CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1359/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 của Hiến phápnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng;
Xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số: 1435/TTg-TCCV ngày 12tháng 8 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Huânchương Sao vàng cho Ngành Tư pháp.

Đã có công lao to lớn đặcbiệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Vănphòng Chủ tịch nước và Ngành Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- Lưu: VT, Vụ TĐKT-KTXH.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết