ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thu lệ phí đ tăng cường cơ sở vật chất xây dựng cửa khẩu đối với 1 số mặt hàng xuất nhập khẩu có thuế xuất bằng 0 (không) hàng không có thuế và hàng hóa quá cảnh qua cửa khẩu tỉnh Lào Cai

____________________________


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Xét đ nghị của Hải Quan tỉnh Lào Cai tại công văn số 24/BC ngày 12/5/1992, Tờ trình số 22/TT ngày 18/01/1994 và công văn số 83/BC-ĐN ngày 12/5/1994 về thu lệ phí đối với hàng quá cảnh, hàng có thuế xuất bằng 0, hàng không có thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu 1 khoản lệ phí để xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng ở tại các cửa khẩu đối với 1 số hàng hóa xuất nhập khẩu như sau:

- Thu 1% (một phần trăm) lệ phí trên tổng trị giá lô hàng xuất nhập khẩu có thuế xuất bằng 0 (không) và hàng không có thuế.

- Thu 10% (mười phần trăm) lệ phí trên tổng số tiền hoa hồng được hưởng của các tổ chức làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa quá cảnh.

Điều 2. Giao cho Hải Quan tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm hướng dẫn thu các khoản lệ phí nêu tại điều 1 quyết định này.

- Nguồn thu được nộp toàn bộ vào ngân sách và chỉ để sử dụng vào việc xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng ở các cửa khẩu.

- Mọi biên lai ấn chỉ sử dụng do Bộ Tài chính phát hành, được nhận từ Cục Thuế tỉnh.

Điều 3.Quyết định này thay thế các Quyết định số 150/QĐ-UB ngày 19/5/1992 và số 16/QĐ-UB ngày 20/01/1994 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thu lệ phí đối với 1 số hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/6/1994.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc SởTài chính Vật giá; Cục trưởng Cục Hải Quan Lào Cai; Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Kho bạc Nhà nước Lào Cai và các ngành, tổ chức có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm