ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THTHAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4349/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4350/Q Đ-BVHTTDL ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4602/Q Đ-BVHTTDL ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 19/TTr-SVHTTTTDL ngày 15 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, cụ thể:

Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới gồm 05 (năm) thủ tục hành chính đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố tại các Quyết định: Quyết định số 4349/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 11 năm 2018; Quyết định số 4350/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 11 năm 2018; Quyết định số 4602/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 12 năm 2018. (kèm theo phụ lục)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVPUBND tỉnh;
- Bưu điện t
nh Bạc Liêu;
- Cổng TT điện tử t
nh;
- VP UBND tỉnh: Ph.KGVX;
- Lưu: VT, KSTT-08 (TT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Thị Sang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỂ DỤC, THTHAO BAN HÀNH MỚI THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THTHAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số
136/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

PHÍ, LỆ PHÍ (nếu có)

CĂN CỨ PHÁP LÝ

LĨNH VỰC TH DỤC, TH THAO

01

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp, phải trả lời bng văn bản và nêu rõ lý do.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành ph Bạc Liêu, tnh Bạc Liêu).

- Nộp trực tiếp

- Qua bưu chính

Phí:

Thẩm định cấp mới giấy chứng nhận 1.000.000 (một triệu) đồng/Giấy chứng nhận/lần cấp.

(Nghị quyết s 03/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

- Thông tư số 28/2018/TT-BVHTTDL ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao.

- Nghị quyết số 03/2017/NQ- HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, kỳ họp thứ tư về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

02

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng r

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp, phải trả lời bng văn bản và nêu rõ lý do.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

- Nộp trực tiếp

- Qua bưu chính

Phí:

Thẩm định cấp mới giấy chứng nhận 1.000.000 (mt triệu) đồng/Giấy chứng nhận/lần cấp. (Nghị quyết số 03/2017/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

- Thông tư số 32/2018/TT -BVHTTDL ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng rổ.

- Nghị quyết số 03/2017/NQ- HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, kỳ họp thứ tư về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

03

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trung tâm phục vụ hành chính công tinh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

- Nộp trực tiếp

- Qua bưu chính

Phí:

Thẩm định cấp mới giấy chứng nhận 1.000.000 (một triệu) đồng/Giấy chứng nhận/lần cấp.

(Nghị quyết số 03/2017/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

- Thông tư số 27/2018/TT- BVHTTDL ngày 19/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném.

- Nghị quyết số 03/2017/NQ- HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, kỳ họp thứ tư về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

04

Cấp giấy chng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp, phải trả lời bng văn bản và nêu rõ lý do.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

- Nộp trực tiếp

- Qua bưu chính

Phí:

Thẩm định cấp mới giấy chứng nhận 1.000.000 (một triệu) đồng/Giấy chứng nhận/lần cấp.

(Nghị quyết s 03/2017/NQ- HĐND của Hội đng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

- Thông tư số 29/2018/TT- BVHTTDL ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu.

- Nghquyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, kỳ họp thứ tư về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, qun lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

05

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trung tâm phục vụ hành chính công tinh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

- Nộp trực tiếp

- Qua bưu chính

Phí:

Thẩm định cấp mới giấy chứng nhận 1.000.000 (mt triệu) đồng/Giấy chứng nhận/lần cấp.

(Nghị quyết số 03/2017/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

- Thông tư số 34/2018/TT- BVHTTDL ngày 02/11/2018 của Bộ trưởng Bộn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiếtbị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Đấu kiếm thể thao.

- Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, kỳ họp thứ tư về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Tng s: 05 thủ tục hành chính