UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1351/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 08 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO DẠY NGHỀ, VIỆC LÀM VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án hỗtrợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015”;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án dạynghề cho lao động nông thôn” đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn mộtsố điều của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụtại tờ trình số 253/TTr-SNV ngày 21 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lậpBan chỉ đạodạy nghề, việc làm và xuất khẩu lao động tỉnh Sơn La trên cơ sở sáp nhập BanChỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh, Ban Chỉ đạo triển khai đề án hỗ trợ thanh niênhọc nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015 tỉnh Sơn La và Ban Chỉ đạo thựchiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chínhphủ, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Toa - Phó Chủtịch UBND tỉnh, Trưởng ban.

2. Ông Lê Viết Trực - Giám đốc SởLao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo:

- Lãnh đạo Công an tỉnh;

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở Y tế;

- Lãnh đạo Sở Ngoại vụ;

- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn;

- Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyềnthông;

- Lãnh đạo Ban Dân tộc;

- Lãnh đạo Sở Công thương;

- Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xãhội tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

4. Mời tham gia thành viên Ban Chỉ đạo:

- Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Lãnh đạo Hội phụ nữ tỉnh;

- Lãnh đạo Hội nông dân tỉnh;

- Lãnh đạo Hội cựu chiến binh tỉnh;

- Lãnh đạo Tỉnh đoàn.

Điều 2. Nhiệm vụ, chế độ hoạt động:

1. Nhiệm vụ

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo,tổ chức triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thanh niênhọc nghề và tạo việc làm; Đề án dạy nghề cho lao độngnông thôn và công tác xuất khẩulao động trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Chế độ hoạt động

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợpliên ngành, làm việc kiêm nhiệm, chính sách chế độ thực hiện theo quy định hiệnhành của nhà nước. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trựcBan Chỉ đạo. Giao Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạtđộng và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban điều hành trình Trưởng BanChỉ đạo ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan tham giathành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phân công, đăng ký danh sách lãnh đạotham gia gửi cơ quan thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp trình Trưởng Ban Chỉđạo phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo.

Trong trường hợp cần thiết, BanChỉ đạo được phép thành lập tổ công tác giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiệnnhiệm vụ.

Tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạothực hiện theo quy định tại Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạtđộng của tổ chức phối hợp liên ngành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Lao động -Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký bãi bỏ Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịchUBND tỉnh; Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2011 của Chủ tịchUBND tỉnh; Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịchUBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo VP, phòng VHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D60b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh