THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
****


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********


Số: 1347/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 4962/TTr-BGTVT ngày 09 tháng 08 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1230/TTr-BTĐKT ngày 20 tháng 09 năm 2007)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể thuộc Bộ Giao thông vận tải (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1347/QĐ-TTg , ngày 08/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Ban Vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

2. Văn phòng Đảng ủy, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

3. Phòng Cảng vụ, Cụm Cảng Hàng không miền Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

4. Công ty Phục vụ mặt đất Sài Gòn, Cụm Cảng Hàng không miền Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

5. Công ty Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, Cụm Cảng Hàng không miền Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải.