CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 135-CT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 135-CT NGÀY 8 THÁNG 4 NĂM 1985 VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHÁ DỠ TÀU CŨ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội động Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 861-HTQT ngày 29-3-1985),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Giao cho Bộ Giao thông vận tải tổ chức việc phá dỡ những tàu cũ đã giải bản và tàu bị chìm đắm vớt được đã mục nát để bán sắt vụn cho nước ngoài thu ngoại tệ.

Bộ Giao thông vận tải được thành lập xí nghiệp phá dỡ tàu cũ để làm nhiệm vụ nói trên. Xí nghiệp được liên doanh, hợp tác với Công ty Kansaikyodo Tigyoco của Nhật Bản để vay vốn mua trang thiết bị và nhận các tàu do Công ty này thuê gia công phá dỡ.

Điều 2

Tất cả ngoại tệ thu được về bán sắt vụn và tiền thuê phá dỡ tàu do Nhật Bản trả đều gửi vào Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam qua tài khoản ngoại tệ của Liên hiệp các xí nghiệp đường biển Việt Nam (Tổng cục Đường biển Việt Nam) và được sử dụng để:

a) Trả nợ về mua trang thiết bị của Nhật Bản.

b) Mua tàu mới.

c) Mua trang thiết bị, phụ tùng đóng và sửa chữa tàu trong nước.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về tổ chức, quyền hạn, nhiệm vụ của xí nghiệp phá dỡ tàu cũ theo quy định chung của Nhà nước.

Điều 4

Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tố Hữu

(Đã ký)