THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số:1354/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BẢO LÃNH VAY NGOẠI TỆ TỪ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC CHO DỰ ÁN THỦY ĐIỆNXÊKAMAN3

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 11844/BTC-TCĐN ngày 04 tháng 09 năm 2007 và văn bản số 13052/BTC-TCĐN ngày 27 tháng 09 năm 2007) về việc bảo lãnh khoản vay ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại trong nước cho dự án thủy điện Xêkaman3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Bộ Tài chính không phải thẩm định lại phương án tài chính của Dự án thủy điện Xêkaman3; bảo lãnh cho Hợp đồng vay ngoại tệ Chủ đầu tư đã ký với các ngân hàng thương mại.

Điều 2. Cho phép áp dụng mức phí bảo lãnh là 0,25%/năm tính trên dư nợ của khoản vay được bảo lãnh; Chủ đầu tư được nộp các khoản phí bảo lãnh phát sinh trong thời gian xây dựng vào ngày thanh toán đầu tiên sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng.

Điều 3.Chủ đầu tư phải có văn bản cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Người được bảo lãnh theo quy định tại Quy chế cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 272/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: TC, TP, NG;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Công ty cổ phần điện Việt-Lào;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Văn Trọng Lý,
- Website CP, các Vụ: CN, QHQT, TH ;
- Lưu: VT, KTTH (3)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng