ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1350/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 13 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TINVỀ CƠ SỞ, VÙNG SÂU, VÙNG XA, VEN BIỂN, HẢI ĐẢO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc giađưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giaiđoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt danhsách đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi địa bàn chương trình mục tiêu quốcgia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảogiai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Công văn số 2172/BTTTT-KHTC ngày 29/7/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xâydựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Thông tin vàTruyền thông tại Tờ trình số 65/TTr-STTTT ngày 10/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạchthực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, vùng sâu, vùngxa, ven biển, hải đảo năm 2014(kèm theo Kế hoạch số 22/KH-STTTT ngày 10/9/2013của Sở Thông tin và Truyền thông)

Điều 2. Giao Giám đốc SởThông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liênquan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành phố Cà Mau căn cứ Quyết định thi hành./.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ TT&TT);
- PCT Nguyễn Tiến Hải;
- LĐVP UBND tỉnh (H.Hùng);
- Cổng TTĐT, Công báo;
- CVVX (T);
- Lưu: VT, Mi33/9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải