ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH K HOCH TRIN KHAI THI HÀNH LUT BAN HÀNH VĂN BN QUY PHM PHÁP LUẬT TRÊN ĐA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Thủ tưng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Quyết định số 1785/QĐ-BTP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp;

Xét ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 7162/STP-VB ngày 31 tháng 12 năm 2015,

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;- Bộ Tư pháp;- Cục công tác phía Nam-B Tư pháp;- Đoàn Đại biu Quốc hội TP.HCM;- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- y ban MTTQ Việt Nam TP.HCM;- Các Ban của HĐND Thành phố;- VPUB: Các PVP;- Các Phòng CV; TTCB Thành phố;- CityWeb; Báo Đài TP;- Lưu: VT, (PCNC/TNh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH




Lê Thanh Liêm

KẾ HOẠCH

TRIN KHAI THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
134/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành ph)

Thực hiện Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Thủ tưng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 1785/QĐ-BTP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch về triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

b) Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thi hành Luật năm 2015, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng.

2. Yêu cầu

a) Bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2015; Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1785/QĐ-BTP ngày 07 tháng 10 năm 2015 và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG CỤ TH

1. Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Tổ chức Hội nghị quán triệt việc thi hành và phổ biến các quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 theo các nội dung nêu tại Phụ lục đính kèm.

- Đơn vị tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố; Sở Nội vụ; Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới để bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

a) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố, văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện liên quan trực tiếp đến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để đề xuất sửa đi, bsung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận - huyện.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở - ban - ngành.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý I năm 2016.

b) Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận - huyện.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở - ban - ngành.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý II năm 2016.

c) Rà soát các Chỉ thị quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành để bãi bỏ, thay thế bằng các văn bản phù hợp; rà soát các quy định thủ tục hành chính đã được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố để tham mưu lộ trình bãi bỏ theo thm quyền hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

- Đơn vị thực hiện: Các Sở - ban - ngành.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành đến hết năm 2016.

d) Rà soát các Chỉ thị quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận - huyện đã ban hành để bãi bỏ, thay thế bằng các văn bản phù hợp; rà soát các quy định thủ tục hành chính đã được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận - huyện để tham mưu lộ trình bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân quận - huyện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành đến hết năm 2016.

3. Tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

a) Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 cho các cán bộ, công chức, viên chức các Sở - ban - ngành, y ban nhân dân quận - huyện.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Quý III và IV năm 2016.

b) Xây dựng các tài liệu phổ biến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Đơn vị thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở - ban - ngành.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

c) Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng pháp luật.

Định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, phân tích chính sách; xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách; báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính; đánh giá tác động về giới; kỹ thuật soạn thảo, thẩm định, thm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp đin quy phạm pháp luật cho các công chức xây dựng pháp luật, công chức pháp chế tại các Sở - ban - ngành, Phòng Tư pháp quận - huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch tại phường - xã - thị trấn và công chức làm công tác pháp chế của các Ban thuộc Hội đồng nhân dân Thành phố, quận - huyện, phường - xã - thị trấn.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch bồi dưỡng chung của Thành phố.

4. Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật

a) Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, đánh giá chính sách, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, kim tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất, pháp điển văn bản quy phạm pháp luật ở các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.

b) Đề xuất kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ THC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách Thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Đối với các nội dung giao Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố thực hiện thì sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố và quận - huyện để thực hiện.

2. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán chi tiết kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính thẩm định dự toán, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị được phân công có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch này; xác định việc tổ chức thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 là nhiệm vụ quan trọng, cần ưu tiên tập trung nguồn lực và tổ chức, chỉ đạo thực hiện bằng các hình thức phù hợp đđạt hiệu quả và đúng tiến độ; kịp thời thông báo cho Sở Tư pháp v tình hình trin khai thực hiện Kế hoạch đbáo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Giao Sở Tư pháp là đơn vị đầu mối thực hiện Kế hoạch này; có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

3. Giao Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể các cơ quan, đơn vị trong việc lập dự toán, thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này và theo dõi, thanh quyết toán kinh phí theo quy định./.

PHỤ LỤC

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VIỆC THI HÀNH VÀ PHỔ BIẾN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1 34/QĐ-UBND ngày13 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 22 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành kể t ngày 01 tháng 7 năm 2016 (sau đây gọt tắt là Luật BHVBQPPL năm 2015). Nhằm triển khai thi hành Luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc tổ chức Hội nghị quán triệt và phổ biến Luật BHVBQPPL năm 2015 được thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt việc triển khai việc thi hành và phổ biến các nội dung quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Xác định rõ nội dung công việc, thời hạn, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức Hội nghị, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và hiệu quả.

3. Việc tổ chức Hội nghị phải thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG CỤ TH

1. Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Thành phần tham dự Hội nghị: (dự kiến 500 người)

a) Đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp: dự kiến 02 người.

b) Các Sở-ban-ngành Thành phố:

- Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố: dự kiến 02 người.

- Đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố (Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế): dự kiến 03 người

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh: dự kiến 02 người.

- Đại diện lãnh đạo Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư Thành phố: dự kiến 02 người.

- Sở Tư pháp: 20 người.

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác xây dựng văn bản tại các Sở-ban-ngành: Mỗi đơn vị cử 04 người (dự kiến 100 người).

c) Quận - huyện:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện (24 người).

- Trưởng phòng Tư pháp quận, huyện (24 người).

d) Phường-xã-thị trấn:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn (dự kiến khoảng 322 người).

3. Nội dung Hội nghị:

- Triển khai, quán triệt việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp Luật năm 2015.

- Phổ biến các nội dung quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; đặc biệt là các nội dung về ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương.

4. Thời gian tổ chức: Dự kiến 01 (một) buổi trong tháng 3 năm 2016.

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí tổ chức Hội nghị được bố trí từ ngân sách Thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (cân đối sử dụng từ nguồn kinh phí không tự chủ bố trí cho Sở Tư pháp năm 2016).

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sử Tư pháp:

a) Chuẩn bị tài liệu Hội nghị, gồm:

- Tài liệu phổ biến các quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

- Các tài liệu, văn bản có liên quan đến công tác triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

b) Mời báo cáo viên thuộc Bộ Tư pháp để trình bày các quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

c) Thực hiện công tác quản lý và điều hành Hội nghị, công tác hậu cần phục vụ cho Hội nghị.

d) Lập dự toán chi tiết kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố: Gửi thư mời đại biểu tham dự Hội nghị theo danh sách do Sở Tư pháp cung cấp.

3. S Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định và trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

4. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận - huyện: Tham gia Hội nghị đy đủ và đúng thành phần đại biểu./.