ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về Lao động - Thương binh và Xã hội đối với cấp Xã, Phường trên địa bàn Thị xã.

__________________ 

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 14/2008/NĐ - CP ngày 04/02/2008 của Chính Phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện, Quận, Thị xã, thành phố thuộc Tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1912//QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UBND Tỉnh Hà Giang về việc phân cấp quản lý Nhà nước về Lao động - TBXH đối với cấp Huyện, Thị xã trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động - TB&XH Thị xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định phân cấp quản lý Nhà nước về Lao động - Thương binh và Xã hội đối với cấp Xã, Phường trên địa bàn Thị xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thị xã, Trưởng Phòng Lao động - TB&XH, Chủ tịch UBND Xã, Phường, Trưởng các Phòng Ban chuyên môn và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thị hành./.

Nơi nhận

- Sở Tư Pháp;

- Sở LĐTB&XH;

- TT công báo Tỉnh;

- T.Tr Thị uỷ;

- T.Tr HĐND Thị xã;

- CT, các PCT UBND Thị xã;

- Như điều 3;

- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

CHỦ TỊCH

Trần Mạnh Lợi

­­­­­­­­­ UỶ BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ HÀ GIANG

_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________

Hà Giang, ngày 06 tháng 06 năm 2008

QUY ĐỊNH

Phân cấp quản lý Nhà nước về Lao động - TB&XH đối với cấp Xã, Phường trên địa bàn Thị xã

(Ban hành kèm theo quyết định số: 1340/2008/QĐ-UBND ngày 6/6/2008 của UBND Thị xã)

______________________ 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nguyên tắc phân cấp.

1. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể tham gia quản lý chuyên môn trong các hệ thống, kết hợp giữa quản lý tập trung theo ngành, với quyền quản lý tập thể của Xã, Phường phát huy dân chủ cơ sở và sát thực tế.

2. Đảm bảo nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, thực hiện công khai minh bạch và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân.

3. Tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng các quy định về chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Nội dung phân cấp.

1. Phân cấp về lĩnh vực Lao động việc làm và đào tạo nghề

2. Phân cấp về lĩnh vực Thương binh liệt sỹ và người có công

3. Phân cấp về lĩnh vực Xoá đói giảm nghèo và hoạt động xã hội

Điều 3. Mục tiêu phân cấp.

1. Tạo sự chủ động cho các Xã, Phường xây dựng kế hoạch chương trình công tác sát thực với tình hình kinh tế xã hội của địa phương, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ chính quyền Xã, Phường tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Chủ độngTổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trên cơ sở phân công nhiệm vụ rõ ràng tạo sự chủ động cho các Thôn bản, Tổ Nhân dân triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

3. Phối hợp tốt với các ngành chức năng của Thị xã, các Xã, Phường trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

4. Thực hiện tốt quy chế công khai dân chủ, phát huy sức mạnh của tập thể, đoàn kết nhất trí trong nội bộ.

CHƯƠNG II

NHỮNG NỘI DUNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ.

I. Phân cấp lĩnh vực Lao động việc làm và Đào tạo nghề.

Điều 5. Về Lao động việc làm, đào tạo nghề.

1. Quản lý nguồn lao động và thực trạng việc làm của lao động trên địa bàn

2. Xây dựng kế hoạch về giải quyết việc làm, tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn thuộc thẩm quyển quản lý.

3. Tổ chức Điều tra, rà soát nắm chắc số lượng lao động, trình độ của lực lượng lao động trên địa bàn, nhu cầu học nghề của người lao động (Kể cả lao động là người tàn tật).

4. Hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng dạy nghề ngắn hạn. Phối hợp với Phòng Lao động -TB&XH, các đơn vị đào tạo nghề của Tỉnh tổ chức bồi dưỡng dạy nghề cho người lao động trên địa bàn Xã, Phường theo chỉ tiêu kế hoạch giao. Phối hợp với Phòng Lao động - TB&XH và các đơn vị được phép của Tỉnh đến tuyển lao động đi xuất khẩu, lập danh sách sơ tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài đăng ký với Phòng Lao động- TB&XH và các đơn vị được phép của Tỉnh đến tuyển lao động đi xuẩt khẩu.

Điều 6. Về vốn vay quỹ Quốc gia giải quyết việc làm.

1. Tổ chức rà soát, thống kê nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm trên địa bàn Xã, Phường.

2. Hàng năm xây dựng kế hoạch nhu cầu vay vốn và thu hồi vốn theo chỉ tiêu kế hoạch của Thị.

3. Hướng dẫn các hộ gia đình xây dựng dự án và phối hợp với Phòng Lao động - TB&XH Thị xã, Ngân hàng chính sách xã hội Tỉnh thẩm định các dự án vay vốn giải quyết việc làm trên địa bàn Xã, Phường.

4. Thống kê, phân loại, hoàn thiện các hồ sơ đối với các dự án vay vốn bị rủi do, bất khả kháng phối hợp với Phòng Lao động - TB&XH lập danh sách đề nghị Thị, Tỉnh, Bộ Lao động - TBXH, các cấp có thẩm quyền ra quyết định khoanh nợ hoặc miễn giảm lãi xuất cho vay.

II. Phân cấp về lĩnh vực Thương binh liệt sỹ và người có công.

Điều 7. Về quản lý đối tượng chính sách.

1. Quản lý đối tượng chính sách là cán bộ Lão thành Cách mạng, Thương binh, Bệnh binh và gia đình liệt sỹ, người có công với Cách mạng, đối tượng nhiễm chất độc hoá học, cả đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và số không còn hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn.

2. Theo dõi nắm chắc những thay đổi, ý kiến phản ánh của đối tượng liên quan đến việc thực hiện chính sách.

3. Quản lý, bảo dưỡng, gìn giữ chu đáo phần mộ liệt sỹ, các công trình tưởng niệm liệt sỹ trên địa bàn Xã, Phường.

Điều 8. Về thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi của Nhà nước và của địa phương.

1. Tổ chức trao quà cho các đối tượng chính sách trong dịp tết nguyên đán, ngày lễ, ngày 27/7.

2. Thực hiện các chính sách ưu đãi về ruộng đất, thuế, vốn vay, học nghề và việc làm cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước.

3. Chứng nhận các gia đình chính sách, xác nhận con Thương binh, con liệt sỹ.

4. Công nhận các Thôn bản, Tổ Nhân dân làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và Người có công.

5. Thực hiện lễ tưởng niệm liệt sỹ nhân các ngày lễ lớn, ngày 27/7, lễ truy điệu liệt sỹ khi báo tử, phối hợp tổ chức cất bốc, quy tập mộ liệt sỹ.

6. Tổ chức thăm hỏi các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn Xã, Phường.

7. Tiếp nhận trả lời các đơn thư hỏi về chế độ chính sách thương binh, Bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công và người bị nhiễm chất độc hoá học trên địa bàn Xã, Phường.

8. Tổ chức triển khai thực hiện các hình thức chăm sóc khác đối với các đối tượng chính sách phù hợp với điều kiện của địa phương.

Điều 9. Về tổ chức triển khai thực hiện 5 chương trình chăm sóc người có công.

1. Chương trình xây dựng nhà tình nghĩa.

2. Chương trình ổn định đời sống thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên ở gia đình.

3. Chương trình xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa

4. Chương trình tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa

5. Chương trình chăm sóc Bố, Mẹ, vợ liệt sỹ già yếu cô đơn, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu con liệt sỹ mồ côi.

III. Phân cấp về lĩnh vực xoá đói giảm nghèo và hoạt động xã hội.

Điều 10. Về công tác Xoá hộ nghèo, xoá nhà tạm

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch Xoá hộ nghèo, xoá nhà tạm và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn Xã, Phường.

2. Quyết định việc quản lý chi tiêu quỹ XĐGN và việc làm Xã, Phường huy động đóng góp theo quy chế do UBND Tỉnh ban hành.

3. Quyết định thành lập ban chỉ đạo XĐGN Xã, Phường

4. Tổ chức rà soát, kiểm tra lập danh sách đối tượng là người nghèo, người dân tộc thiểu số đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế, tổ chức cấp phát và đổi thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn Xã, Phường.

Điều 11. Về công tác bảo trợ xã hội.

1. Xây dựng phương án phòng ngừa thiên tai, hoả hoạn và tổ chức thực hiện trên địa bàn Xã, Phường.

2. Tổ chức theo dõi diễn biến khi thiên tai, hoả hoạn, tai nạn rủi do bất khả kháng xẩy ra trên địa bàn và có kế hoạch tổ chức khắc phục kịp thời trước mắt, thống kê báo cáo kịp thời thiệt hại về người, tài sản cho cấp có thẩm quyền.

3. Tổ chức thực hiện công tác cứu trợ, di dời đột xuất. Lập danh sách các trường hợp mất nhà cửa, tài sản, người bị thương, bị chết đề nghị Thị xã và Tỉnh hỗ trợ kịp thời.

4. Xét duyệt, lập danh sách đề nghị trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho các đối tượng Xã hội không nơi nương tựa, không có nguồn thu nhập theo chính sách quy định hiện hành của Nhà nước và của điạ phương.

5. Lập danh sách, hoàn thiện thủ tục hồ sơ để Thị xã, Tỉnh đưa vào chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung tại cơ sở bảo trợ xã hội của Tỉnh đối với những đối tượng xã hội đặc biệt khó khăn không có họ hàng thân thích nương tựa; tiếp nhận và tái hoà nhập với cộng đồng đối với các đối tượng đã hết tuổi nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội.

Điều 12. Về chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

1. Quản lý và nắm chắc số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em bị tàn tật trên địa bàn Xã, Phường để phối hợp với phòng Lao động - TB&XH, Hội chữ thập đỏ tiếp nhận các chương trình hỗ trợ và sử dụng có hiệu quả.

2. Lập danh sách các trường hợp trẻ em mồ côi Cha, mẹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đề nghị trợ cấp thường xuyên, hàng tháng theo chính sách quy định hiện hành của nhà nước.

3. Thực hiện các chế độ chính sách; hỗ trợ nuôi dưỡng, hỗ trợ giáo dục hướng nghiệp dạy nghề, hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ, chỉnh hình, phục hồi chức năng ... cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo các quyền lợi của trẻ em theo chính sách quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 13. Về công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

1. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống AIDS và phòng chống ma tuý, mại dâm của Xã, Phường.­­­­­­­

2. Tổ chức các hoạt động về phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo giải quyết các tệ nạn xã hội tại chỗ, thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội

3. Tổ chức giáo dục, hướng nghiệp tạo việc làm cho các đối tượng gái mại dâm, người nghiện ma tuý sau chữa trị, cai nghiện về điạ phương tái hoà nhập cộng đồng.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Uỷ ban nhân dân các Xã, Phường có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý về lao động - TBXH theo nội dung được phân cấp trên địa bàn xã, phường quản lý.

Điều 15. các cơ quan đơn vị của Thị xã có liên quan có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nội dung phân cấp tại quy định này

Điều 16. Phòng Lao động - TB&XH có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra công tác chuyên môn nghiệp vụ; công tác triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng tại các Xã, Phường về lĩnh vực lao động TB&XH và các nội dung phân cấp tại quy định này.)

Trong quá trình thực hiện có vần đề gì cần sửa …. báo cáo UBND Thị xã (qua Phòng Lao động - TB&XH) ….. Thị xã xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Mạnh Lợi