ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1353/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN VÀ XẾP HẠNG DITÍCH LỊCH SỬ KHUỔI MẢN, XÃ HÀ HIỆU, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮCKẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và LuậtSửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số: 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Thông tư số: 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học đểxếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trìnhsố: 87/TTr-SVHTTDL ngày 13 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận và xếp hạng cấp Tỉnh đối với Di tích lịch sử Khuổi Mản,xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - Nơi Bác Hồ dừng chân nghỉ trên đường từPác Bó (Cao Bằng) đến Tân Trào (Tuyên Quang) ngày 12 tháng 5 năm 1945.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngànhchức năng liên quan và UBND huyện Ba Bể xây dựng phương án bảo vệ, quản lý, tubổ và sử dụng di tích trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND huyện Ba Bể chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân