ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 136/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 20 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG XẾP LOẠI ĐƯỜNGBỘ CÁC TUYẾN TỈNH LỘ VÀ HUYỆN LỘ TỈNH PHÚ YÊN ĐỂ TÍNH CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘBẰNG Ô TÔ NĂM 2012

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã đượcQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 6 năm2005 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định xếp loại đường để xác địnhcước vận tải đường bộ;

Căn cứ vào việc tăng cường sửa chữa cầu đường, việc thựchiện các dự án nâng cấp, cải tạo trong thời gian qua và xét tình hình thực tế đườngbộ hiện nay trên hệ thống đường tỉnh lộ và huyện lộ tỉnh Phú Yên năm 2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải (tại Tờ trìnhsố 04/SGTVT- HTGT ngày 12 tháng 01 năm 2012),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng xếp loại đường bộ các tuyến tỉnhlộ và huyện lộ tỉnh Phú Yên để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô năm 2012”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành trongtỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liênquan chịu trách nhiệm thi hành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Trúc

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN