UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1363/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 08 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CƠCHẾ MỘT CỬA TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỎ CÀY BẮC, TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾNTRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế mộtcửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắctại Tờ trình số 821/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tạiTờ trình số 376/TTr-SNV ngày 01 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt Đề án số 820/ĐA-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2013 về thực hiện cơchế một cửa tại Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc có trách nhiệm phối hợp vớicác cơ quan có liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện MỏCày Bắc, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỎ CÀY BẮC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 820/ĐA-UBND

Mỏ Cày Bắc, ngày 05 tháng 8 năm 2013

ĐỀ ÁN

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UỶ BANNHÂN DÂN HUYỆN MỎ CÀY BẮC, TỈNH BẾN TRE

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UỶBAN NHÂN DÂN HUYỆN

Thực hiện Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2009của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lậpxã, phường thuộc huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách, thị xã Bến tre; điều chỉnh địagiới hành chính huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Bắcthuộc tỉnh Bến Tre. Từ khi công bố Nghị định số 08/NĐ-CP thành lập huyện (từngày 30 tháng 4 năm 2009 đến nay), việc giải quyết thủ tục hành chính được trựctiếp thực hiện tại các phòng, ban; do đó còn gặp không ít khó khăn cho ngườidân và tổ chức khi quan hệ giải quyết thủ tục hành chính. Một số thủ tục hànhchính giải quyết còn chậm, mức độ hài lòng của cá nhân và tổ chức đối với cơquan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính còn chưa cao. Do đó việc thực hiệncơ chế một cửa tại Uỷ ban nhân dân huyện là thật sự cần thiết. Việc tổ chứcthực hiện cơ chế một cửa tại Uỷ ban nhân dân huyện sẽ góp phần làm giảm phiềnhà cho tổ chức, công dân khi có yêu cầu liên hệ giải quyết công việc; góp phầnchống tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, nâng cao ý thức, tinh thần tráchnhiệm, thái độ phục vụ tổ chức, công dân của đội ngũ cán bộ, công chức; nângcao chất lượng phục vụ và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xác định rõ thẩmquyền, trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị trong việc giải quyết các côngviệc có liên quan đến tổ chức, công dân.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26tháng 11 năm 2003;

Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chínhphủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn2011-2020;

Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2006 củaThủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị vàphương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 củaThủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửaliên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 củaChính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuhồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ táiđịnh cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Luật Xây dựng năm 2003 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật Đầu tư;

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 củaChính phủ về cấp phép xây dựng;

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 củaChính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 củaBộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 củaChính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị địnhvề hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chínhphủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữký; Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 củaChính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thựcchữ ký;

Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnhsố 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều củaPháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 củaChính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãingười có công với cách mạng;

- Kế hoạch số 5814/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Uỷban nhân dân tỉnh Bến Tre về thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạnnăm 2011-2015,

III. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo cho bộ phận “Một cửa” tại Uỷ ban nhân dân (UBND)huyện Mỏ Cày Bắc hoạt động độc lập, chuyên trách, liên thông giữa các phòng banvà tiến tới chuyên nghiệp hiện đại; tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụcải cách hành chính của huyện trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

- Thông qua hoạt động của bộ phận “Một cửa” tại UBND huyệnnhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và nhân dân khi đến giao dịch đảmbảo tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc; từng bướcđơn giản hoá các thủ tục hành chính, đồng thời qua đó để đào tạo, bồi dưỡng,nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức các phòng,ban chuyên môn, nhất là các cán bộ, công chức trực giao dịch tại bộ phận mộtcửa: Đảm bảo yêu cầu thạo việc, công tâm.

- Tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với việc thực hiệnchương trình cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính vàhoạt động của bộ phận “Một cửa”.

- Nâng cao chất lượng công vụ, ý thức kỷ luật, tinh thầnthái độ phục vụ nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Xây dựng mô hình một cửa tại UBND huyện Mỏ Cày Bắc hoạtđộng độc lập, chuyên trách và tiến tới chuyên nghiệp theo hướng hiện đại.

- Rút ra những bài học kinh nghiệm về mô hình, hoạt động vàhiệu quả thực hiện thí điểm mô hình một cửa tại UBND huyện để điều chỉnh hoạtđộng của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả ở các xã đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Các thủ tục, quy trình thời gian giải quyết phải được niêmyết công khai rõ ràng, đầy đủ để mọi tổ chức, công dân được biết.

- Các tổ chức, công dân khi giải quyết công việc thuộc mọilĩnh vực quy định đều phải qua bộ phận “Một cửa” của UBND huyện. Nộp hồ sơ vànhận kết quả tại bộ phận giao dịch “Một cửa”.

- Bộ phận “Một cửa” và các phòng chức năng giải quyết côngviệc theo đúng quy định.

- Công chức đảm nhiệm tại bộ phận “Một cửa” phải có phẩmchất, năng lực chuyên môn, tận tâm với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao,thái độ lịch sự, thực sự là công bộc của dân.

IV. CÁC LĨNH VỰC ĐƯỢC THỰC HIỆN VÀ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦABỘ PHẬN MỘT CỬA

1. Các lĩnh vực được thực hiện tại Bộ phận một cửa của huyện:

- Lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

- Lĩnh vực tư pháp.

- Lĩnh vực tài nguyên - môi trường.

- Lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội.

- Lĩnh vực xây dựng.

Kèm theo phụ lục thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận “Mộtcửa”.

2. Quy trình hoạt động của Bộ phận một cửa của huyện

Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “Một cửa”:

a) Tiếp nhận hồ sơ:

Tổ chức, công dân có yêu cầu giải quyết công việc liên hệ,nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cótrách nhiệm xem xét hồ sơ của tổ chức, công dân:

- Trường hợp yêu cầu của tổ chức, công dân không thuộc thẩmquyền giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, công dân đến cơ quan có thẩm quyềngiải quyết.

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thìhướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh(Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ, thành phần hồ sơ theo mẫu).

- Đối với các loại công việc theo quy định giải quyết trongngày làm việc không được ghi giấy hẹn thì tiếp nhận và giải quyết ngay.

- Đối với các loại công việc theo quy định được ghi giấy hẹnthì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả; đồng thờiviết Phiếu chuyển giải quyết và trả kết quả trình Trưởng bộ phận, sau đó cậpnhật vào Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả (theo mẫu).

b) Chuyển hồ sơ:

Hồ sơ thủ tục hành chính sau khi tiếp nhận phải được Trưởngbộ phận ký xác nhận trước khi chuyển cho công chức chuyên môn giải quyết. Trongtrường hợp Trưởng bộ phận vắng mặt thì công chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếpchuyển hồ sơ của công dân, tổ chức cho công chức chuyên môn nhưng sau đó phảibáo cáo khi Trưởng bộ phận có mặt về hồ sơ được tiếp nhận.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ củacông dân, tổ chức đến cơ quan chuyên môn có liên quan vào cuối giờ làm việc củamỗi buổi trong ngày làm việc. Thời gian công chức chuyên trách tiếp nhận hồ sơchuyển hồ sơ cho cơ quan chuyên môn và thời gian cơ quan chuyên môn trả lại kếtquả giải quyết cho công chức chuyên trách tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiệntrong Phiếu chuyển giải quyết và trả kết quả, sổ theo dõi giải quyết hồ sơ.

c) Xử lý, giải quyết hồ sơ:

Sau khi nhận hồ sơ do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảchuyển đến, công chức chuyên môn có trách nhiệm thẩm định hồ sơ của công dân,tổ chức, trình lãnh đạo ký và chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả sớm hơn thời gian quy định hoặc đúng thời gian quy định.Trường hợp hồ sơ của công dân, tổ chức có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạncủa cơ quan chuyên môn khác thì cơ quan chuyên môn trực tiếp giải quyết hồ sơ,chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn khác có liên quan cùng xử lý hồ sơ.

Trường hợp công chức chuyên môn giải quyết hồ sơ chậm hơnthời gian quy định thì phải có trách nhiệm thông báo lý do cho Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả bằng văn bản để có cơ sở giải thích cho công dân, tổ chức(theo mẫu).

d) Thẩm quyền ký giải quyết hồ sơ:

Đối với những loại hồ sơ theo Quy chế làm việc và phân côngnhiệm vụ của UBND huyện, quy định thuộc thẩm quyền ký giải quyết của Chủ tịchUBND huyện, thì Chủ tịch UBND huyện ký giải quyết, sau đó chuyển lại cho cơquan chuyên môn.

Đối với những loại hồ sơ theo Quy chế làm việc và phân côngnhiệm vụ của UBND huyện, quy định thuộc thẩm quyền ký giải quyết của Phó Chủtịch UBND huyện, thì Phó Chủ tịch UBND huyện ký giải quyết, sau đó chuyển lạicho cơ quan chuyên môn.

e) Giao trả hồ sơ:

Sau khi nhận hồ sơ đã giải quyết từ cơ quan chuyên môn, côngchức chuyên trách tiếp nhận hồ sơ và trả hồ sơ cho công dân, tổ chức sớm hơnhoặc đúng thời gian đã hẹn, yêu cầu công dân, tổ chức ký nhận vào Sổ theo dõitiếp nhận và trả kết quả, hướng dẫn công dân, tổ chức nộp phí, lệ phí đối vớinhững công việc được thu phí, lệ phí theo quy định.

f) Lưu hồ sơ:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm lưu trữ Sổghi nhật ký thực hiện thủ tục hành chính, các biểu mẫu báo cáo, Phiếu nhận hồsơ và trả kết quả, Phiếu chuyển giải quyết và trả kết quả và những hồ sơ đượcgiải quyết trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nếu có).

- Đối với hồ sơ hành chính giảiquyết tại các phòng chuyên môn thì các phòng chuyên môn có trách nhiệm vào sổnhật ký giải quyết công việc, tình hình giải quyết hồ sơ, lưu trữ hồ sơ và tổnghợp báo cáo.

(Kèm theo Đề án: Phụ lục - Sơ đồ khái quát cơ chế một cửa).

V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cấp và cải tạo phòng làm việc và trang thiết bị củabộ phận “Một cửa” huyện Mỏ Cày Bắc:

1.1. Nâng cấp và cải tạo phòng làm việc:

Nâng cấp và cải tạo phòng làm việc của bộ phận giao dịch “Mộtcửa” UBND huyện đảm bảo thông thoáng, tiện lợi cho việc giải quyết công việctừng lĩnh vực và nơi công dân ngồi đợi đến lượt giao dịch.

Đảm bảo không gian làm việc nghiêm túc, bố trí liên thônggiữa các bộ phận, lĩnh vực; đảm bảo đủ điều kiện để công khai các thủ tục hành chính,giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện; diện tích phòng làm việc đủ để bốtrí phù hợp các vật dụng, như: Bàn, ghế, tủ đựng hồ sơ của cán bộ, việc bố tríđược chia thành ô cho các bộ phận, lĩnh vực. Khu vực công dân ngồi đợi đến lượtgiao dịch. Vị trí để đặt bảng công khai thủ tục hành chính, nhà để xe cho tổchức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính.

Phòng làm việc của Bộ phận “Một cửa” (tại Phòng Hành chínhVăn thư Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện).

1.2. Đầu tư trang thiết bị tại bộ phận “Một cửa”:

Máy vi tính 06 bộ, 06 bàn máy vi tính (sử dụng bàn để máy vitính dùng bàn làm việc), máy photocoppy 01, 02 điện thoại cố định, 04 quạt treotường, 01 tủ nước nóng lạnh, 06 tủ đựng hồ sơ, 01 hộp thư góp ý, 02 bảng côngkhai thủ tục hành chính, 06 bảng tên công chức.

2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:

Để đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, công chức thực sự nắm, hiểurõ công việc, thạo việc và chuyên môn hoá cao thì việc đào tạo, bồi dưỡng cánbộ, công chức làm việc tại bộ phận “Một cửa” nói riêng và toàn thể cán bộ, côngchức tập trung vào một số nội dung sau:

- Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử hành chính của cán bộ,công chức với các tổ chức và công dân. Giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần,thái độ phục vụ nhân dân cho cán bộ, công chức.

- Bồi dưỡng, bổ sung kiến thức tại bộ phận “Một cửa” nângcao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế công tác cũng như giảiquyết công việc thường ngày.

3. Biên chế, tổ chức và hoạt động của bộ phận “Một cửa”:

3.1. Biên chế:

Bố trí 06 công chức làm việc ở bộ phận “Một cửa”: Trong đóđiều động từ các phòng, ban chuyên môn: Phòng Kinh tế và Hạ tầng 01, Phòng Laođộng Thương binh và Xã hội 01, Phòng Tư pháp 01, Văn phòng Đăng ký QSDĐ 02, Tàichính - Kế hoạch 01. Cán bộ trực tiếp làm việc tại bộ phận “Một cửa” được tuyểnchọn từ các phòng ban, là lực lượng cán bộ trẻ, đủ năng lực chuyên môn, trìnhđộ ứng dụng tin học, có phẩm chất đạo đức tốt.

3.2. Tổ chức và hoạt động:

Phân công 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo hoạtđộng của bộ phận một cửa; bổ nhiệm thêm 01 Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBNDhuyện trực tiếp phụ trách bộ phận “Một cửa”.

Thành lập bộ phận một cửa trực thuộc Văn phòng HĐND và UBNDhuyện; hoạt động độc lập, chuyên trách dần theo hướng chuyên nghiệp; cán bộ côngchức của bộ phận “Một cửa” trực thuộc sự quản lý của Văn phòng HĐND và UBNDhuyện.

Mối quan hệ hoạt động giữa bộ phận “Một cửa” với các phòng,ban chuyên môn là mối quan hệ phối hợp công tác trong giải quyết công việc củatổ chức, công dân thông qua các quy trình quản lý theo thủ tục hành chính dùngchung đã công khai. Bộ phận “Một cửa” có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổchức và công dân đến giao dịch; đôn đốc các phòng, ban chuyên môn thực hiệngiải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả đã giải quyết của các phòng, banchuyên môn cho tổ chức và công dân; kiểm tra các phòng, ban chuyên môn giảiquyết theo đúng tiến độ, thời gian quy định.

- Bộ phận “Một cửa” được sử dụng một phần phí, lệ phí để lạitheo quy định hiện hành của pháp luật để chi hỗ trợ cho cán bộ trực tiếp làmviệc tại bộ phận “Một cửa”. UBND huyện bổ sung kinh phí chi thường xuyên cho bộphận “Một cửa” từ ngân sách huyện. Có cơ chế khuyến khích, gắn trách nhiệm vàquyền lợi của mỗi cán bộ công chức làm việc tại đây, đồng thời tăng cường kiểmtra, xử lý nghiêm minh đối với cán bộ công chức có thái độ sách nhiễu, cửaquyền và các hành vi vi phạm khác.

VI. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

1. Đối với công dân và tổ chức:

- Giảm phiền hà cho tổ chức, công dân khi có yêu cầu giảiquyết công việc tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Nâng cấp và cải tạo phòng làm việc, cơ sở vật chất của bộphận “Một cửa”, có chỗ ngồi thoáng mát, phương tiện hiện đại; công dân và tổchức khi đến giao dịch được tôn trọng, được phục vụ, thể hiện sự ưu việt củaphương thức làm việc mới theo hướng cải cách, phát triển.

- Góp phần chống tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng của mộtbộ phận cán bộ, công chức. Nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độphục vụ tổ chức, công dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Nâng cao chất lượng công vụ, hiệu lực, hiệu quả quản lýnhà nước.

- Làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhànước các cấp trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân.

- Bộ phận “Một cửa” được thực hiện tạo điều kiện cho tổ chứcvà cá nhân kiểm tra, giám sát các thủ tục, quy trình, lệ phí đúng theo quyđịnh; tiết kiệm được thời gian, công sức.

2. Đối với UBND huyện:

- Lãnh đạo UBND huyện và Trưởng các phòng, ban chức năng sẽgiảm bớt đi những công việc sự vụ; việc kiểm tra, kiểm soát được thực hiện mộtcách toàn diện, bao quát từ khâu tiếp nhận hồ sơ, kết quả giải quyết công việctại bộ phận “Một cửa”, đảm bảo chính xác và quản lý chặt chẽ hơn so với trướcđây.

- Các lĩnh vực giao dịch tại bộ phận “Một cửa” sẽ được côngkhai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí, hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Công dân vàcác tổ chức được phục vụ trực tiếp một dịch vụ hành chính công hiện đại, côngkhai, dân chủ khẳng định sự minh bạch trong quá trình giải quyết công việc củacán bộ, công chức.

3. Kết quả việc triển khai thực hiện:

- Triển khai thực hiện bộ phận một cửa tại UBND huyện gópphần đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính theo hướng dân chủ,chuyên nghiệp và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

- Giải quyết thủ tục hành chính cho tập thể, cá nhân thuậnlợi, đúng thời gian trình tự thủ tục hành chính quy định.

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

- Từ ngày 01/6 đến 30/7/2013: Xây dựng và trình duyệt Đề án.

- Từ 01/8 đến 30/8/2013: Nâng cấp, cải tạo phòng làm việc;mua sắm trang thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Đề án đãduyệt.

- Từ 01/9 chính thức đi vào hoạt động.

Hàng tháng, UBND huyện sẽ tổ chức đánh giá rút kinh nghiệmvà khắc phục những nội dung không phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm:

Bố trí cán bộ, công chức đúng chuyên môn, nghiệp vụ làm việctại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Ban hành quy chế quy định quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ,xử lý, trình ký, trả lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trách nhiệm của cácbộ phận, cơ quan liên quan trong thực hiện cơ chế một cửa; trách nhiệm của cánbộ, công chức làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính, giấytờ, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc tạibộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tập huấn về nghiệp vụ và cách giao tiếp với tổ chức, cá nhântrong quá trình giải quyết công việc đối với đội ngũ cán bộ, công chức trựctiếp làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Thông tin, tuyên truyền để tổ chức, cá nhân biết về hoạtđộng của cơ chế một cửa.

2. Giao Ban quản lý dự án:

Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện khảo sát lại phòng làmviệc tại Phòng Hành chính Văn phòng HĐND và UBND huyện để tham mưu cho UBNDhuyện phương án nâng cấp và cải tạo lại phòng làm việc đủ diện tích bố trí nơilàm việc; nơi chờ trả kết quả của công dân; vị trí đặt các trang thiết bị phụcvụ cho hoạt động của bộ phận một cửa. Lập dự toán kinh phí mua sắm các trangthiết bị phục vụ tại bộ phận “Một cửa”.

3. Giao Phòng Nội vụ:

Tham mưu cho UBND huyện sắp xếp, kiện toàn bộ máy làm việccủa các phòng, ban có lĩnh vực tham gia tại bộ phận “Một cửa”; tham mưu bố trí,điều động cán bộ làm việc chuyên trách tại “Một cửa” theo nội dung của Đề án.

Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về: Kỹ năng hành chính, kỹnăng trong giao tiếp; áp dụng các quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO9001:2008; mở các lớp nâng cao trình độ tin học cho Lãnh đạo UBND huyện, Trưởngcác phòng, ban chuyên môn, đội ngũ cán bộ làm việc tại bộ phận “Một cửa” và cánbộ ở các phòng ban chuyên môn của UBND huyện.

4. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện:

Trực tiếp quản lý bộ phận “Một cửa”cấp huyện.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Thẩm định dự toán kinh phí trình UBND huyện phê duyệt bổsung kinh phí để tổ chức thực hiện Đề án.

6.Thủ trưởng các phòng, ban liên quan căn cứ chức năng và nhiệm vụ của đơn vịmình tổ chức thực hiện Đề án theo quy định.

7. Cán bộ, công chức một cửa có trách nhiệm:

Chấp hành nghiêm chỉnh thời gian làm việc theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng bộ phận phân công.

Hướng dẫn chính xác, đầy đủ, một lần đối với cá nhân, tổchức đến giao dịch; tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ đúng quy trình quy định.

Giúp Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tổng hợp tìnhhình tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ của công dân, tổ chức.

Kịp thời cập nhật những quy định không phù hợp với tình hìnhthực tế, đề xuất Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và lãnh đạo UBND huyệnđề nghị cấp trên xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Phối hợp với các công chức các bộ phận có liên quan để đảmbảo việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức đúngthời gian. Nghiêm cấm gây phiền hà cho công dân và tổ chức dưới mọi hình thức.

IX. KIẾN NGHỊ

Sở Nội vụ Bến Tre thẩm định Đề án để trình Uỷ ban nhân dântỉnh Bến Tre xem xét quyết định phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế “Một cửa” tạiUBND huyện Mỏ Cày Bắc.

Trên đây là nội dung Đề án thực hiện cơ chế “Một cửa” tạiUBND huyện Mỏ Cày Bắc. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề gì mớiphát sinh, UBND huyện sẽ kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.

TM. UỶ BAN NHÂN NHÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Hiếu

PHỤ LỤC I

SƠ ĐỒ KHÁI QUÁT CƠ CHẾ “MỘT CỬA” ĐẶTTẠI VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN MỎ CÀY BẮC
(Kèm theo Đề án số 820/ĐA-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của UBND huyện MỏCày Bắc)

Chú thích:

(1). Nộp hồ sơ;

(2). Chuyển phòng, ban chuyên môn tham mưu;

(3). Trình Lãnh đạo Văn phòng kiểm tra, trình ký;

(4). Trình Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện xem xét quyết địnhký;

(5). Chuyển lại Văn phòng (chuyên viên theo dõi);

(6). Chuyển phòng, ban chuyên môn;

(7). CV phòng, ban chuyên môn đến Văn thư vào sổ đóng dấu;

(8). Văn thư chuyển lại phòng, ban chuyên môn;

(9). CV chuyển đến bộ phận một cửa;

(10). Bộ phận một cửa trả lại cho tổ chức, công dân.

PHỤ LỤC II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI BỘPHẬN “MỘT CỬA” THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỎ CÀY BẮC
(Kèm theo Đề án số 820/ĐA-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc ngày 05 tháng 7 năm2013)

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) Hợp tác xã

3

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) cho hộ cá thể

LĨNH VỰC CẤP PHÉP XÂY DỰNG

1

Cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị

2

Gia hạn giấy phép xây dựng

3

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

4

Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ

5

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Đề nghị xét hưởng chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách

2

Xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

3

Cấp giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh, liệt sỹ

4

Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ

5

Danh sách đề nghị giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng đối với người có công cách mạng

6

Tổng hợp danh sách đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng

7

Tổng hợp danh sách đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng phí cho đối với người có công cách mạng

8

Hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi thuộc hộ nghèo

9

Cấp giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sỹ

10

Giải quyết trợ cấp, cứu trợ đột xuất tại cộng đồng

11

Cấp lại sổ bảo trợ xã hội

12

Xác nhận giải quyết chính sách đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ có chồng hoặc vợ khác

13

Giải quyết hồ sơ trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với người từ 80 tuổi trở lên

14

Cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công cách mạng

15

Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội

16

Đề nghị trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người HĐ kháng chiến

17

Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

18

Đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh từ trần

19

Giải quyết hồ sơ trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội đối với đối tượng tâm thần, tàn tật

20

Đề nghị trợ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng

21

Đề nghị nhà nước tuyên dương danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng

22

Tổng hợp danh sách đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

23

Đề nghị cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo

24

Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh

25

Đề nghị cấp lại sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Tặng, cho, thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

2

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình và cá nhân

3

Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (lần đầu)

4

Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình

5

Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

6

Đo đạc tách thửa, hợp thửa; đo đạc kiểm tra diện tích, chỉnh lý biến động

7

Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

8

Chuyển mục đích sử dụng đất đối với những trường hợp phải xin phép

9

Chuyển mục đích sử dụng đất đối với những trường hợp không phải xin phép

10

Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp

11

Chỉnh lý sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

12

Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị

13

Thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án

14

Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân

15

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

16

Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

17

Đăng ký thủ tục xin giao đất, cho thuê đất

18

Giao đất có thu tiền sử dụng đất

19

Giao đất cho thuê đất xây dựng dự án đầu tư đối với hộ gia đình, cá thể

20

Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân

21

Giao đất cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân

22

Đo đạc cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn

23

Ghi nợ tiền sử dụng đất

24

Điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

25

Đăng ký biến động sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích, thay đổi về quyền sử dụng đất

26

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được giao đất

37

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

38

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

2

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ

3

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

4

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ.

5

Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

6

Thủ tục bổ sung hộ tịch

7

Đăng ký xác định lại giới tính

8

Đăng ký xác định lại dân tộc

9

Đăng ký việc cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

10

Đăng ký việc thay đổi họ, tên, chữ đệm cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

11

Chứng thực chữ ký người dịch

12

Cấp lại bản chính giấy khai sinh

13

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ bộ hộ tịch