ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1348/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂNTRÚNG TUYỂN LÀ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁTTRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ NĂM 2014-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;

Căn cứ Nghị định số: 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chínhphủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số: 885/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của Ủyban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đềtài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Thông tư số: 03/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 của BộKhoa học và Công nghệ Hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trìnhhỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số: 761/QĐ-BKHCN ngày 09/4/2013 của BộKhoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục các dự án thuộc Chương trìnhhỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn cho thực hiện trong 2 năm 2014- 2015;

Căn cứ Biên bản họp xét chọn hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổchức và cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triểntài sản trí tuệ năm 2014-2015 ngày 17/5/2013;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số: 38/TTr-SKHCN ngày 13/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tổ chức và cá nhân trúng tuyển là đơn vị chủ trì thực hiện dựán thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ năm 2014-2015, như sau:

1. Tên dự án: Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Miếndong Bắc Kạn.

2. Đơn vị chủ trì thực hiện: Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn.

3. Chủ nhiệm dự án: Ông Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nôngdân tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Giao cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn tổ chức, cánhân trúng tuyển hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Khoa học và Côngnghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Hội Nôngdân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí