THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1365/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠOTRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 70/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI một số vấn đề về chính sách xãhội giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thựchiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trungương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chứcvà hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ươngthực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội (sau đâyviết tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70), gồm các thành viênsau đây:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủtướng Chính phủ.

2. Phó Trưởng Ban Thường trực: Bà Phạm Thị Hải Chuyền,Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội;

- Ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo;

- Bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

- Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn;

- Ông Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyềnthông;

- Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầutư;

- Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chínhphủ;

- Ông Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy banDân tộc;

- Bà Đỗ Thị Xuân Phương, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểmxã hội Việt Nam;

- Bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trungương thực hiện Nghị quyết 70

1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phươnghướng, biện pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai thựchiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc banhành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề vềchính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 (sau đây viết tắt là Nghị quyết 70);

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp hoạt độnggiữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện Nghịquyết 70;

3. Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết70;

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm, 5 nămviệc thực hiện Nghị quyết 70.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạoTrung ương thực hiện Nghị quyết 70

1. Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70 làmviệc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quychế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thườngtrực của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70, chịu trách nhiệm bảođảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70.

3. Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70 cóTổ giúp việc.

Tổ giúp việc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội, Phó Trưởng Ban Thường trực thành lập; Tổ giúp việc làm việc theo chếđộ kiêm nhiệm, giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70. Cơcấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Tổ giúp việc do Bộ trưởng Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Thường trực quy định.

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương thựchiện Nghị quyết 70 do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phíhoạt động thường xuyên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướngChính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội, các Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70 ký các vănbản theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền và sử dụng con dấu của Bộ, cơquan mình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởngcơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng