UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1341/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 64/NQ-HĐND NGÀY 11/7/2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH VỀ THỐNG NHẤT MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân, Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thống nhất mức thu lệ phí trước bạlần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe);

Xét đề nghị của Chánh Vănphòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Giao Cục trưởngCục Thuế triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thống nhất mức thu lệ phí trước bạ lầnđầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnhVĩnh Long.

Điều 2.Bãi bỏ Quyết địnhsố 238/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức thulệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địabàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế và thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Anh Vũ