UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Thu một phần chi phí đầu tư lắp đặt máy nước đến từng hộ tiêu thụ

(Thuộc Dự án cấp nước 1A)

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 893/TTg ngày 27 tháng 11 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư Dự án 1A cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước nội thành Hải Phòng;

Xét đề nghị của Công ty Cấp nước Hải Phòng tại Tờ trình số 219 TT ngày 12 tháng 7 năm 1999 của Sở Giao Thông Công Chính Hải Phòng tại Tờ trình số 112 GTCC ngày 22 tháng 7 năm 1999, của sở Tài Chính – Vật giá tại Tờ trình số 92/1999/CV-TC-VG ngày 02 tháng 8 năm 1999 về việc thu hồi một phần chi phí lắp đặt đường ống cấp nước có gắn đồng hồ đo nước cho các hộ có nhu cầu lắp đặt máy nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp… có nhu cầu lắp đặt đường ống cấp nước đến từng nhà, từng đơn vị có trách nhiệm thanh toán một phần chi phí đầu tư như sau:

STT

Loại hộ tiêu thụ nước

Số tiền thanh toán một máy nước (Đồng)

1

Hộ gia đình đã có hợp đồng dùng nước

274.000,000

2

Hộ gia đình lắp đặt máy nước mới

364.000,000

3

Hộ sử dụng nước khối lượng lớn từ đầu đường ống cấp 2 (chưa có chi phí từ đương ống cấp nước 2 đến đồng hồ)

- Khối lượng nước sử dụng ít hơn 50m3/ngày

- Khối lượng nước sử dụng từ 50m3 dến 200m3 /ngày

- Khối lượng nước sử dụng trên 200m3 đến 500m3 /ngày

- Khối lượng nước sử dụng 500m3/ngày

1.947.000,000

5.658.000,000

10.967.000,000

15.320.000,000

Điều 2. Công ty cấp nước Hải Phòng có trách nhiệm thu khoản tiền ghi tại điều1 làm vốn đối ứng của Dự án cấp nước 1A

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các nghành hữu quan, Giám đốc Công ty Cấp nước Hải Phòng, các hộ có nhu cầu lắp đặt máy nước căn cứ Quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuận