UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Sè: 1364/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày tháng 06 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về việc thu tiền cho thuê mặt đất, thuê mặt nước

 để sử dụng vào mục đích sản xuất. kinh doanh trên địa bàn

 thành phố Hải Phòng.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 .

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Liên ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế nhà nước thành phố tại Tờ trình số 721/TT-LS ngày 30/5/2006 về việc ban hành Quy định về việc cho thuê mặt đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc thu tiền cho thuê mặt đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2: Giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế nhà nước thành phố hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy định này.

Quyết định này thực hiện từ ngày 01/7/2006. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các ông ( bà ) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế nhà nước thành phố; Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các cấp, ngành, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Các Bộ: TC, TN&MT, XD ( để báo cáo )

- TTTU, TTHĐNDTP.

- CT, cácPCT UBNDTP.

- Như Điều 3.

- CVP, PVPN.N.Sơn.

- CV: TC,ĐC, XD,TH.

- Lưu VP

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trịnh Quang Sử