THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1358/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH 11 ngày 29 tháng 06 năm 2005.
Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương (Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 10 tháng 09 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1259/TTr-BTĐKT ngày 25 tháng 09 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 02 Liệt sỹ thuộc tỉnh Hải Dương đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hải Dương;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BT, CN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b) 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

CẤP BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1358/QĐ-TTg , ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

1.Liệt sỹ Nguyễn Huy Vịnh, sinh năm 1959, quê xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, thương binh 1/4 đã hy sinh ngày 05 tháng 08 năm 2006 do vết thương tái phát;

2. Liệt sỹ Nguyễn Đức Dỵ, sinh năm 1929, quê xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, thương binh 1/4 đã hy sinh ngày 06 tháng 09 năm 2003 do vết thương tái phát;