ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1353/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬT TIẾP CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tiếp công dân,ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Tiếp công dân;

Thực hiện Văn bản số 1952/TTCP-PC ngày 20/8/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khaithành lập Ban tiếp công dân các cấp;

Thực hiện Văn bản số 2078/UBND-NC ngày 24/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chỉ đạo tổ chức thựchiện Luật Tiếp công dân năm 2013;

Xét Tờ trình số 278/TTr-VPUBND ngày 04/9/2014 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổchức thực hiện bộ máy tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện bộmáy tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triểnkhai và thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tàichính, Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngàyký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trương Văn Sáu

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN LUẬT TIẾPCÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của Chủ tịch UBNDtỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Tiếp công dân và Công văn số 2078/UBND-NC ngày 24 tháng 7 năm2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Luật Tiếp côngdân năm 2013.

UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiệnLuật Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân năm 2013và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ theo đúng quyđịnh.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy tiếp công dântrên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tiếp công dân; khắc phục nhữnghạn chế, bất cập trong công tác tiếp công dân hiện nay. Đồng thời tạo điều kiệnthuận lợi cho người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tạitrụ sở tiếp công dân, điểm tiếp công dân.

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, cácngành, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việctriển khai thi hành Luật Tiếp công dân.

2. Yêu cầu:

- Bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, xác định tráchnhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với UBND các cấp, các sở, ban, ngànhtrong việc thực hiện các nội dung về cơ cấu tổ chức bộ máy tiếp công dân. Xâydựng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, có trách nhiệmđể thực hiện tốt công tác tiếp công dân.

- Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của ngườiđứng đầu các cơ quan Đảng, nhà nước các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàntỉnh; tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoànthể, các hội... tham gia thực hiện tốt Luật Tiếp công dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Về cơ cấu, tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn củaBan tiếp công dân các cấp:

a) Cấp tỉnh:

- Ban tiếp công dân cấp tỉnh do UBND tỉnh thànhlập, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 12Luật Tiếp công dân và Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014của Chính phủ, do một Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách, chịu tráchnhiệm trực tiếp quản lý trụ sở tiếp công dân. Trưởng ban, Phó trưởng Ban tiếpcông dân do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm.

- Số lượng biên chế tại trụ sở tiếp công dân tỉnh thựchiện theo hướng dẫn của Trung ương (khi có văn bản hướng dẫn). Trước mắt, chuyểnPhòng Tiếp dân UBND tỉnh sang Ban tiếp công dân tỉnh, bố trí người tiếp côngdân thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban tiếp công dân.

- Điều hoà, phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức thamgia tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị cóliên quan tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnhtiếp công dân định kỳ, đột xuất.

- Ban tiếp công dân cấp tỉnh có con dấu riêng đểphục vụ công tác tiếp công dân.

- Các sở, ban ngành tỉnh: Bố trí địa điểm tiếp côngdân thường xuyên tại cơ quan để thực hiện nhiệm vụ tiếp dân và xử lý đơn thư củacông dân; bố trí công chức thuộc thanh tra cơ quan làm công tác tiếp công dântại địa điểm tiếp công dân thường xuyên của cơ quan phù hợp với yêu cầu, tínhchất tổ chức và hoạt động của từng cơ quan.

b) Cấp huyện (UBND huyện, thị xã, thành phố):

- UBND huyện thành lập Ban tiếp công dân trựcthuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quyđịnh tại Khoản 2, Điều 13 Luật Tiếp công dân và Khoản 3, Điều 9 Nghịđịnh số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Ban tiếp công dân cóTrưởng ban và công chức thực hiện công tác tiếp công dân. Trưởng ban tiếp côngdân do một Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phụ trách. Trưởng ban tiếp công dândo Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm.

- Số lượng biên chế tại trụ sở tiếp công dân huyện thựchiện theo hướng dẫn của Trung ương (khi có văn bản hướng dẫn).

- Điều hoà, phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức thamgia tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân huyện.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị cóliên quan tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Đảng, chính quyền huyện tiếpcông dân định kỳ, đột xuất.

- Ban tiếp công dân huyện có con dấu riêng để phụcvụ công tác tiếp công dân.

c) UBND xã, phường, thị trấn:

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trực tiếp phụ tráchcông tác tiếp công dân. Bố trí công chức kiêm nhiệm công tác tiếp công dân. Phốihợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể, các hội...thực hiện việc tiếpcông dân theo quy định.

2. Xây dựng và rà soát các văn bản có liên quanđến công tác tiếp công dân:

a) Văn phòng UBND tỉnh:

- Xây dựng nội quy tiếp công dântại trụ sở tiếp công dân của tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành (khi có vănbản hướng dẫn của Trung ương).

- Nghiên cứu xây dựng quy trìnhtheo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO và quản lý mạng thông tin vềthực hiện Luật Tiếp công dân.

b) Thanh tra tỉnh:

- Tham mưu giúp UBND tỉnh thựchiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và cácsở, ngành tỉnh tiến hành rà soát các quy chế, quy định, các văn bản pháp lý cóliên quan đến công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh để trình UBND tỉnh sửađổi, bổ sung hoặc xây dựng văn bản mới cho phù hợp với Luật Tiếp công dân, Nghịđịnh số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

- Phối hợp với Ban tiếp công dântỉnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân.

c) Cấp huyện (UBND huyện, thị xã,thành phố):

Ban hành nội quy tiếp công dân;xây dựng văn bản có liên quan đến công tác tiếp công dân; kiểm tra, rà soát, bổsung, sửa đổi các quy định đã ban hành phù hợp với quy định của Luật Tiếp côngdân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp tỉnh:

a) Văn phòng UBND tỉnh:

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh phốihợp với Sở Tài chính chuẩn bị bố trí cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiệncần thiết khác để phục vụ công tác tiếp công dân theo quy định.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưuUBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban tiếp công dân tỉnh; đề xuất Chủtịch UBND tỉnh bổ nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban tiếp công dân theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnhuỷ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểuQuốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh cử đại diện (phải thông báo bằng văn bản)cùng Ban tiếp công dân tỉnh thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳvà đột xuất tại trụ sở tiếp công dân tỉnh theo quy định.

- Phối hợp với cơ quan công an bảođảm an ninh, trật tự và an toàn cho người tiếp công dân tại trụ sở tiếp côngdân.

b) Sở Nội vụ:

Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp vớiChánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộcó năng lực, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm tham gia Ban tiếp công dân củatỉnh, huyện tham mưu ban hành quyết định thành lập Ban tiếp công dân theo quyđịnh tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 9; Khoản 1, Điều 18 Nghị định số64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

c) Thanh tra tỉnh:

- Phối hợp các sở, ngành có liênquan tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức tuyên truyền, phổ biếnLuật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ cho cánbộ công chức và nhân dân.

- Xây dựng quy chế phối hợp hoạtđộng tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

d) Các sở, ban ngành tỉnh:

- Bố trí phòng tiếp công dânriêng, đảm bảo khang trang, thuận tiện, trang bị phương tiện và các điều kiệncần thiết khác phục vụ cho việc tiếp công dân.

- Bố trí công chức thanh tra viêncấp sở thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên theo quy định.

2. Cấp huyện (UBND huyện, thịxã, thành phố):

- Bố trí trụ sở tiếp công dân,trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác tiếp côngdân.

- Phối hợp với cấp ủy Đảng, HĐNDcùng cấp để cử cán bộ tham gia tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại trụ sởtiếp công dân theo quy định.

- Xây dựng quy chế phối hợp hoạtđộng tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện.

3. Công an tỉnh:

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cơquan công an các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệmbố trí lực lượng phối hợp, hỗ trợ với Ban tiếp công dân đảm bảo an ninh, trậttự và an toàn cho người tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân, xử lý người cóhành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh;Chủ tịch UBND các cấp chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, phản ánh về UBND tỉnh (quaVăn phòng) để kịp thời báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý./.