NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1344/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

CỦATHỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1344/2001/QĐ-NHNN NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2001 BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI VÀ ĐỔI TIỀN GIẤY KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhànước số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ,quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 87/1998/NĐ-CP ngày 31/10/1998 của Chính phủ về pháthành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này "Quy định về việc thu hồi và đổi tiền giấy không đủ tiêuchuẩn lưu thông".

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 249/1999/QĐ-NHNN6 ngày 15 tháng 7 năm 1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định vềviệc thu hồi và đổi tiền giấy, ngân phiếu thanh toán không đủ tiêu chuẩn lưuthông.

Điều 3. Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính,Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Thủtrưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánhNgân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giámđốc) các tổ chức tín dụng; Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Nguyễn Thị Kim Phụng

(Đã ký)