THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1362/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÀN GIAO ĐƯỜNGGIAO THÔNG, HỆ THỐNG ĐIỆN, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, TRƯỜNG HỌC CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNHVIÊN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM VỀ ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 89/TTr-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện bàn giaocác tài sản là đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường họcdo các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (sau đây viếttắt là đơn vị thuộc Tập đoàn Cao su) đầu tư, xây dựng để phục vụ cho nhu cầuchung trên địa bàn về Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặcđơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền tiếpnhận và về Tập đoàn điện lực Việt Nam quản lý, sử dụng, cụ thể:

1. Đường giao thông bao gồm: Đường giao thông phụcvụ chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Tập đoàn Cao suvà dân cư trên địa bàn.

2. Công trình thủy lợi bao gồm: Đập nước, hồ nước,hệ thống kênh mương phục vụ chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơnvị thuộc Tập đoàn Cao su và dân cư trên địa bàn.

3. Hệ thống điện bao gồm: Đường điện trung thế, hạthế và trạm biến áp phục vụ chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơnvị thuộc Tập đoàn Cao su và dân cư trên địa bàn.

4. Trường học bao gồm: Trường tiểu học, trườngtrung học cơ sở, trường trung học phổ thông được các đơn vị thuộc Tập đoàn Caosu hỗ trợ về kinh phí hoạt động theo chế độ hiện hành.

Điều 2. Việc bàn giao tài sảnnêu tại Điều 1 Quyết định này được thực hiện theo nguyên tắc bàn giao nguyên trạngtài sản, vốn theo sổ sách kế toán của đơn vị giao tài sản tại thời điểm bàngiao đã được kiểm toán và được xử lý như sau:

1. Hạch toán tăng tài sản, tăng vốn chủ sở hữu củađơn vị nhận bàn giao và hạch toán giảm tài sản, giảm vốn chủ sở hữu của đơn vịbàn giao tài sản.

2. Trường hợp tài sản được đầu tư bằng vốn vay, đếnthời điểm bàn giao chưa trả hết nợ, bên giao sử dụng lợi nhuận sau thuế của đơnvị để trả hết số nợ vay vốn đầu tư chưa thanh toán.

Điều 3. Việc bàn giao đườnggiao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học của các đơn vị thuộcTập đoàn Cao su về cho địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, sử dụngđược thực hiện trong các năm 2014, 2015 và hoàn thành, kết thúc trước ngày 31tháng 12 năm 2015.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

1. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương có tiếp nhận tài sản, Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoànĐiện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc bàn giao, tiếp nhận tàisản quy định tại Quyết định này.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạchvà Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệpCao su Việt Nam và Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Phạm Viết Muôn, Nguyễn Hữu Vũ, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTN, V.III, ĐMDN;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh