ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1363/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 07 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ DINH DƯỠNG TỈNH BÌNH PHƯỚCGIAI ĐOẠN 2011 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc giadinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ytế tại Tờ trình số 62/STY-NVY ngày 22/6/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉđạo Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2015,gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Huy Phong - PhóChủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Đồng Thông - Giámđốc Sở Y tế - Phó Trưởng ban TT;

3. Ông Quách Ái Đức - Phó Giámđốc Sở Y tế - Phó Trưởng ban;

4. Ông Trương Văn Phẩm - PhóGiám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;

5. Ông Phan Văn Quý - Phó Giámđốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

6. Ông Trần Hữu Quyền - Phó Giámđốc Sở LĐTB và XH - Ủy viên;

7. Ông Huỳnh Công Khanh - PhóGiám đốc Sở Giáo dục và ĐT - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Minh Quang - PhóGiám đốc Sở TT và TT - Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Thành Long - PGĐĐài Phát thanh và TH - Ủy viên;

10. Ông Tô Đức Sinh - Giám đốcTrung tâm YTDP tỉnh - Ủy viên TT;

11. Bà Lê Thị Phượng Mai - PhóGiám đốc Trung tâm CSSKSS - Ủy viên;

12. Ông Vũ Thanh Tam - Phó Giámđốc Trung tâm TTGDSK - Ủy viên;

13. Ông Lê Minh Lý - PCCT Chicục Thú y, Sở NN và PTNT - Ủy viên;

14. Mời bà Lương Thị Diệu - PCTTT Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Ủy viên;

Điều 2. Ban chỉ đạo cónhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức họpđịnh kỳ, đột xuất để kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai các hoạt độngChương trình phòng, chống suy dinh dưỡng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạtđộng phòng chống suy dinh dưỡng tại địa phương. Thường xuyên liên hệ với Banchỉ đạo quốc gia để phối hợp triển khai kịp thời các hoạt động.

Điều 3. Các ông (bà):Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành, kể từngày ký./.

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu