ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1352/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTTIẾP NHẬN DỰ ÁN "RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT LIỆU CHƯA NỔ NHÂN ĐẠO VÀ XÓA ĐÓI GIẢMNGHÈO TẠI CÁC XÃ HỒNG KIM, A NGO, HỒNG TRUNG HUYỆN A LƯỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ"DO BỘ NGOẠI GIAO ĐỨC TÀI TRỢ THÔNG QUA TỔ CHỨC SODI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợphi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chếquản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 23tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụngviện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn số 3872/BKH-KTĐN ngày 10 tháng 6năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt dự án do tổ chức PCPNNSODI (CHLB Đức) tài trợ cho tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn số 5141/VPCP-QHQT ngày 25 tháng6 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhậndự án do tổ chức phi chính phủ nước ngoài SODI-CHLB Đức viện trợ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưtại Tờ trình số 1243/TTr-SKHĐT ngày 11 tháng 7 năm 2013 về việc đề nghị phêduyệt tiếp nhận dự án "Rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ nhân đạo và xóađói giảm nghèo tại xã Hồng Kim, A Ngo, Hồng Trung huyện A Lưới tỉnh Thừa ThiênHuế" do Bộ Ngoại giao Đức tài trợ thông qua tổ chức SODI,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhận dự án "Ràphá bom mìn, vật liệu chưa nổ nhân đạo và xóa đói giảm nghèo tại xã Hồng Kim, ANgo, Hồng Trung huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế" với những nội dung chủyếu sau:

1. Tên dự án: Rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ nhânđạo và xóa đói giảm nghèo tại xã Hồng Kim, A Ngo, Hồng Trung huyện A Lưới tỉnhThừa Thiên Huế.

2. Đơn vị tài trợ: Bộ Ngoại giao Cộng hòa liên bangĐức tài trợ thông qua Tổ chức SODI.

3. Tổ chức phối hợp thực hiện dự án: Tổ chứcSolidarity Service International (SODI-CHLB Đức);

4. Địa điểm thực hiện dự án: các xã Hồng Kim, ANgo, Hồng Trung huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Mục tiêu dự án: Đảm bảo bom mìn và các vật liệuchưa nổ còn sót lại sau chiến tranh sẽ không gây nguy hiểm cũng như cản trở quátrình phát triển của huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Các kết quả chủ yếu của dự án:

- Rà phá hiện trường lớn với diện tích khoảng 120hecta đất bị ô nhiễm bom mìn và tháo dỡ toàn bộ các loại bom, mìn, vật liệuchưa nổ còn sót lại sau chiến tranh tại các xã Hồng Kim, A Ngo và Hồng Trung,huyện A Lưới.

- Rà phá hiện trường nhỏ với diện tích khoảng 08hecta và thu gom vật liệu nổ tại các xã thuộc địa bàn huyện A Lưới.

- Thiết lập mạng lưới cộng tác viên gồm 09 cán bộcộng đồng cấp xã của xã thuộc huyện A lưới.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nguycơ về phòng tránh bom mìn cho khoảng 9000 người.

7. Thời gian thực hiện: 01 năm kể từ khi dự án đượcphê duyệt.

8. Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại của dự án:399.408 Euro do Bộ Ngoại giao Đức cam kết tài trợ thông qua tổ chức phi chínhphủ SODI;

(Dòng ngân sách chi tiết theo Văn kiện dự án)

9. Quản lý dự án:

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa ThiênHuế.

- Cơ quan tiếp nhận dự án: Sở Ngoại vụ tỉnh ThừaThiên Huế.

- Quản lý thực hiện dự án: Ủy ban nhân dân tỉnhthành lập mới Ban Quản lý dự án "Rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ nhân đạovà xóa đói giảm nghèo tại xã Hồng Kim, A Ngo, Hồng Trung huyện A Lưới tỉnh ThừaThiên Huế" gồm các thành viên của Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới.

Điều 2. Giám đốc Sở Ngoại vụ chịu tráchnhiệm:

- Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tham mưuviệc lập Ban quản lý dự án "Rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ nhân đạo vàxóa đói giảm nghèo tại xã Hồng Kim, A Ngo, Hồng Trung huyện A Lưới tỉnh ThừaThiên Huế" và Quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án trình Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các chế độquản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán ngân sách đối với khoản việntrợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huyBộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới và các ngành chức năng tổ chứcthực hiện các hoạt động của dự án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Công antỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ độiBiên phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới và Thủ trưởng các cơ quanliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: KH-ĐT, TC, PACCOM (kèm HS);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐ: VPUB và các CV: NC, TH, ĐN;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao