PHỦ THỦ TƯỚNG
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 134-BT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỢP NHẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, HUYỆNTAM NÔNG, TỈNH VĨNH PHÚ

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số 214-CPngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩnviệc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việchợp nhất và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc thành phố Việt Trì, huyện TamNông thuộc tỉnh Vĩnh Phú như sau:

1. Hợp nhất xã Lâu Thượng, xã QuấtThượng, xã Tiên Cát và xã Sông Lô thuộc thành phố Việt Trì thành một xã mới lấytên là xã Trưng Vương;

2. Sáp nhập thôn Thọ Sơn của xãHương Nộn thuộc huyện Tam Nông vào xã Dị Nậu cùng huyện.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhVĩnh Phú có trách nhiệm thi hành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân