THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1342/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 9600/TTr-BGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2007) và Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1251/TTr-BTĐKT ngày 24 tháng 9 năm 2007)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 7 cá nhân thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1342/QĐ-TTg , ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

I. TẬP THỂ:

1. Tổ Động vật, Khoa Sinh-Kỹ thuật nông nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã có thành tích trong công tác từ năm học 2003-2004 đến năm học 2005-2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. CÁ NHÂN:

1. Ông Nguyễn Huy Lợi, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú, Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Ông Nguyễn Đăng Bằng, Tiến sĩ, Trưởng khoa Hoá học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3. Bà Nguyễn Thị Hà Loan, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Thạc sĩ, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Sau đại học, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

6. Bà Trần Thị Dung, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

7. Bà Đinh Ngọc Loan, Thạc sĩ, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo quản và chế biến rau quả, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo;