ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/QĐ- UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 4392/QĐ-UBND NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ DUYỆT ĐỒÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ (QUY HOẠCH PHÂN KHU) TỶ LỆ 1/2000 KHU DÂNCƯ NGÃ TƯ TÂN TẠO - TÂY BẮC TỈNH LỘ 10, PHƯỜNG TÂN TẠO VÀ PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNGA, QUẬN BÌNH TÂN (QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - KIẾN TRÚC - GIAO THÔNG)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày17 tháng 6 năm2009;

Căn cứ Nghị địnhsố 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 củaChính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt quản lýquy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồán điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phốHồ Chí Minh đến năm 2025;

Căn cứThông tư số 10/2010/TT-BXD ngày11 tháng 8 năm2010 của Bộ Xâydựng quy định hồ sơ của từng loạiquy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm2008 của Bộ Xâydựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốcgia về quy hoạch xây dựng(QCXDVN 01: 2008/BXD );

Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ- UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủyban nhân dân Thành phố ban hành Quy địnhvề điềuchỉnh quy hoạch đô thị tại Thành phố HồChí Minh;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ- UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủyban nhân dân Thành phố về thẩm định,phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thànhphố;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ- UBND ngày25 tháng 12 năm2012 về sửađổi, bổ sung một số điều của Quyết định số50/2011/QĐ-UBND ngày12 tháng 7 năm2011 của Ủyban nhân dân Thành phố về thẩm định,phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thànhphố;

Căn cứ Quyết định số 6012/QĐ- UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 củaỦy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng quận Bình Tân;

Căn cứ Quyết định số 4392/QĐ- UBND ngày 15 tháng 8 năm 2013 củaỦy ban nhân dân Thành phố về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000Khu dân cư Ngã tư Tân Tạo - Tây Bắc Tỉnh lộ 10, phườngTân Tạo phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (quy hoạch sử dụng đất- kiến trúc - giao thông);

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Công vănsố 3768/SQHKT- QHKV1ngày 03 tháng11 năm 2014 vềđiều chỉnh một số nội dung của Quyết định số4392/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2013 củaỦy ban nhân dân Thành phố về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ1/2000 Khu dân cư Ngã tư Tân Tạo - Tây Bắc Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân(quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mộtsố nội dung của Quyết định số4392/QĐ-UBND ngày 15 tháng8 năm 2013 củaỦy ban nhân dân Thành phố về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000Khu dân cư Ngã tư Tân Tạo

- Tây Bắc Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân(quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông) như sau:

Điềuchỉnh mục a, khoản 8, Điều 1 về giao thông:

STT

Tên đường

Từ…

Đến…

Lộ giới (mét)

Chiều rộng (mét)

Vỉa hè trái

Mặt đường

Vỉa hè phải

16

Đường số 14

Đường số 13

Quốc lộ 1A

20

4,5

11

4,5

17

Đường số 15

Tỉnh lộ 10

Đường số 13

20

4,5

11

4,5

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết định số4392/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm2013 của Ủyban nhân dân Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tàinguyên Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, Giám đốc Sở Y tế, Giámđốc Sở Giáo dục Đào tạo, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triểnnông thôn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháttriển Thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự ánQuy hoạch Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường TânTạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông A các đơn vị, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu:VT, (ĐTMT-N) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín