ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1340/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ LIÊN MINHHỢP TÁC XÃ TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮCKẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chínhphủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số: 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số: 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của BộNội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số: 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nộivụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 củaChính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số:33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số: 45/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 1140/TTr-SNV ngày30/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn, khóa III, nhiệm kỳ2013-2018 (có nội dung Điều lệ kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh có trách nhiệm tổ chức và hoạt độngtheo đúng quy định của Điều lệ đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Liênminh Hợp tác xã tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

ĐIỀU LỆ

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 1340/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bắc Kạn là một tổ chức kinh tế - xãhội, có tư cách pháp nhân, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên minhHTX Việt Nam, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Liên minh HTX tỉnh có biểu tượng chung trong hệ thống Liên minh HTXViệt Nam, trụ sở đặt tại: Số 5, đường Thái Nguyên, tổ 10, phường Phùng ChíKiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thànhviên.

2. Tuyên truyền, vận động, h­ướng dẫn, phát triển HTX, Liênhiệp HTX và thành viên của Liên minh.

3. Hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cần thiết cho sự hình thành vàphát triển của các HTX, Liên hiệp HTX và thành viên.

4. Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công, hỗ trợphát triển của các HTX được giao.

5. Tham gia xây dựng và cụ thể hóa chính sách, pháp luật củaNhà n­ước thành những quy định của tỉnh đối với khu vực kinh tế tập thể.

6. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ phối hợp vớicác tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

7. Tham m­ưu giúp Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham gia xây dựng và thực hiện chiến l­ược quy hoạch, kếhoạch, chương trình phát triển kinh tế hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX.

2. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phảnánh, kiến nghị và đề xuất với Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa ph­ương và các cơquan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về chính sách, pháp luật có liên quan hoặcnhững giải pháp tháo gỡ khó khăn, v­ướng mắc tạo điều kiện cho HTX, Liên hiệpHTX phát triển.

3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

4. Tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh tế cá thể, tiểuchủ, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển kinh tế hợp tác,HTX, Liên hiệp HTX. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các HTX điển hình tiêntiến, tổ chức các phong trào thi đua trong các đơn vị thành viên trong hệ thốngLiên minh, vận động kết nạp thành viên mới.

5. Tuyên truyền, h­ướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiệnchính sách và pháp luật của Nhà n­ước.

6. Tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ chocác thành viên về pháp lý, đầu tư khoa học công nghệ, thông tin, tài chính tíndụng, thị trường, quản trị kinh doanh, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mạivà các lĩnh vực khác.

7. Tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trìnhđộ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, xã viên và người lao động trongcác HTX.

8. Tham gia triển khai thực hiện các chương trình dự án vàcác hoạt động dịch vụ công có mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Tiếpcận và tổ chức thực hiện các chương trình dự án, hỗ trợ, các khoản viện trợ đểphát triển HTX, Liên hiệp HTX.

9. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra,xác minh, giải quyết những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các thành viên vàcán bộ, xã viên, người lao động trong các cơ sở thành viên.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Chương III

THÀNH VIÊN

Điều 5. Thành viên Liên minh HTX tỉnh bao gồm các HTX, doanhnghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, các hội nghề nghiệp, trên địa bàn tỉnh BắcKạn.

Các thành viên tham gia Liên minh HTX tỉnh trên cơ sở tựnguyện, tán thành Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn, có đầy đủ hồ sơ theo điềukiện và quy trình tham gia Liên minh đ­ược Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnhquyết định công nhận là thành viên.

Điều 6. Quyền của các thành viên

1. Đ­ược hỗ trợ, t­ư vấn và cung cấp dịch vụ nhằm tạo điềukiện phát triển sản xuất - kinh doanh; đư­ợc giúp đỡ khi gặp khó khăn.

2. Được cung cấp thông tin về kinh tế, pháp lý, khoa họccông nghệ và các lĩnh vực liên quan khác.

3. Đ­ược giúp đỡ trong việc đào tạo, bồi d­ưỡng cán bộ và ng­ườilao động ở trong và ngoài­ nước.

4. Được bảo vệ trước pháp luật khi quyền và lợi ích hợp phápbị xâm phạm.

5. Đ­ược thảo luận, đề xuất, kiến nghị các vấn đề về chínhsách, pháp luật có liên quan; đ­ược thảo luận và biểu quyết các công việc củaLiên minh HTX tỉnh.

6. Thành viên chính thức có quyền đề cử, ứng cử, bầu cử vàocác cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh.

7. Đ­ược Liên minh HTX tỉnh khen th­ưởng hoặc đề nghị Liênminh HTX Việt Nam khen thư­ởng hoặc Nhà nư­ớc khen th­ưởng khi lập được thànhtích xuất sắc.

Điều 7. Nghĩa vụ của thành viên

1. Chấp hành chủ trương, đ­ường lối của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà n­ước, Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, Điều lệ Liên minh HTXtỉnh, Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết của Ban chấp hành (BCH) Liên minh HTXtỉnh, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ và Th­ường trực Liên minh HTX tỉnh.

2. Tham gia các hoạt động và Chấp hành sự phân công của củaLiên minh HTX tỉnh.

3. Đoàn kết, hợp tác với các thành viên khác cùng thực hiệnmục tiêu và lợi ích chung của cộng đồng.

4. Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ báo cáo, thông tin định kỳtheo quy định của Liên minh HTX tỉnh.

5. Đóng góp hội phí đầy đủ theo quy định của Liên minh HTXtỉnh.

Điều 8. Tư cách thành viên chấm dứt

1. Giải thể.

2. Phá sản.

3. Tự nguyện rút ra khỏi Liên minh HTX tỉnh.

4. Bị khai trừ khỏi thành viên Liên minh HTX tỉnh khi: Khôngchấp hành Điều lệ, các Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết BCH Liên minh, khônghoàn thành nghĩa vụ của thành viên và vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà n­ước,các trường hợp bị khai trừ do BCH Liên minh HTX tỉnh quy định.

Điều 9. Mức hội phí

Mức hội phí, thể thức đóng góp hội phí do BCH Liên minh HTXtỉnh quy định cụ thể.

Chương IV

NGUYÊN TẮC VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Điều 10. Liên minh HTX tỉnh thuộc hệ thống tổ chức Liên minh HTX Việt Nam hoạtđộng theo Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh được Đạihội thông qua và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Liên minh HTX tỉnh tổchức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và bình đẳng.

1. Quyền quyết định cao nhất của Liên minh HTX tỉnh thuộc vềĐại hội. Cơ quan lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh giữa hai kỳ Đại hội là BCH.

2. BCH Liên minh HTX tỉnh hoạt động theo nguyên tắc tập thểlãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.

3. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội, của BCH, BanThường vụ Liên minh HTX tỉnh đư­ợc thông qua theo đa số đại biểu có mặt tánthành.

4. Nguyên tắc bầu cử trong Đại hội thành viên, bầu cử trongHội nghị BCH bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do Đại hội thành viên,Hội nghị BCH quyết định.

Điều 11. Đại hội Liên minh HTX tỉnh

1. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu thành viên do BCHLiên minh HTX tỉnh triệu tập thường kỳ 05 năm một lần.

2. Đại hội bất th­ường đư­ợc triệu tập khi có ít nhất 2/3 sốỦy viên BCH hoặc trên 1/2 số thành viên chính thức đề nghị.

Điều 12. Đại hội có nhiệm vụ

1. Thông qua báo cáo của BCH về kết quả hoạt động nhiệm kỳqua.

2. Quyết định ph­ương h­ướng, nhiệm vụ, chư­ơng trình hànhđộng và kế hoạch phát triển của Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ tiếp theo trên cơsở Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam và Kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Thông qua báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ về công táckiểm tra của Ủy ban Kiểm tra.

4. Bầu BCH Liên minh HTX tỉnh, bầu Ủy ban Kiểm tra, bầu đạibiểu đi dự Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam.

5. Thông qua việc sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ Liên minh HTXtỉnh.

Điều 13. BCH Liên minh HTX tỉnh do Đại hội thành viên bầura, được Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam chuẩn y.

BCH là cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh giữa hai kỳĐại hội. BCH họp thư­ờng kỳ một năm hai lần, do Ban Th­ường vụ Liên minh HTXtỉnh triệu tập và chủ trì; khi cần có thể họp bất th­ường. Kỳ họp của BCH hợplệ khi có mặt trên 1/2 số Ủy viên BCH và các Nghị quyết của BCH được thông quatheo đa số đại biểu có mặt.

Điều 14. Khi người đại diện tổ chức thành viên là Ủy viên BCH Liên minh HTX tỉnhkhông còn giữ chức vụ trong tổ chức của mình thì đương nhiên không còn là Ủyviên BCH, tổ chức thành viên đó có trách nhiệm giới thiệu thành viên mới và sẽđược BCH Liên minh HTX tỉnh bầu bổ sung.

Điều 15. BCH Liên minh HTX tỉnh có nhiệm vụ và quyềnhạn sau

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam,Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Việt Nam, Điều lệ Liên minh HTX tỉnh, Nghịquyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh, Nghị quyết của BCH Đảng bộ, Nghị quyết, Quyếtđịnh của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Quyết định chương trình hành động, mục tiêu phát triểndài hạn, hàng năm của Liên minh HTX tỉnh.

3. Xem xét bầu bổ sung hoặc bãi miễn Ủy viên BCH Liên minhHTX tỉnh (khi cần thiết).

4. Bầu Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trongsố các Ủy viên Ban Thường vụ, bầu Uỷ ban kiểm tra, bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểmtra trong số các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra.

5. Thông qua Quy chế làm việc của BCH, Ủy ban Kiểm tra.

6. Lãnh đạo việc chuẩn bị các nội dung của Đại hội và thôngqua các báo cáo trình trước Đại hội.

7. Triệu tập Đại hội theo quy định của Điều lệ.

Điều 16. Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh do BCH Liên minh HTX tỉnh bầu ra. BanThường vụ gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số Ủy viên, số lượng Ủy viênBan Thường vụ do BCH Liên minh HTX quyết định.

Ban Thường vụ họp thường kỳ 03 tháng một lần, khi cần thiếtcó thể họp bất thường, nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ của BCH.

Điều 17. Ban Thường vụ có nhiệm vụ và quyền hạn sau

1. Chuẩn bị chương trình, nội dung Hội nghị BCH theo Quy chếvà Đại hội Liên minh HTX tỉnh.

2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Liên minh HTXViệt Nam, Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy bannhân dân tỉnh, Nghị quyết của Đại hội Liên minh HTX tỉnh.

3. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ và bất thườngcủa BCH Liên minh HTX tỉnh.

4. Xét công nhận và khai trừ thành viên Liên minh HTX tỉnh.

5. Xét khen thưởng, kỷ luật và đề nghị khen thưởng, kỷ luật.

Điều 18. Ban Thường trực Liên minh HTX tỉnh là cơ quan điều hành, giảiquyết công việc hàng ngày của Ban Thường vụ, BCH. Ban Thường trực Liên minh HTXtỉnh gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành công việc hàng ngàycủa BCH, Ban Thường vụ và cơ quan Liên minh HTX tỉnh.

2. Chuẩn bị các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt độngcủa BCH, Ban Thường vụ.

3. Tổ chức quản lý điều hành, hoạt động của cơ quan Liênminh HTX tỉnh về thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Liên minh HTX vàtheo quy định của pháp luật.

Điều 19. Liên minh HTX tỉnh có bộ máy chuyên trách bao gồm:

- Văn phòng;

- Ban Phong trào;

- Trung tâm Tư vấn hỗ trợ thành viên;

- Các đơn vị thành viên trực thuộc.

Bộ máy chuyên trách giúp việc của Liên minh HTX tỉnh doThường trực Liên minh HTX tỉnh quyết định theo quy định trên cơ sở chỉ tiêubiên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Chương V

UỶ BAN KIỂM TRA

Điều 20. Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh do Đại hội Liên minh HTX tỉnh bầugồm: Chủ nhiệm và một số Ủy viên; số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra do Đại hộiquyết định, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là Ủy viên Ban Thường vụ của BCH Liênminh HTX tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra của Liên minh HTX tỉnh hoạt động theo Điềulệ và Quy chế của BCH Liên minh HTX tỉnh.

Điều 21. Ủy ban Kiểm tra có nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giám sát và kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyếtcủa Đại hội và BCH Liên minh HTX tỉnh.

2. Giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính của Liên minhHTX tỉnh.

3. Kiến nghị với BCH Liên minh HTX tỉnh các hình thức kỷluật đối với các tập thể và cá nhân khi có sai phạm.

4. Báo cáo trước Đại hội và BCH Liên minh HTX tỉnh về kếtquả và phương hướng công tác kiểm tra.

Chương VI

TÀI CHÍNH

Điều 22. Tài chính của Liên minh HTX tỉnh gồm:

1. Ngân sách Nhà nước đảm bảo cho số cán bộ biên chế Nhànước, hỗ trợ kinh phí cho cơ quan Liên minh Hợp tác xã hoạt động theo chức năngvà nhiệm vụ được giao.

2. Hội phí do hội viên đóng góp.

3. Thu từ hoạt động kinh tế và dịch vụ của Liên minh HTXtỉnh.

4. Các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 23. Thường trực Liên minh HTX tỉnh chịu tráchnhiệm quản lý tài sản và tài chính của Liên minh theo quy định của pháp luật,Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và Điều lệ này.

Tài chính của Liên minh HTX tỉnh được sử dụng vào các hoạtđộng nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển HTX, Liên hiệp HTX và đảm bảo các hoạtđộng của Liên minh.

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 24. Các tổ chức thành viên, cán bộ, hội viên, xã viên và người lao động;các đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho phong trào pháttriển kinh tế tập thể, HTX được Liên minh HTX tỉnh xét khen thưởng hoặc đề nghịcơ quan có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 25. Các tổ chức cá nhân hoạt động trong tổ chức Liên minh HTX tỉnh vi phạmĐiều lệ và Nghị quyết của Đại hội và Nghị quyết BCH Liên minh HTX tỉnh làm ảnhhưởng đến uy tín, gây thiệt hại về vật chất cho Liên minh HTX tỉnh đều bị xemxét và có hình thức kỷ luật theo quy định.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Tổ chức thực hiện

1. Điều lệ này gồm 8 Chương 26 Điều đã được Đại hội Liênminh HTX tỉnh nhiệm kỳ III thông qua ngày 28 tháng 5 năm 2013.

2. Chỉ Đại hội (thành viên hoặc đại biểu) Liên minh HTX tỉnhBắc Kạn mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này.

3. BCH Liên minh HTX tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức, hướngdẫn thi hành Điều lệ này./.