ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

“Về giá bán dầu lửa trên địa bàn tỉnh Lào Cai”

_____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ công văn số 09/VGCP-TLSX ngày 29/4/1993 của Ban vật giá Chính phủ và công văn số 4147/TM-KD ngày 07/5/1993 của Bộ thương mại về giá bán dầu hỏa;

Xét tờ trình số 67/TT-VG ngày 09/6/1993 của Sở tài chính vật giá về giá bán dầu lửa,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Quy định giá bán lẻ dầu lửa thống nhất trên địa bàn tỉnh Lào Cai cho mọi đối tượng có nhu cầu 2.800đ/lít (hai ngàn tám)

Điều 2. Ngân sách tỉnh cấp bù cho Công ty thương mại - du lịch tỉnh với mức 210đ/ lít (hai trăm mười đồng một lít) đối với lượng bán ra trong tiêu chí kế hoạch phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Sở tài chính - vật giá, Giám đốc sở thương mại du lịch, Công ty thương mại du lịch, Công ty thương nghiệp tổng hợp các huyện, thị và các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ, quyết định có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 01/5/1993.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Thào A Tráng