ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 134/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH GIÁ CƯỚC BỐC XẾP THÔ SƠ CỦA THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Căn cứ vào Nghị định 24/CP củaHội đồng Chính phủ ban hành ngày 2-2-1976 quy định về nhiệm vụ quyền hạn và tráchnhiệm của chính quyền Nhà nước cấp tỉnh, thành phố trong lĩnh vực quản lý kinhtế ;
- Căn cứ Quyết định số 28/HĐBT ngày 19-2-1982 của Hội đồng Bộ trưởng và Quyết địnhsố 09/VGNN-BB ngày 19-2-1982 của Ủy ban Vật giá Nhà nước về việc thực hiện giábán buôn vật tư ;
- Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố và Giám đốc Sở Giaothông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hànhthực hiện mức cước bốc xếp thô sơ bình quân của thành phố là 9đ95 một tấn bốcxếp.

Điều 2.- Thời gian thựchiện kể từ ngày ký quyết định giao cho Ủy ban Vật giá thành phố, Sở Giao thôngvận tải căn cứ vào năng suất bốc xếp thực tế để xây dựng giá cước cụ thể chotừng loại mặt hàng với các cự ly bốc xếp khác nhau và hướng dẫn thực hiện.

Điều 4.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủnhiệm Ủy ban Vật giá thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn