B KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1365/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V VIC CÔNG B TIÊU CHUN QUC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quychuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CPngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtTiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CPngày 26/02/2013 của Chính phủ quy đnh chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 7909-4-2:2015
IEC 61000-4-2:2008

Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-2: Phương pháp đo và thử - Thử miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện

2.

TCVN 7909-4-3:2015
IEC 61000-4-3:2010

Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-3: Phương pháp đo và thử - Thử miễn nhiễm đối với trường điện từ bức xạ tần số vô tuyến

3.

TCVN 7909-4-6:2015
IEC 61000-4-6:2008

Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-6: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn cảm ứng bi trường tần số vô tuyến

4.

TCVN 7909-4-8:2015
IEC 61000-4-8:2009

Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-8: Phương pháp đo và thử - Thử miễn nhiễm đối với từ trường tần số công nghiệp

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Vụ PC;
-
Lưu: VT, TĐC.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh