ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1363/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 22 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆNCHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 -2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người caotuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hộitại Tờ trình số 210/TTr-SLĐTBXH ngày 22/02/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình hànhđộng quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh TràVinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, cơ quan ngang Sở thuộc Ủyban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Sơn Thị Ánh Hồng

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNGQUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀVINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1363/QĐ-UBND ngày 22 /7 /2013 của Ủy bannhân dân tỉnh Trà Vinh)

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu tổng quát: Phát huy vai trò của người cao tuổi; nâng cao chấtlượng chăm sóc người cao tuổi; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động chăm sóc vàphát huy vai trò người cao tuổi phù hợp với tiềm năng và trình độ phát triểnkinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Phát huy trí tuệ, vai trò, kinh nghiệm, tạo điều kiện để ngườicao tuổi tham gia có hiệu quả vào các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, kinhtế, chính trị phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu, khả năng của người cao tuổitrong gia đình và đời sống xã hội; thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụcủa người cao tuổi theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường chăm sóc sức khỏe về thể chất và tinh thần của ngườicao tuổi; nâng cao chất lượng mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh,khám, chữa bệnh và quản lý các bệnh mãn tính cho người cao tuổi; xây dựng môitrường thuận lợi để người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, dulịch, vui chơi, giải trí.

- Nâng cao chất lượng đời sống vật chất của người cao tuổi; thựchiện tốt chính sách trợ giúp và bảo trợ xã hội cho người cao tuổi; nâng caochất lượng cơ sở chăm sóc người cao tuổi, chú trọng người cao tuổi khuyết tật,người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không có người phụng dưỡng, ngườicao tuổi dân tộc thiểu số.

II. CHỈ TIÊU:

1. Chỉ tiêu đến năm 2015:

- 15% người cao tuổi có khả năng tham gia hoạt động kinh tếvà có nhu cầu hỗ trợ được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiệnsản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn phát triển sảnxuất;

- Trên 50% xã, phường, thị trấn hỗ trợ việc thành lập vàhoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn;

- 100% người cao tuổi khi ốm đau được khám, chữa bệnh vàđược hưởng chăm sóc của gia đình, cộng đồng;

- 100% bệnh viện đa khoa khu vực tổ chức buồng khám bệnh nộikhoa tổng hợp riêng cho người cao tuổi tại khoa khám bệnh; bố trí giường bệnhđiều trị nội trú cho người cao tuổi; Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, Bệnh viện Ydược cổ truyền tỉnh thành lập Khoa Lão khoa theo quy định;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh xây dựng chuyên mụcvề người cao tuổi phát hình tối thiểu 01 lần/01 tuần; tối thiểu 01 lần/thángđối với đài truyền thanh các huyện, thành phố;

- 100% người cao tuổi đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hộihàng tháng;

- 100% người cao tuổi không có người có quyền và nghĩa vụphụng dưỡng được nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng hoặc nuôi dưỡng trongcác cơ sở bảo trợ xã hội, trong đó ít nhất 20% người cao tuổi được chăm sócthông qua các mô hình nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng;

- 100% người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, dộtnát;

- Ít nhất 50% số xã, phường, thị trấn có câu lạc bộ củangười cao tuổi tự giúp nhau hoặc các mô hình khác nhằm chăm sóc và phát huy vaitrò người cao tuổi, trong đó trên 70% người cao tuổi trên địa bàn tham gia vàhưởng lợi.

2. Chỉ tiêu đến năm 2020:

- 50% người cao tuổi trực tiếp sản xuất, kinh doanh tăng thunhập, giảm nghèo có nhu cầu hỗ trợ được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗtrợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốnphát triển sản xuất;

- Trên 80% tổng số xã, phường, thị trấn hỗ trợ việc thànhlập và hoạt động của Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn;

- 100% người cao tuổi khi ốm đau được khám, chữa bệnh vàđược hưởng chăm sóc của gia đình, cộng đồng;

- 100% bệnh viện đa khoa khu vực tổ chức buồng khám bệnh nộitổng hợp riêng cho người cao tuổi tại khoa khám bệnh, bố trí giường bệnh điềutrị nội trú cho người cao tuổi và 100% bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, Bệnhviện Y dược cổ truyền tỉnh thành lập Khoa Lão khoa theo quy định;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh duy trì chuyên mụcvề người cao tuổi 01 lần/01 tuần; 02 lần/tháng đối với đài truyền thanh các huyện,thành phố;

- 100% người cao tuổi đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hộihàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí;

- 100% người cao tuổi không có người có quyền và nghĩa vụphụng dưỡng được nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng hoặc nuôi dưỡng trongcác cơ sở bảo trợ xã hội, trong đó ít nhất 40% người cao tuổi được chăm sócthông qua các mô hình nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng;

- Ít nhất 80% số xã, phường, thị trấn có câu lạc bộ ngườicao tuổi tự giúp nhau hoặc các mô hình khác nhằm chăm sóc và phát huy vai tròngười cao tuổi, trong đó trên 70% người cao tuổi trên địa bàn tỉnh tham gia vàhưởng lợi;

- Khuyến khích xây dựng từ 01 đến 02 cơ sở chăm sóc ngườicao tuổi ngoài công lập.

III. NHIỆM VỤ:

1. Phát huy vai trò người cao tuổi:

- Hướng dẫn, tạo điều kiện cho người cao tuổi tham gia cáchoạt động kinh tế như: Khôi phục nghề và dạy nghề truyền thống, khuyến nông,khuyến ngư, khuyến lâm theo điều kiện và khả năng cụ thể;

- Hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêuthụ sản phẩm và vốn đầu tư phát triển sản xuất đối với người cao tuổi trực tiếpsản xuất, kinh doanh;

- Tạo điều kiện để người cao tuổi là nghệ nhân và nhữngngười cao tuổi có kỹ năng, kinh nghiệm đặc biệt có nguyện vọng được tiếp tụccống hiến, truyền thụ những kiến thức văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ,kỹ năng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ; gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt trong cácphong trào ở địa phương, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa; xây dựng nông thôn mới; xây dựng xã hội học tập; xây dựng gia đình,dòng họ hiếu học;

- Tổ chức các hoạt động để người cao tuổi bày tỏ ý kiến,nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan, tổ chức về những vấn đề mà người cao tuổiquan tâm;

- Hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc vàphát huy vai trò người cao tuổi.

2. Chăm sóc sức khỏe:

- Thực hiện tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng và tập huấn kiếnthức tự chăm sóc bản thân, nâng cao sức khoẻ đối với người cao tuổi và gia đìnhngười cao tuổi;

- Đầu tư phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật của hệ thốngdịch vụ y tế, thành lập các khoa lão khoa ở bệnh viện cấp tỉnh theo quy định;tổ chức buồng khám bệnh nội tổng hợp riêng cho người cao tuổi tại khoa khámbệnh của bệnh viện đa khoa khu vực và bệnh viện cấp huyện; khuyến khích hoạtđộng khám, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi;

- Xây dựng và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khoẻ, phụchồi chức năng cho người cao tuổi dựa vào cộng đồng;

- Lồng ghép việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào cácchương trình phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm các bệnh liên quan người caotuổi; chương trình nghiên cứu các bệnh liên quan tới tuổi già; chương trình đàotạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên xã hội, cộng tác viên,tình nguyện viên làm công việc tư vấn, chăm sóc người cao tuổi.

3. Chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần:

- Xây dựng nếp sống, môi trường ứng xử văn hoá phù hợp đốivới người cao tuổi ở nơi công cộng. Khuyến khích dòng họ, cộng đồng trong việcchăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi;

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao, vuichơi giải trí phù hợp với người cao tuổi; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi choviệc hình thành các câu lạc bộ văn hoá, thể thao của người cao tuổi;

- Thực hiện các quy định về giảm giá vé, phí dịch vụ đối vớingười cao tuổi khi tham quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắngcảnh, thể dục thể thao; tham gia giao thông công cộng.

4. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các vấn đềliên quan đến người cao tuổi:

- Các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tuyên truyềnthường xuyên, xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về người cao tuổi;

- Nâng cao chất lượng phát sóng các chuyên mục về người caotuổi của Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, đài truyền thanh các huyện,thành phố;

- Phổ biến, truyền đạt những thông tin, kiến thức khoa họcnhằm hạn chế các nguy cơ gây bệnh ở người cao tuổi; tăng cường an toàn trong sửdụng thuốc, chống lạm dụng thuốc chữa bệnh đối với người cao tuổi;

- Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa cộng đồng, nhà trườngvà gia đình nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống "kính lão trọngthọ", biết ơn và giúp đỡ người cao tuổi, chăm sóc người cao tuổi cô đơn khôngnơi nương tựa tại cộng đồng.

5. Nâng cao đời sống vật chất:

- Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nhận phụngdưỡng, chăm sóc người cao tuổi cô đơn, đời sống khó khăn; phát triển và nângcao chất lượng hoạt động các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; khuyến khích và hỗtrợ các hoạt động quan tâm, chăm sóc người cao tuổi của gia đình, cộng đồng;

- Tổ chức thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội hàngtháng tại cộng đồng và trong cơ sở bảo trợ xã hội cho người cao tuổi;

- Huy động mọi nguồn lực xã hội hỗ trợ giảm nghèo, xóa nhàtạm, dột nát cho người cao tuổi;

6. Xây dựng và nhân rộng mô hình chăm sóc và phát huy vaitrò người cao tuổi dựa vào cộng đồng:

- Rà soát, đánh giá các mô hình chăm sóc và phát huy vai tròngười cao tuổi dựa vào cộng đồng; hỗ trợ để duy trì hoạt động, đồng thời tạođiều kiện để thành lập các câu lạc bộ chăm sóc và phát huy vai trò người caotuổi dựa vào cộng đồng;

- Thí điểm và nhân rộng mô hình phù hợp trong việc chăm sócvà phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng.

7. Phát triển các cơ sở chăm sóc và nhà ở đối với người caotuổi:

- Quy hoạch hệ thống cơ sở chăm sóc người cao tuổi, bảo đảm cóít nhất từ 02 cơ sở chăm sóc người cao tuổi trở lên;

- Từng bước chuẩn hóa cơ sở chăm sóc người cao tuổi;

- Hỗ trợ người cao tuổi xây mới hoặc sửa chữa nhà ở tạm, dộtnát.

8. Đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ; giám sát, đánh giánghiên cứu về những vấn đề liên quan đến người cao tuổi:

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác người cao tuổi cáccấp; xây dựng chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo; tổ chức đào tạo,tập huấn cho cán bộ và nhân viên trực tiếp làm công tác người cao tuổi;

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về người cao tuổi và hệthống giám sát, đánh giá từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức điều tra về người cao tuổivào năm 2015 và năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trungương.

9. Chủ động chuẩn bị cho tuổi già:

- Tuyên truyền, vận động mọi người dân chủ động tham gia bảohiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhân thọ, tiết kiệm chi tiêu, tích luỹ chotuổi già;

- Các thành viên trong gia đình chủ động tìm hiểu về tâm lývà những nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi; học hỏi kỹ năng chăm sócngười cao tuổi.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đốivới công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi;

2. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về việc thực hiệnchính sách, pháp luật đối với người cao tuổi;

3. Đưa mục tiêu chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổivào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng thời kỳ ở các cấp;

4. Đẩy mạnh xã hội hoá về công tác chăm sóc người cao tuổi; huyđộng mọi nguồn lực; tranh thủ sự trợ giúp kỹ thuật và nguồn vốn của Trung ương đểtriển khai thực hiện Kế hoạch này.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm ngân sách Trung ương, địaphương theo phân cấp hiện hành và nguồn huy động từ sự đóng góp của các tổ chức,cá nhân theo quy định của pháp luật.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngànhtỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức triển khai thựchiện có hiệu quả Kế hoạch này; hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thựchiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm sơ kết báo cáo về Ủy ban Quốc gia về ngườicao tuổi và Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức sơ kết 05 năm việc thực hiện Kế hoạchvà tổng kết vào cuối năm 2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành tỉnh có liên quan chủ động trong việc huyđộng các nguồn lực để thực hiện Kế hoạch này; lồng ghép thực hiện các Chươngtrình, đề án có liên quan để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Kếhoạch này.

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội căn cứ khả năng ngân sách tỉnh hàng năm, cân đối, đề xuấtbố trí ngân sách địa phương, trình phân bổ ngân sách Trung ương để thực hiện Kếhoạch này; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra tài chính theo quy định của Luật Ngânsách Nhà nước.

4. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan, Ủyban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Quỹchăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi theo quy định.

5. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cácSở, ngành tỉnh có liên quan xây dựng nhà ở xã hội cho người cao tuổi độc thân,cô đơn không nơi nương tựa theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngànhtỉnh có liên quan hướng dẫn và tạo điều kiện để người cao tuổi còn đủ sức khoẻtham gia các hoạt động tạo việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triểnnông thôn.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn hoạt động của các câu lạcbộ văn hoá, thể dục - thể thao của người cao tuổi; phối hợp với các tổ chứcđoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao củangười cao tuổi; tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các cơ sở ditích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh, thể dục - thể thao có bánvé và thu phí dịch vụ thực hiện giảm giá vé và phí dịch vụ đối với người caotuổi theo quy định của pháp luật.

8. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng đẩymạnh tuyên truyền các chính sách pháp luật, các nội dung hoạt động liên quanđến người cao tuổi; tổ chức các diễn đàn, chuyên mục, chuyên đề dành riêng chongười cao tuổi và vì người cao tuổi.

9. Sở Y tế: Hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh về chuyên môn, kỹ thuậtchăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi theo các nội dung của Kế hoạch này; triểnkhai các hình thức giáo dục, phổ biến kiến thức phổ thông về tập luyện, tự chămsóc, nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật cho người cao tuổi.

10. Sở Giao thông Vận tải: Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát các đơn vị thamgia vận tải công cộng trong việc thực hiện giảm giá vé, phí dịch vụ đối vớingười cao tuổi theo quy định.

11. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tổ chức triển khai thực hiện Kếhoạch này tại địa phương; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạchhoạt động về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi phù hợp với Kế hoạchnày và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; chủ động huy động cácnguồn lực hợp pháp, bố trí nguồn lực để thực hiện Kế hoạch này; kiểm tra, đánhgiá và định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này ở địa phương, báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp).

12. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giaochủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành tỉnhcó liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên trongphạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai thực hiện Kếhoạch này; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong đoànviên, hội viên và người dân để tích cực tham gia các phong trào chăm sóc vàphát huy vai trò người cao tuổi; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách,pháp luật về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Sơn Thị Ánh Hồng