BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THÁI BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tạm thời về việc phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội huyện,

thành phố, các phòng nghiệp vụ trong việc thực hiện cơ chế "một cửa"

tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình.

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THÁI BÌNH

- Căn cứ Quyết định số 03/TCCB ngày 15 tháng 6 năm 1995 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc thành lập BHXH tỉnh Thái Bình;

- Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-BHXH-TCCB ngày 17/12/2002 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương;

- Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-BHXH-TCCB ngày 17/12/2002 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về hệ thống tổ chức BHXH tỉnh Thái Bình;

- Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-BHXH ngày 07/6/2007 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc tổ chức lại cơ cấu bộ máy giúp việc Giám đốc BHXH tỉnh Thái Bình và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ trực thuộc BHXH tỉnh Thái Bình;

- Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về việc phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố, các phòng nghiệp vụ trong việc thực hiện cơ chế "một cửa" tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này thay thế các quy định tại Hướng dẫn số 299/BHXH-HD ngày 18/11/2003, Đề án số 01/BHXH-ĐA ngày 01/01/2005, Công văn số 131/BHXH ngày 09/7/2005 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2007.

Điều 3. Trưởng các phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội

huyện, thành phố thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình căn cứ quy định này để thực hiện./.

-

K.T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Hoàng Hữu Quê

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

Về việc phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố các phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội tỉnh trong thực hiện cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình

(Ban hành kèm theo Quyết định số/ 136/QĐ- BHXH, ngày 25 tháng 6 năm 2007
của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình)

Để triển khai có hiệu quả Đề án thực hiện cơ chế “một cửa” đã được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phê duyệt tại Qụyết định số 679/QĐ- BHXH, ngày 14 tháng 5 năm 2007, BHXH tỉnh Thái Bình ban hành quy định tạm thời việc phối hợp giữa BHXH huyện, thành phố, các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh trong thực hiện cơ chế “một cửa” như sau:

I. QUY ĐNH CHUNG:

1. BHXH các huyện, thành phố, các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm thiết lập cơ chế kiểm soát, giám sát độc lập, khách quan trong quá trình giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của đề án "một cửa" đồng thời đảm bảo tiếp nhận sự chi đạo thông suốt của các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam.

2. BHXH huyện, thành phố, các đơn vị sử dụng lao động, người lao động, người thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT khi trực tiếpđến BHXH tỉnh giải quyết các chế độ chính sách về BHXH, BHYT và các nội dung khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT thông qua bộ phận giao dịch "một cửa" thuộc Phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ (sau đây gọi tắt là Giao dịch một cửa), không làm việc trực tiếp với các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh Thái Bình.

3. Giao dịch một cửa có trách nhiệm tư vấn và trả lời các ý kiến của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân về chế độ chính sách BHXH, BHYT theo quy định.

II. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT.

Trong thời gian chuyển giao giữa cơ chế cũ và cơ chế mới (chưa có phần mềm quản lý thu), BHXH tỉnh đề nghị BHXH các huyện, thành phố, phòng Thu định kỳ tháng, quý, năm có trách nhiệm chuyển những tài liệu có liên quan đến việc cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT của các đơn vị đến phòng Cấp và quản lý sổ, thẻ làm căn cứ xác nhận quá trình tham gia BHXH, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT.

1. Quy trình phối hợp giải quyết các chế độ BHXH.

1.1 Quy trình phối hợp giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất, TNLĐ - BNN.

1.1.1 Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố:

- Kiểm tra, tiếp nhận thủ tục hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động - bệnh nghê nghiệp, mất sức lao động (đề nghị cấp lại), BHXH một lần, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH của các đơn vị, người thụ hưởng và tham gia BHXH trên địa bàn huyện, thành phố; hồ sơ của đối tượng tỉnh ngoài chuyển về (có hộ khẩu thường trú tại địa phương), chuyển Giao dịch một cửa (3 lần/ tháng). Nhận hồ sơ trước ngày 20 hàng tháng, hẹn trả kết quả từ ngày 06 đến 10 tháng sau.

- Tổng hợp danh sách báo giảm lương hưu, trợ cấp BHXH thường xuyên do chết, chuyển đi tỉnh ngoài... chuyển Giao dịch một cửa trước 20 hàng tháng.

- Nhận hồ sơ đã được giải quyết từ Giao dịch một cửa giao cho đơn vị, tổ chức, cá nhân và tổ chức chi trả cho đối tượng được hưởng đúng thời gian quy định.

1.1.2 Giao dịch một cửa:

Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH: hưu trí, tử tuất, TNLĐ - BNN, trợ cấp BHXH một lần của cơ quan, đơn vị thuộc BHXH tỉnh, BHXH huyện, thành phố và cá nhân chuyển đến, nếu đủ điều kiện theo quy định thì tiếp nhận, lập phiếu hẹn thời gian trả kết quả theo quy định sau: Nhận hồ sơ trước ngày 25 hàng tháng và lập phiếu hẹn trả kết quả từ ngày 01 đến ngày 05 tháng sau.

Hàng ngày trước khi hết giờ làm việc buổi chiều (1 giờ) thực hiện bàn giao tại Giao dịch một cửa hồ sơ của các đơn vị cho Phòng Chế độ chính sách, phòng Cấp và quản lý sổ thẻ.

Nhận lại hồ sơ đã giải quyết từ Phòng Chế độ chính sách để giao lại cho BHXH huyện, thành phố các tổ chức, cá nhân và đơn vị theo phiếu hẹn.

1.1.3 Phòng Quản lý sổ thẻ:

Tiếp nhận thủ tục, hồ sơ giải quyết hưu trí, tử tuất, TNLĐ - BNN, BHXH một lần của các đơn vị thuộc BHXH tỉnh và BHXH huyện, thành phố quản lý (hồ sơ nội tỉnh) từ Giao dịch một cửa; phối hợp với phòng Thu đối chiếu quá trình tham gia BHXH, chốt thời gian tham gia BHXH tại thời điểm giải quyết, trình Giám đốc BHXH tỉnh ký duyệt và chuyển đến phòng Chế độ chính sách. Thời gian lưu tại phòng Cấp và quản lý sổ thẻ tối đa là 3 ngày.

1.1.4 Phòng Chế độ chính sách:

Nhận hồ sơ giải quyết hưu trí, tử tuất, TNLĐ - BNN, BHXH một lần, MSLĐ (đề nghị cấp lại), danh sách báo giảm lương hưu, trợ cấp BHXH từ Giao dịch một cửa và phòng Cấp và quản lý sổ thẻ chuyển đến; tiến hành thẩm định giải quyết chế độ BHXH cho người lao động đồng thời in, cấp giấy chứng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho đối tượng tăng mới; lập danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH vào tháng liền kề:

Thủ tục, hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH giải quyết xong được chuyển đến:

- Giao dịch một cửa: Các hồ sơ đã giải quyết chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ Giao dịch một cửa và phòng Cấp và quản lý sổ thẻ. Đối với những trường hợp khi nghỉ hưu chuyển lương hưu về nhận ở các tỉnh khác khi bàn giao cho Giao dịch một cửa thì bàn giao cả hồ sơ di chuyển lương hưu ngoại tỉnh.

- Phòng Kế hoạch Tài chính: Các thủ tục theo quy định vào ngày 04 hàng tháng, cùng với các báo cáo tăng, giảm cấp nguồn chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng. Nếu ngày 04 trùng vào các ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc sau đó liền kề gần nhất.

- Phòng cấp và quản lý sổ, thẻ: danh sách tăng mới của đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH để cấp thẻ BHYT theo quy định.

Lưu ý: Phòng Cấp và quản lý sổ thẻ tiến hành nhập dữ liệu và in thẻ BHYT và chuyển phòng Chế độ chính sách trả cho BHXH các huyện, thành phố cùng với danh sách chi trả hàng tháng.

1.5 Phòng Kế hoạch Tài chính:

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Chế độ chính sách tiến hành đối chiếu, kiểm tra, hoàn chỉnh thủ tục hành chính:

- Cấp nguồn kinh phí chi trả các chế độ BHXH cho BHXH các huyện, thành

phố.

- Chi trả trực tiếp chế độ BHXH một lần cho đối tượng (theo phân cấp).

1.2 Quy trình giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức:

1.2.1 Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố:

- Hàng quý hoặc hàng tháng tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt và quyết toán chi chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức của các đơn vị sử dụng lao động thuộc BHXH huyện, thành phố quản lý; trả kết quả thẩm định chậm nhất sau 15 ngày làm việc.

- Hàng quý tổng hợp và thông báo quyết toán chi trả ốm đau, thai sản, dưỡng sức đối với từng đơn vị thuộc BHXH huyện, thành phố quản lý theo mẫu số C71- HD, đồng thời tiến hành cấp bù số chênh lệch thiếu (nếu có) cho các đơn vị có số tiền được quyết toán lớn hơn số để lại và thực hiện đôn đốc thu số tiền chênh lệch thừa (nếu có) đối với các đơn vị có số tiền được quyết toán nhỏ hớn số tiền để lại.

- Cuối quý lập mẫu 01-HSB gửi BHXH tỉnh.

1.2.2 Giao dịch một cửa:

Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ quyết toán chi chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức từ các cơ quan, đơn vị thuộc BHXH tỉnh quản lý. Lập phiếu hẹn trả kết quả tối đa 15 ngày làm việc.

Hàng ngày trước khi hết giờ làm việc buổi chiẻu (1giờ) thực hiện bàn giao hồ sơ của các đơn vị cho phòng Thu tại Giao dịch một cửa.

Nhân lại hồ sơ đã giải quyết từ Phòng Chế độ chính sách để giao lại cho các đơn vị theo phiếu hẹn.

1.23 Phòng Thu:

- Nhận hồ sơ từ Giao dịch một cửa, tiến hành xác nhận việc đóng BHXH trên. các biểu số C66a-HD, C67a-HD, C68a-HĐ, C69a-HD, C70a-HD và chuyển phòng Chế độ chính sách. Thời gian lưu tại phòng Thu tối đa 5 ngày làm việc.

- Cuối quý, cung cấp tổng quỹ lương thực tế của từng đơn vị cho phòng Kế hoạch tài chính để quyết toán kinh phí quỹ BHXH bằng 2% tổng quỹ lương được giữ lại đơn vị.

1.2.4 Phòng Chế độ chính sách:

Nhận hồ sơ quyết toán chi chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức từ phòng Thu tiến hành xét duyệt và chuyển đến:

- Giao dịch một cửa: biểu C66b-HD, C67b-HD, C68b-HD, C69b-HD, C70b-HD để trả cho các đơn vị theo phiếu hẹn;

- Phòng Kế hoạch tài chính:

+ Biểu C66a-HD, C67a-HD, C68a-HD, C69a-HD, C70a-HD;

+ Biểu C66b-HD, C67b-HD, C68b-HD, C69b-HD, C70b-HD.

Thời gian xét duyệt quyết toán chậm nhất 10 ngày làm việc.

Cuối quý tổng hợp mẫu 01-HSB của tỉnh kết hợp với mẫu 01-HSB của BHXH huyện, thành phố lập mẫu số 02-HSB và chuyển cho phòng Kế hoạch tài chính theo quy định.

1.2.5 Phòng Kế hoạch tài chính:

Cuối quý, căn cứ vào báo cáo của phòng Thu và các hồ sơ từ phòng Chế độ: chính sách chuyển đến, lập mẫu số C71-HD đối với từng đơn vị sử dụng lao động thuộc tỉnh quản lý, trình Giám đốc BHXH tỉnh ký duyệt và chuyển đến:

- Phòng Thu: Để tiến hành theo dõi và đôn đốc thu số chênh lệch thừa (nếu có) đối với các đơn vị có số tiền được quyết toán nhỏ hơn số tiền để lại.

- Các đơn vị sử dụng lao động thuộc tỉnh quản lý.

Thực hiện cấp bù số chênh lệch thiếu (nếu có) vào tháng đầu quý sau đối với các đơn vị có số tiền được quyết toán lớn hơn số tiền để lại.

2. Quy trình thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT.

2.1 Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố.

Kiểm tra và tiếp nhận thủ tục hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT của các đơn vị BHXH huyện, thành phố quản lý thu, người thụ hưởng và tham gia BHYT trên địa bàn; tự duyệt chi theo phân cấp với mức quy định, chuyển đến Giao dịch một cửa hồ sơ thanh toán trực tiếp đa tuyến nội tỉnh và đa tuyến ngoại tỉnh.

Thời gian hẹn trả kết quả như sau:

- Hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp nội huyện và những trường hợp không qua giám định: 8 ngày làm việc;

- Hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp qua giám định đa tuyến nội tỉnh: 25 ngày làm việc;

- Hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp qua giám định đa tuyến ngoại tỉnh: 50 ngày làm việc.

Nhận hồ sơ đã giải quyết từ Giao dịch một cửa trả lại cho đơn vị, cá nhân và tổ chức chi trả cho đối tượng được hưởng theo quy định.

2.2 Giao dịch một cửa.

Kiểm tra và tiếp nhận thủ tục hồ sơ của BHXH huyện, thành phố, đơn vị, cá nhân chuyển đến, lập phiếu hẹn thời gian trả kết quả như sau:

- Hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp không qua giám định: 08 ngày làm việc;

- Hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp qua giám định đa tuyến nội tỉnh: 20 ngày làm việc;

- Hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp qua giám định đa tuyến ngoại tỉnh; 45 ngày làm việc (đối với những trường hợp đến thời hạn trả kết quả mà chưa nhận được kết quả trả lời giám định thì Giao dịch một cửa phải có trách nhiệm thông báo lại cho đối tượng biết).

Hàng ngày trước khi hết giờ làm việc buổi chiều 01 giờ thực hiện bàn giao toàn bộ thủ tục hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp cho phòng Giám định chi tại Giao dịch một cửa.

Tiếp nhận lại hồ sơ, danh sách đã được xét duyệt từ phòng Kế hoạch tài chính và giao lại cho BHXH các huyện, thành phố, đơn vị, cá nhân theo phiếu hẹn. Hướng dẫn đối tượng đến phòng Kế hoạch tài chính nhận tiền theo danh sách đã duyệt.

2.3 Phòng Giám định chi.

Nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT từ Giao dịch một cửa và thực hiện công tác giám định theo quy định. Sau khi hoàn tất quy trình thanh toán chuyển hồ sơ đã xét duyệt cho Phòng Kế hoạch tài chính.

Thời gian thực hiện như sau:

- Hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp không qua giám định: 05 ngày làm việc;

- Hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp qua giám định đa tuyến nội tỉnh: 15 ngày làm việc;

- Hồ sơ đề nghị thánh toán trực tiếp qua giám định đa tuyến ngoại tỉnh 40 ngày làm việc, nếu sau 40 ngày mà chưa có kết quả trả lời giám định thì phải thông báo ngay cho Giao dịch một cửa.

2.4 Phòng Kế hoạch tài chính:

Nhận hồ sơ để được xét duyệt từ phòng Giám định chi, kiểm tra thủ tục hành chính, trình Giám đốc BHXH tỉnh ký duyệt và chuyển trả Giao dịch một cửa thời gian chậm nhất 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Đối với những hồ sơ chi trả tại BHXH huyện, thành phố: chuyên hồ sơ cho Giao dịch một cửa đồng thời chuyển kinh phí để BHXH huyện, thành phố trả cho đối tượng.

- Đối với hồ sơ chi trả tại BHXH tỉnh: thông báo danh sách cho Giao dịch một cửa để hướng dẫn đối tượng đến phòng Kế hoạch tài chính nhận tiền.

3. Quy trình di chuyển hồ sơ hưu trvà trợ cấp BHXH trong và ngoài tỉnh (đi và đến).

3.1 BHXH các huyện, thành phố:

Tiếp nhận đơn đề nghị, làm thủ tục, bàn giao và hướng dẫn cho đối tượng trực tiếp đến Giao dịch một cửa để hoàn chỉnh hồ sơ di chuyển trong và ngoài tỉnh.

3.2 Giao dịch một cửa:

Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ di chuyển trong và ngoài tỉnh (đi và đến) của đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH thường xuyên, chuyển phòng Chế độ chính sách hoàn tất thủ tục di chuyển.

Thời gian hẹn trả kết quả: hồ sơ đến trả ngay trong ngày làm việc, hồ sơ đi chậm nhất 03 ngày làm việc.

3.3 Phòng Chế độ chính sách.

Nhận hồ sơ di chuyển trong và ngoài tỉnh (đi và đến) của đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH thường xuyên, tiến hành các thủ tục và bàn giao hồ sơ đã niêm phong (đối với hồ sơ di chuyển ngoài tỉnh) cho Giao dịch một cửa theo phiếu hẹn. Thời gian lưu tại phòng Chế độ chính sách tối đa là 2 ngày làm việc.

4. Quy trình đăng ký tham gia BHXH, BHYT - Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

4.1 Quy trình đăng ký tham gia BHXH, BHYT.

4.1.1 Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố:

- Thẩm định và tiếp nhận thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT đối với các tổ chức, cơ quan đơn vị trên địa bàn, trình Giám đốc BHXH huyện, thành phố ký xác nhận, chuyển Giao dịch một cửa hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia.

- Lập phiếu hẹn trả kết quả 10 ngày làm việc đối với thủ tục đăng ký tham gia và chậm nhất 25 ngày làm việc đối với thẻ BHYT.

- Tiếp nhận thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT tại Giao dịch một cửa và thực hiện bàn giao hồ sơ đã duyệt cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị theo phiếu hẹn.

4.1.2 Giao dịch một cửa:

Kiểm tra và tiếp nhận thủ tục đề nghị tham gia BHXH, BHYT của BHXH các huyện, thành phố và các tổ chức, đơn vị trực tiếp đến Giao dịch một cửa, lập phiếu hẹn trả kết quả là 8 ngày làm việc đối với thủ tục đăng ký tham gia và chậm nhất 23 ngày đối với thẻ BHYT.

Hàng ngày trước khi hết giờ làm việc buổi chiều 01 giỡ, thực hiện bàn giao hồ sơ cho Phòng Thu tại Giao dịch một cửa.

Nhận thủ tục hồ sơ duyệt đăng ký tham gia BHXH từ Phòng Thu tiến hành giao cho BHXH huyện, thành phố các tổ chức, cơ quan, đơn vị theo phiếu hẹn.

4.1.3 Phòng thu:

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký tham gia BHXH, BHYT từ Giao dịch một cửa tiến hành kiểm tra, đối chiếu, ký xác nhận trên biểu C45- BH, C45a- BH, C56- BH... trình Giám đốc BHXH tỉnh ký duyệt và chuyển đến:

- Phòng Quản lý sổ, thẻ: để cấp thẻ BHYT cho đơn vị.

- Giao dịch một cửa: để chuyển trả theo phiếu hẹn.

Thời gian thực hiện tại phòng Thu: chậm dứt là 6 ngày làm việc.

4.1.4 Phòng Quản lý sổ, thẻ:

Tiếp nhận danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT từ Phòng Thu chuyển đến, tiến hành nhập dữ liệu và in thẻ BHYT trên chương trình cấp, quản lý thẻ BHYT, chuyển trả Giao dịch một cửa theo quy định.

Thời gian thực hiện tại phòng Quản lý sổ thẻ chậm nhất là 22 ngày làm việc.

4.2. Quy trình cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

4.2.1 BHXH các huyện, thành phố.

Thẩm định và tiếp nhận hồ sơ, tờ khai, danh sách đề nghị cấp sổ BHXH; đơn của đối tựợng hoặc công văn của chủ sử dụng lao động đối với những trường hợp đề nghị cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT của các đơn vị hoặc cá nhân thuộc BHXH huyện, thành phố quản lý; Giám đốc BHXH huyện, thành phố ký xác nhận đơn, danh sách đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT của các đơn vị, cá nhân chuyển Giao dịch một cửa (3 lần/tháng).

Kiểm tra đối chiếu, xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp biến động về tiền lương, chức danh, nghề nghiệp... Giám đốc BHXH huyện, thành phố ký xác nhận hoặc chốt thời gian công tác, riêng những trường hợp chuyển đơn vị tham gia BHXH ngoại tỉnh hoặc bảo lưu thời gian công tác, hướng dẫn người lao động trực tiếp đến Giao dịch một cửa hoàn tất thủ tục.

Định kỳ tháng, quý tập hợp biểu tăng, giảm lao động quỹ tiền lương... của các đơn vị thuộc BHXH các huyện, thành phố quản lý chuyển Giao dịch một cửa, đề nghị cấp bổ sung thẻ BHYT.

Tiếp nhận danh sách, thẻ BHYT, tờ khai Cấp sổ BHXH đã được duyệt tại Giao dịch một cửa. Sau đó thực hiện bàn giao hồ sơ, sổ BHXH (sổ trắng), tờ khai đã được duyệt, thẻ BHYT cho các đơn vị, cá nhân.

Kiểm tra sổ BHXH đã viết (có chữ ký của người được cấp sổ và chủ sử dụng lao động) cùng tờ khai, danh sách đề nghị cấp sổ, chuyển Giao dịch một cửa hoàn tất quy trình cấp sổ BHXH theo quy định. Thời gian hẹn trả là 05 ngày làm việc.

Tiếp nhận sổ BHXH cấp hoàn chỉnh từ Giao dịch một cửa trả các đơn vị theo; phiếu hẹn.

Lập phiếu hẹn trả kết quả theo quy định sau: (bao gồm cả thời gian chuyển tờ khai đã được duyệt cho các đơn vị viết sổ BHXH)

- Cấp lại, cấp bổ sung thẻ BHYT: 10 ngày làm việc.

- Thời gian cấp sổ BHXH:

+ Dưới 100 sổ: tối đa 32 ngày làm việc đối với cấp sổ BHXH.

+ Trên 100 sổ: tối đa 47 ngày làm viặc đối với cấp sổ BHXH.

Trong đó thời gian duyệt tờ khai cấp sổ BHXH (cấp mới và cấp lại) là 10 ngày.

4.2.2 Giao dịch một cửa:

- Kiểm tra và tiếp nhận thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp sổ BHXH (cấp mới và cấp lại), cấp lại thẻ BHYT cửa BHXH huyện, thành phố, các đơn vị thuộc tỉnh quản lý và các cá nhân chuyển đến.

- Tiếp nhận sổ BHXH, tờ khai đã được duyệt từ BHXH các huyện, thành phố và các đơn vị thuộc BHXH tỉnh Quản lý.

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận quá trình tham gia BKXH, chốt sổ BHXH bảo lưu thời gian cổng tác... của các đơn vị thuộc BHXH tỉnh quản lý thu và cá nhân chuyển đến. Lập phiếu hẹn trả kết quả như sau: (bao gồm cả thời gian chuyển tờ khai đã được duyệt cho các đơn vị viết sổ BHXH)

+ Dưới 100 sổ: tối đa 30 ngày làm việc đối với cấp sổ BHXH và 10 ngày đối với sổ ký xác nhận khi có các yếu tố thay đổi có liên quan đến người lao động.

+ Từ 100 số trở lên: tối đa 45 ngày làm việc đối với cấp sổ BHXH và 15 ngày đối với sổ ký xác nhận khi có các yếu tố thay đổi có liên quan đến người lao động.

+ Hồ sơ chuyển tham gia BHXH ngoại tỉnh chậm nhất 3 ngày làm việc.

+ Cấp lại, cấp bổ sung thẻ BHYT: 08 ngày làm việc (đối với trường hợp đặc biệt đề nghị Giao dịch một cửa xử lý ngay).

- Chuyển toàn bộ hồ sơ các trường hợp xác nhận khi có các yếu tố thay đổi và chốt sổ BHXH chuyển ngoại tỉnh, bảo lưu thời gian công tác; thủ tục cấp lại thẻ BHYT của các đơn vị, tổ chức, cá nhân cho Phòng Quản lý sổ, thẻ.

- Hồ sơ đề nghị cấp sổ BHXH chuyển cho phòng Thu.

- Tiếp nhận lại hồ sơ, sổ BHXH (sổ trắng) kèm theo tờ khai đã duyệt, sổ BHXH cấp hoàn chỉnh, thẻ BHYT từ Phòng Quản lý sổ, thẻ để thực hiện giao cho các đơn vị, cá nhân theo phiếu hẹn.

Lưu ý: chỉ cấp sổ trắng đúng số lượng tờ khai đã được duyệt.

4.2.3 Phòng Thu:

- Nhận hồ sơ của các đơn vị từ Giao dịch một cửa tiến hành kiểm tra, đối chiếu quá trình tham gia BHXH, ký xác nhận phần cán bộ thẩm định và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Phòng Quản lý sổ, thẻ.

- Định kỳ tháng, quý, năm tập hợp biểu tăng giảm lao động, quỹ tiền lương, danh sách đăng ký tham gia BHXH, BHYT... của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý chuyển phòng quản lý sổ thẻ, đề nghị cấp thẻ BHYT cho người lao động.

- Thời gian hồ sơ lưu tại Phòng Thu để xử lý, hoàn chỉnh là:

+ Dưới 100 sổ: Tối đa 10 ngày làm việc;

+ Từ 100 sổ trơ lên: Tối đa 20 ngày làm việc;

4.2.4 Phòng Quản lý sổ, thẻ.

a, Cấp và quản lý sổ BHXH.

- Thẩm định hồ sơ, đối chiếu quá trình tham gia BHXH, ký xác nhận phần cán bộ thẩm định trên tờ khai cấp sổ BHXH; ký xác nhận trên sổ BHXH khi có các yếu tố thay đổi đối với các đơn vị thuộc tỉnh quản lý.

- Kiểm tra, đối chiếu chốt thời gian công tác trên sổ BHXH trình Giám đốc BHXH tỉnh ký cấp sổ BHXH và sổ BHXH của các trường hợp chuyển ngoại tỉnh, bảo lưu thời gian công tác và giải quyết chính sách...

- Sau khi hoàn tất quy trình giao hồ sơ; tờ khai (đã duyệt) kèm theo sổ BHXH (sổ trắng); sổ BHXH đã hoàn chỉnh chuyển cho:

+ Giao dịch một cửa để trả cho các cá nhận, đơn vị theo phiếu hẹn;

+ Phòng Chế độ chính sách những trường hợp yêu cầu ký chốt sổ để giải quyết các chế độ BHXH.

Lưu ý: sau khi ký duyệt xong phần người thẩm định trên tờ khai cấp sổ BHXH của từng đơn vị, phòng Quản lý sổ thẻ có trách nhiệm phối hợp với phòng Hành chính tổng hợp cấp sổ BHXH (sổ trắng) đúng theo quy định và chuyển đến Giao dịch một cửa.

- Thời gian hồ sơ lưu tại Phòng Quản lý sổ, thẻ quy định như sau:

+ Dưới 100 sổ: 18 ngày làm việc đối với cấp sổ BHXH và 8 ngày đối với các trường hợp xác nhận khi có các yếu tố thay đổi.

+ Từ 100 số trở lên: 23 ngày làm việc đối với cấp sổ BHXH và 13 ngày đối với các trường hợp xác nhận khi có các yếu tố thay đổi.

+ Đối với những trường hợp ký chốt sổ chuyển tỉnh ngoài chậm nhất 02 ngày làm việc.

b, Cấp thẻ BHYT.

Tiếp nhận biểu tăng giảm lao động, quỹ tiền lương tham gia BHXH, BHYT... của các đơn vị từ Giao dịch một cửa và phòng Thu (cấp bổ sung thẻ BHYT); tổng hợp danh sách trình Giám đốc BHXH tỉnh ký duyệt 1 tuần/lần (cấp lại)); nhập dữ liệu vào chương trình cấp, quản lý thẻ BHYT đồng thời in thẻ BHYT và chuyển trả Giao dịch một cửa. Thời gian hồ sơ lưu tại Phòng Cấp và quản lý sổ, thẻ chậm nhất là 7 ngày làm việc.

Lưu ý: In nối hạn thẻ BHYT theo đợt, đầu năm hoặc thẻ BHYT học sinh, sinh viên... thì tùy theo tình hình: vé số lượng cụ thể, phòng Cấp và quản tý sổ thẻ phối hợp với Giao dịch một cửa để lập phiếu hẹn trả kết quả.

5. Quy trình giới thiệu đi Hội đồng Giám định Y khoa:

5.1 Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố:

Tiếp nhận và hoàn tất hồ sơ của đối tượng đang hưởng TNLĐ - BNN, thân nhân hưởng tuất và bảo lưu thời gian công tác... thuộc BHXH huyện, thành phố quản lý, bàn giao hướng dẫn cho đối tượng trực tiếp nộp hồ sơ tại Giao dịch một cửa để dược giải quyết.

5.2 Giao dịch một cửa:

Tiếp nhận hồ sơ xin được giới thiệu đi giám định y khoa của đối tượng, lập phiếu hẹn trả kết quả chậm nhất là 03 ngày làm việc.

Chuyển hồ sơ đã tiếp nhận cho Phòng Chế độ chính sách.

5.3 Phòng Chế độ chính sách:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Giao dịch một cửa tiến hành xử lý hồ sơ, hoàn chỉnh thủ tục hành chính và chuyển trả Giao dịch một cửa với thời gian tối đa là 2 ngày làm việc.

Ghi chú:

* Các đối tượng khi đến nhận kết quả tai Giao dịch một cửa, BHXH các huyện, thành phố phải mang theo: Phiếu hẹn, Chứng minh thư nhân dân và giấy uỷ quyền (có xác nhận của xã phường) đối với các trường hợp nhận thay.

* Lịch làm việc của BHXH các huyện, thành phố tại Giao dịch một cửa:

1. BHXH huyện Thái Thụy: Sáng thứ 2 hàng tuần.

2. BHXH huyện Vũ Thư: Chiều thứ 2 hàng tuần.

3. BHXH huyện Tiền Hải: Sáng thứ 3 hàng tuần.

4. BHXH huyện Kiến Xương: Chiều thứ 3 hàng tuần.

5. BHXH huyện Quỳnh Phụ: Sáng thứ 4 hàng tuần.

6. BHXH huyện Đông Hưng: Chiều thứ 4 hàng tuần.

7. BHXH huyện Hưng Hà: Sáng thứ 5 hàng tuần.

8. BHXH Thành phố: Chiều thứ 5 hàng tuần.

Nếu các ngày trên trùng vào ngày lễ thì được chuyển vào ngày thứ 6 trong tuần. Để kịp thời về mặt thời gian vừa đảm bảo chất lượng công việc, nếu BHXH các huyện, thành phố có nhu cầu làm việc ngoài các ngày quy định ở trên thì liên hệ trước với Giao dịch một cửa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết, phổ biến cụ thể đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả việc thực hiện các nội dung đã nêu trên.

2. Trưởng các phòng chức năng thuộc BHXH tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung quy định này, xây dựng quy trình hoạt động của đơn vị phù hợp với cơ chế quản lý mới.

3. Phòng Hành chính tổng hợp, định kỳ hàng tuần thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo BHXH tỉnh với Giao dịch một cửa, để Giao dịch một cửa chủ động trong việc hẹn trả kết quả.

4. Các phòng nghiệp vụ giao nhận hồ sơ từ Giao dịch một cửa, tiến hành xử lý và trả kết quả theo đúng thời gian quy định. Việc quy định thời gian giải quyết và trả kết quả tại các bộ phận không tính ngày nghỉ, lễ, tết.

5. Niêm yết công khai tại Giao dịch một cửa và BHXH các huyện, thành phố thủ tục hồ sơ và thời gian giải quyết các chế độ BHXH, BHYT.

6. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, yêu cầu phản ánh kịp thời về BHXH tỉnh qua phòng Hành chính tổng hợp để được giải quyết./.

Phó Giám Đốc

(Đã ký)

Hoàng Hữu Quê