PHỦ THỦ TƯỚNG
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 135-BT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH HÀ BẮC

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số 214-CPngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩnviệc phân vạch địa giới hành chính có liên quan đến các đơn vị xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Bắc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việcphân vạch địa giới hành chính một số xã và thị trấn thuộc huyện Tân Yên, tỉnhHà Bắc như sau:

- Hợp nhất xã Tân Trung và xã TânCầu thành một xã lấy tên là xã Tân Trung;

- Hợp nhất xã Dương Lâm và xã YênLễ thành một xã lấy tên là xã An Dương;

- Hợp nhất xã Nhã Nam và thị trấnNhã Nam thành một xã lấy tên là xã Nhã Nam;

- Sáp nhập xóm Thương của xã NgọcLý vào xã Ngọc Thiện.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhHà Bắc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân