UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1355/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 14 tháng 7 năm 2015

QUYẾTĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM KIỂMTRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TỈNH BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứThông tư số 10/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tảiQuy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ;

Căn cứ Quychế phối hợp số 45/QCPH-BGTVT-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giao thôngvận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạtđộng tại Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động;

Căn cứQuyết định số 566/QĐ-UBND ngày 31 năm 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềviệc thành lập Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Bến Tre;

Căn cứ Côngvăn số 4616/BGTVT-KCHT ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải vềviệc điều chỉnh Quy chế phối hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt độngtại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Giao thông vậntải tại Tờ trình số 1818/TTr-SGTVT ngày 08 tháng 7 năm 2015,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Quy chế hoạtđộng của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Bến Tre.

Điều 2.Quyết định này thaythế Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc ban hành Quychế hoạt động của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Bến Tre và cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tàichính, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thườngtrực Ban An toàn giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lập

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TỈNH BẾNTRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2015 củaUỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chếnày quy định về hoạt động của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Bến Tre.Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động (sau đây gọi tắt là Trạm) là nơi cơ quanquản lý đường bộ thực hiện việc thu thập, phân tích, đánh giá tác động của tảitrọng xe, khổ giới hạn xe đến an toàn cầu, đường bộ; kiểm tra, xử lý vi phạmđối với xe quá khổ giới hạn, quá tải trọng cho phép (kể cả xe chở hàng vượt quátrọng tải thiết kế ghi trong Giấy đăng ký xe hoặc sổ chứng nhận kiểm định antoàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) tham gia giao thông trên đường bộ và xebánh xích lưu hành trên đường bộ.

2. Các quy định trong Quy chế này ápdụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý hoạt độngcủa Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm

a) Nhiệm vụ:

- Kiểm tra tại Trạm đối với xe ô tô, máykéo, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ về việc chấp hành cácquy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ;lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vậnchuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giaothông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ và các Thông tư sửa đổi,bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ;

- Thu thập, cập nhật, tổng hợp, lưu trữcác số liệu liên quan đến tải trọng, khổ giới hạn của xe ô tô, máy kéo, xe máychuyên dùng tham gia giao thông qua Trạm và công tác xử lý vi phạm tại Trạm đểbáo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định hoặc khi được yêu cầu.

b) Quyền hạn:

- Phát tín hiệu, hiệu lệnh yêu cầu ngườiđiều khiển đưa xe vào nơi quy định để kiểm tra khi phát hiện xe có dấu hiệu quákhổ giới hạn, quá tải trọng cho phép của cầu, đường và xe bánh xích tự hànhtrên đường bộ;

Yêu cầu ngườiđiều khiển phương tiện xuất trình: Giấy phép lái xe; Giấy đăng ký xe; Giấychứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (hoặc Giấy phép lưu hànhxe đối với xe quân sự); Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn,xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ; Giấy phép lưu hành xebánh xích tự hành trên đường bộ;

- Thực hiện việc kiểm tra về: Tải trọngtrục xe, tổng trọng lượng và khổ giới hạn của xe (bao gồm cả hàng hoá, hànhkhách trên xe) đối với xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng tham gia giao thôngtrên đường bộ (trừ xe quân sự chở vũ khí, phương tiện, khí tài phục vụ mục đíchquốc phòng, an ninh); việc tuân thủ các quy định trong Giấy phép lưu hành xequá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng,xe bánh xích tự hành trên đường bộ;

- Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩmquyền đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộđược phát hiện tại Trạm. Trường hợp hành vi vi phạm ở mức phạt vượt quá thẩmquyền, phải chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm đến cấp có thẩm quyền để ra quyết địnhxử phạt;

- Đình chỉ lưu hành phương tiện cho đếnkhi người vi phạm thực hiện xong các biện pháp khắc phục theo quy định củaChính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Trạm

1. Trạm thực hiện việc lưu động kiểm tratải trọng xe trên các quốc lộ và hệ thống đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnhBến Tre.

2. Trạm hoạt động theo kế hoạch được Uỷban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc giao Sở Giao thông vận tải phê duyệt hàng năm.

3. Trạm được quản lý và sử dụng phục vụcông tác theo đúng các quy định quản lý tài sản công, các quy định của Bộ Giaothông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam về chế độ đăng ký, đăng kiểm, thốngkê, kiểm kê, vận hành bảo trì và báo cáo hoạt động thường xuyên của Trạm.

4. Việc sử dụng bộ cân tải trọng xe lưuđộng phải đúng mục đích, đạt hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý xe vi phạmnhằm góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ công trình giao thông, bảo đảmtrật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

5. Lãnh đạoTrạm có trách nhiệm quản lý toàn diện hoạt động của Trạm trong suốt thời gianthực hiện kế hoạch; đôn đốc, quản lý nhân viên chấp hành nghiêm chỉnh các quyđịnh trong công tác nghiệp vụ. Trạm trưởng lập sổ kiểm tra, nhật ký thống kê,bàn giao ca trực hàng ngày để theo dõi quản lý và tổng hợp báo cáo cấp trêntheo quy định.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Điều 4. Cơ cấu tổ chức, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tạiTrạm

1. Cơ cấu tổchức: Lãnh đạo Trạm: Gồm Trạm trưởng và không quá 02 Phó Trạm trưởng.

a) Trạmtrưởng: Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải kiêm Trạm trưởng.

b) Phó Trạm trưởng: Do Chánh Thanh traSở Giao thông vận tải bổ nhiệm sau khi được phê duyệt của Giám đốc Sở Giaothông vận tải.

c) Mỗi ca trực tại Trạm có Trưởng ca,Phó Trưởng ca. Trưởng ca do Cảnh sát giao thông phối hợp đảm nhiệm, Phó Trưởngca do Thanh tra giao thông phối hợp đảm nhiệm và do Lãnh đạo Trạm thống nhấttheo Kế hoạch hoạt động của Trạm.

2. Lực lượngthực hiện nhiệm vụ tại Trạm:

a) Lực lượng trực tiếp: Là những ngườitham gia kiểm tra tại mỗi ca trực, gồm lực lượng: Thanh tra giao thông - SởGiao thông vận tải, chiến sĩ cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, chiến sĩ Kiểmsoát quân sự - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

b) Lực lượnggián tiếp: Giám sát Trạm: Công chức Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh.

c) Lực lượnghỗ trợ: Chiến sĩ cảnh sát giao thông, công chức Phòng Hạ tầng và Kinh tế cấphuyện, viên chức thuộc đơn vị Quản lý đường bộ tại địa bàn kiểm tra.

Lực lượng thamgia trực tiếp và gián tiếp có thể thay đổi theo kế hoạch công tác năm và từngđợt hoạt động của Trạm (riêng những người được giao trực tiếp quản lý thiết bị,máy móc và vận hành Trạm cân hạn chế thay đổi).

Điều 5. Kế hoạch kiểm tra tải trọng xe

Hàng năm, căncứ tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình hoạt động của xe quá tải,quá khổ từng địa bàn trong tỉnh và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, lãnh đạohai ngành: Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh thống nhất tham mưu Uỷ bannhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đặt Trạm trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Tiêu chuẩn, chế độ của lực lượng tham gia tại Trạm

1. Lực lượngthực hiện nhiệm vụ tại Trạm được tuyển chọn theo tiêu chuẩn qui định hiện hành.

2. Phương tiện, trang bị của lực lượngtham gia phối hợp công tác tại Trạm do cơ quan trực tiếp quản lý giao cho từngcá nhân sử dụng và bảo quản theo đúng quy định của ngành.

3. Lương và các khoản phụ cấp theo quyđịnh của Nhà nước đối với các thành viên thuộc lực lượng phối hợp hoạt động tạiTrạm do cơ quan quản lý chi trả. Phụ cấp làm việc tại Trạm và các quyền lợikhác (nếu có) được hưởng theo quy định của Trạm.

4. Các lực lượng tham gia làm nhiệm vụtrực tiếp tại Trạm được tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bao gồm quy trình xử lý viphạm, vận hành bảo dưỡng thường xuyên bộ cân tải trọng xe lưu động và được SởGiao thông vận tải cấp giấy chứng nhận theo quy định.

5. Các lực lượng tham gia phối hợp thựchiện nhiệm vụ tại Trạm phải tuân thủ sự phân công, điều hành trực tiếp của Lãnhđạo Trạm. Quá trình giải quyết và xử lý công việc nếu có ý kiến khác nhau giữacác thành viên, Lãnh đạo Trạm là người quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệmvề quyết định của mình. Trường hợp vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáocấp trên để giải quyết.

Điều 7. Nhiệm vụ của các cơ quan có liên quan khi tham giahoạt động của Trạm

1. Nhiệm vụcủa lực lượng Thanh tra giao thông-Sở Giao thông vận tải:

- Phối hợp với lực lượng Cảnh sát giaothông tổ chức khảo sát tình hình vi phạm chở hàng quá trọng tải, xác định cácvị trí tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, kho bãi để hạ tải; chuẩn bịcân trọng tải, phương tiện, thiết bị để hạ tải và các điều kiện cần thiết khácvề cơ sở, vật chất bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ trong Tổ công tác thực hiện;trường hợp cần thiết, có thể liên hệ với các cơ quan, tổ chức để sử dụng cácTrạm cân điện tử.

- Thực hiện nhiệm vụ dẫn xe vào vị trícân; trực tiếp vận hành cân tải trọng; kiểm tra trọng tải xe, xác định tìnhtrạng và mức độ quá tải, thông báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông lập biênbản vi phạm hành chính theo quy định; dẫn xe vi phạm vào bãi hạ tải, cân kiểmtra lại sau khi phương tiện đã hạ đủ tải và phối hợp thực hiện nhiệm vụ khác doTổ trưởng phân công. Các trường hợp chở quá trọng tải khi phát hiện vi phạm,đều bắt buộc chủ xe, lái xe hạ tải đảm bảo trọng tải theo quy định mới cho xetiếp tục được lưu hành.

- Phối hợp vớiCảnh sát giao thông tổng hợp kết quả tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm chở hàngquá trọng tải và báo cáo theo quy định.

2. Nhiệm vụ của lực lượng Công an

- Nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông

+ Thực hiệnhiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm soát và phi hợp cân trọngtải;

+ Lập biên bản, ra quyết định xử phạt viphạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính theo thm quyền. Cáctrường hợp vi phạm nghiêm trọng phải sử dụng camera, máy ảnh để ghi lại hìnhảnh.

- Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát khác(khi được huy động): Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vựckiểm tra trọng tải xe; phối hợp giải quyết các tình huống phức tạp (nếu có) vàthực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ công tác.

3. Nhiệm vụcủa lực lượng Kiểm soát quân sự-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Cùng cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giaothông dừng xe, tiến hành kiểm tra, kiểm soát xác định các phương tiện thuộc cáclực lượng Quân đội hoạt động kinh tế theo đúng quy định.

- Phối hợp với lực lượng Thanh tra SởGiao thông vận tải dẫn xe vi phạm vào vị trí cân kiểm tra và vị trí hạ tải hànghoá.

- Lập biên bản về hành vi không chấphành, chống lại người thi hành công vụ và các vi phạm pháp luật khác về quyđịnh trật tự an toàn giao thông.

4. Các lực lượng hỗ trợ: Có trách nhiệmthực hiện nhiệm vụ do Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng hoặc Trưởng ca trực (Tổtrưởng) phân công theo chức năng.

Điều 8. Thời gian và địa điểm hoạt động của Trạm

1. Thời gian hoạt động: Trạm hoạt động24/24 giờ tất cả các ngày, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ trong suốt quá trình thựchiện kế hoạch.

2. Vị trí đặtTrạm kiểm tra tải trọng xe lưu động:

- Lựa chọn địa điểm hợp lý trên nhữngđoạn đường có đủ diện tích để đặt Trạm và hạ tải hàng hoá mà không làm cản trở,ách tắc giao thông; bệ đặt cân điện tử phải đảm bảo theo quy định của nhà sảnxuất hoặc theo quy định tại QCVN 66: 2013/BGTYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vềTrạm kiểm tra tải trọng xe.

- Không cân xe, hạ tải trên mặt đườngđối với những đường hẹp chỉ đủ 02 làn xe chạy, đường cao tốc, đường có mật độphương tiện lưu thông cao dễ gây ùn tắc giao thông và nguy cơ mất an toàn giaothông.

- Tạm thời xácđịnh 04 vị trí đặt Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động:

+ QL.60: Đặt01 điểm: Đoạn đầu cầu Rạch Miễu;

+ QL.57: Đặt01 điểm: Trên đoạn đường vào cầu Chợ Lách;

+ ĐT.883: Đặt01 điểm trên đoạn từ ngã tư Châu Thành đến khu công nghiệp Giao Long;

+ ĐT.885: Đặt01 điểm trước Văn phòng Đoạn Quản lý giao thông thuỷ bộ Bến Tre.

Vị trí đặtTrạm trên hệ thống đường địa phương giao cho Lãnh đạo hai ngành Giao thông vậntải, Công an tỉnh thống nhất quyết định.

Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Lãnh đạo Trạm có trách nhiệm cập nhậtkết quả thực hiện, gửi thông tin và số liệu xử lý vi phạm vào cổng thông tinđiện tử của hệ thống, kết nối Internet truyền về máy chủ của Tổng cục Đường bộViệt Nam; đồng thời gửi báo cáo cho cơ quan quản lý theo quy định. Nghiêm cấmmọi hành vi can thiệp vào việc xử lý vi phạm hoặc báo cáo sai số liệu, kết quảkiểm tra tải trọng xe.

2. Các nhân viên Trạm phải chấp hànhnghiêm kỹ luật phát ngôn, không được tự ý trao đổi, cung cấp thông tin bất cứhình thức nào.

3. Các lực lượng phối hợp tham gia thựchiện nhiệm vụ tại Trạm có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo theo phân côngcủa Lãnh đạo Trạm và cập nhật số liệu, đánh giá tình hình, báo cáo kết quả hoạtđộng hàng ngày về cơ quan quản lý trực tiếp theo mẫu quy định.

Điều 10. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Trạm được đảmbảo từ Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương và các nguồn kinh phí khác theo quy định.

2. Các khoản chi cho hoạt động của Trạmbao gồm: Chế độ chính sách những người làm việc hoặc tham gia phối hợp hoạtđộng tại trạm; nhiên liệu của phương tiện, vật tư, vật liệu, thiết bị, vănphòng phẩm, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, bảo trì, tập huấn, hội họp,kiểm tra, thuê bãi đặt trạm, xây dựng vị trí Trạm, kiểm định, kiểm chuẩn thiếtbị.

3. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệmgiao Thanh tra Sở Giao thông vận tải hàng năm, căn cứ Kế hoạch kiểm tra tảitrọng xe lập dự toán chi phí, trình Hội đồng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh quyếtđịnh phân bổ kinh phí hoạt động; nguồn hỗ trợ kinh phí khác của tỉnh trình Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định; nguồn kinh phí hỗ trợ của Tổng cục Đườngbộ Việt Nam do Tổng cục Đường bộ quyết định.

4. Ngoài việc thực hiện Kế hoạch kiểmtra hàng năm, đơn vị được giao quản lý Trạm có trách nhiệm thường xuyên kiểmtra, theo dõi, bảo dưỡng trang thiết bị; xây dựng nhà bảo quản và thực hiện cáchoạt động khác liên quan đến quản lý Trạm, lập dự toán chi phí trình Lãnh đạoSở Giao thông vận tải phê duyệt chi trong nguồn vốn bảo trì đường bộ địa phương.

Điều 11. Quản lý và sử dụng trang thiết bị phương tiện

1. Lãnh đạo Trạm có nhiệm vụ phân côngcán bộ thường xuyên quản lý, sử dụng và bảo trì bộ cân lưu động theo đúng hướngdẫn của nhà sản xuất và quy trình, tiêu chuẩn quy định hiện hành.

2. Duy trì trạng thái hoạt động của bộcân lưu động bình thường giữa hai kỳ kiểm định, kiểm chuẩn theo quy định; kiểmtra tình trạng kỹ thuật trước khi đưa bộ cân lưu động vào hoạt động.

Chương III

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

1. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh xâydựng Kế hoạch phối hợp kiểm tra tải trọng xe; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiệnKế hoạch.

2. Chỉ đạo đơn vị Quản lý đường bộ cửcán bộ tham gia hoạt động tại Trạm khi có Kế hoạch.

3. Trình Hội đồng Quỹ Bảo trì đường bộtỉnh duyệt cấp kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Trạm.

4. Chỉ đạo tổng hợp báo cáo tình hình,kết quả công tác kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn gửi về Bộ Giao thông vậntải theo mẫu quy định.

5. Tổ chức sơ kết chuyên đề rút kinhnghiệm trong quản lý và phối hợp điều hành; kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh cóbiện pháp khắc phục những điểm bất hợp lý và hoàn thiện bổ sung quy chế quản lýhoạt động của Trạm.

Điều 13. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Bố trí đủcán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại Trạm theo Kế hoạch.

2. Chủ trì triển khai công tác phối hợpđảm bảo an ninh trật tự tại Trạm và các tuyến có đặt Trạm; Chủ động phương ánphòng ngừa các hành vi chống đối; ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm.

3. Phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thôngvận tải trong việc xây dựng kế hoạch kiểm soát tải trọng xe; kiểm tra, đôn đốcviệc triển khai hoạt động của Trạm theo đúng quy định.

Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

1. Bố trí đủcán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại Trạm theo Kế hoạch.

2. Phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thôngvận tải trong việc xây dựng kế hoạch kiểm soát tải trọng xe.

Điều 15. Trách nhiệm của Thường trực Ban An toàn giao thôngtỉnh

1. Có kế hoạch kiểm tra giám sát thườngxuyên các lực lượng hoạt động tại Trạm. Giám sát việc thực hiện kiểm soát tảitrọng xe của Trạm; nắm bắt thông tin kiến nghị và đề xuất các giải pháp để cácngành xem xét thực hiện.

2. Hỗ trợ kinhphí cho lực lượng liên ngành thực hiện nhiệm vụ tại Trạm.

3. Phối hợp tổ chức tuyên truyền chuyênđề và lồng ghép trong công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu cóvướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời về SởGiao thông vận tải xem xét giải quyết hoặc tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân tỉnhxem xét, bổ sung, sửa đổi quy chế cho phù hợp./.