ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1364/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 23 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ CÁN BỘ ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyềnđịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dânViệt Nam;

Thực hiện Thông báo số 313-TB/VPTUngày 23/5/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy về ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việccho phép cán bộ đi công tác nước ngoài;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoạivụ tại Công văn số 289/SNgV-LSVK ngày 18 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cửcác ông có tên sau, tham dự Hội thảo “Ứng dụng công ng

1. Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủtịch 1.001.

2. Ông Nguyễn Hoàng Thư, Giám đốc SởThông tin và Truyền Thông, ngạch: Chuyên viên chính, mã ngạch: 01.002.

Thời gian: Từ ngày 01/6/2016 - 06/6/2016.

Kinh phí: Do Trung tâm Công ng

Điều 2. Kếtthúc chuyến công tác, yêu cầu các ông có tên trên gửi báo cáo kết quả về SởNgoại vụ để

Điều 3.Chánh Văn phòng ./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu