ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1350/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 06 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ HỦY BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAOĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm2012;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộluật Lao động về tiền lương;

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh vàXã hội;

Căn cứ Quyết định 51/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnhvới các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã về việc công bố, cậpnhật thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1140/TTr-SLĐTBXH ngày 19/7/2013 vàcủa Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 136/TTr-STP ngày 24/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theoQuyết định này bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định tại Quyết định số 595/QĐ-UBNDngày 12/4/2013 của UBND tỉnh Bình Phước (danh mục đính kèm).

Lý do: Thủ tục đề nghị bãi bỏ khôngcòn phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà: ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh vàXã hội, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở LĐ-TB&XH;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng NC-NgV;
- Lưu: VT (Đạt 31/7)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

DANH MỤC

THỦTỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Quyết định số: 1350/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Ủy bannhân dân tỉnh Bình Phước)

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực tiền lương

STT

01

Tên thủ tục hành chính

Lý do kiến nghị bãi bỏ

Mã số hồ sơ

Thủ tục đăng ký, thang lương, bảng lương

- Điều 93 Bộ luật Lao động năm 2012.

- Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.