ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1363/QĐ-

Ninh Bình, ngày 19 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND VÀ UBND CẤP XÃ NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 15/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở 02 (hai) lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, điều hành hoạt động của HĐND và

1. Số lượng học viên: 115 người.

2. Đối tượng đi học: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã thuộc

3. Thời gian học: 05 ngày/lớp, khai giảng trong quý IV/2016.

4. Cơ sở bồi dưỡng: Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình

5. Địa điểm học: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kim Sơn.

Điều 2. Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng bố trí trong nguồn kinh phí đã giao tại Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 15/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh

Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị

1.

2. Sở Nội vụ phối hợp với

3. Sở Tài chính căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2016 và dự toán kinh phí của

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh; Chủ tịch


- Như Điều 5;
- Lưu VT, VP7.
MT 13/2016/ĐT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng