ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 7
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 18 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa vănbản quy phạm pháp luật và Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Trưởng phòngNội vụ quận, tại tờ trình số 926/TTr-NV ngày 15 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay bãi bỏ Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 05/5/2008 của Ủy bannhân dân quận 7 về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức làmviệc trong bộ máy chính quyền địa phương tại quận 7.

Lý do căn cứ pháp lý không còn phùhợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cánbộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003 hết hiệu lực được thaythế bằng Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòngTư pháp quận, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch Ủyban nhân dân 10 phường và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo thành phố;
- TT QU-UBND quận;
- Phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc quận;
- Chủ tịch UBND 10 phường;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Lê Trọng Hiếu