UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1357/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2204/QĐ-UBND NGÀY 15/11/2011 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNHVĨNH LONG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI ĐẶC THÙ CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lývà sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về quy định mức chi thựchiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Vănphòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết địnhsố 2204/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc quyđịnh nội dung và mức chi đặc thù cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Lý do: Nội dung và mức chi đặcthù cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tạiNghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh VĩnhLong.

Điều 2. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quanvà Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Quyết định có hiệu lực kể từngày ký ban hành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh