ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1366/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 12 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giám định Tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thựchiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/05/2012 của Chính phủ Quy định v vtrí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơnvị công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp, Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thànhlập Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Giang trực thuộc Sở Y tế với vị trí, chứcnăng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Giang làđơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động trực thuộc Sở Y tế. Trung tâm chịu sự quản lý toàn diệncủa Giám đốc Sở Y tế; hoạt động theo Quy chế do Giám đốc Sở Y tế ban hành; đồngthời chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp về hoạt động giám định và chịuhướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Viện Pháp y Quốc gia.

2. Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Giang cótrụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Giangtheo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ

3.1. Xây dựng kế hoạch triển khaithực hiện các hoạt động giám định pháp y của tỉnh trên cơ sở định hướng chiếnlược của Bộ Y tế và tình hình thực tế ở địa phương trình cấp có thẩm quyền phêduyệt.

3.2. Thực hiện giám định pháp y theoquy định của pháp luật tố tụng và quy định của pháp luật về giám định tư pháp,bao gồm:

a) Tổ chức giám định tổn hại sứckhỏe; giám định tình trạng sức khỏe can phạm để chấp hành án, truy tố trướcpháp luật, ân xá; pháp y tình dục, khám sức khỏe hôn nhân;

b) Giám định tử thi để xác địnhnguyên nhân chết, xác định bệnh lý liên quan đến tử vong;

c) Giám định, giám định lại trên hồsơ do cơ quan tố tụng trưng cầu;

d) Giám định thi hành án tử hình;

đ) Tham gia tranh tụng tại Tòa ántheo quy định của pháp luật;

e) Xét nghiệm mô bệnh học; xác địnhcác hình thái và mức độ tổn thương;

f) Giám định ma túy, độc chất, nồngđộ cồn trong máu;

g) Tổ chức thực nghiệm trên súc vậtđể xác định độc chất, xác định thương tích do hỏa khí vàcác vũ khí lạnh.

3.3. Thực hiện nhiệm vụ giám địnhngoài tố tụng về pháp y theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

3.4. Nghiên cứu và tham gia nghiêncứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực giám định pháp y.

3.5. Tham gia đào tạo và đào tạo lạivề chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giám định pháp y trên địa bàntỉnh theo quy định của pháp luật.

3.6. Phối hpvới các cơ sở y tế trên toàn tỉnh về chuyên môn nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuậtđể thực hiện công tác giám định pháp y có liên quan.

3.7. Thực hiện chế độ thông tin, báocáo theo quy định.

3.8. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộcông chức, viên chức, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản của Trung tâm theoquy định của Pháp luật và phân cấp của tỉnh.

3.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác vềgiám định pháp y theo quy định của UBND tỉnh và do giám đốc Sở Y tế giao.

4. Quyền hạn

4.1. Chủ động xây dựng và tổ chứcthực hiện kế hoạch phát triển công tác pháp y trên địa bàn tỉnh;

4.2. Huy động, tiếp nhận tài trợ,quản lý các nguồn lực theo quy định của pháp luật, nhằm thựchiện các hoạt động pháp y;

4.3. Sử dụng nguồn thu từ hoạt độngpháp y theo quy định của pháp luật để đầu tư cơ sở vật chất của Trung tâm vàthực hiện các hoạt động pháp y trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

4.4. Thực hiện các quyền tự chủ theoquy định của pháp luật.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

1.1. Lãnh đạo Trung tâm: gồm Giám đốcvà 01 Phó Giám đốc

a) Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốcTrung tâm là giám định viên pháp y chuyên trách.

b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, từchức, khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách đối với các chức danh Giám đốc,Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

c) Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh HàGiang chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, Giám đc Sở Tư pháp và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

d) Phó Giám đốc chịu trách nhiệmtrước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về một số lĩnhvực được phân công.

1.2. Các Phòng nghiệp vụ, Khoa chuyênmôn:

a) Phòng Tổ chức Hành chính - Kếhoạch Tài chính;

b) Khoa Giám định tổng hợp;

c) Khoa Xét nghiệm cận lâm sàng.

1.3. Các Khoa, Phòng của Trung tâmPháp y tỉnh Hà Giang có Trưởng khoa, phòng và có 01 Phó trưởng khoa, phòng vàcán bộ nghiệp vụ.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức,khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danhTrưởng, Phó khoa, phòng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp củatỉnh.

1.4. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụcủa Trung tâm và quy định của pháp luật, Giám đốc Sở Y tế quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Khoa chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm.

2. Biên chế

2.1. Biên chế của Trung tâm bao gồm:

- Biên chế sự nghiệp nằm trong tổngbiên chế sự nghiệp y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh giaohàng năm;

- Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sựnghiệp;

- Hợp đồng do đơn vị tự trang trảikinh phí.

2.2. Tùy thuộc điều kiện công việc cụthể, Trung tâm được trưng tập các giám định viên thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệmlà cán bộ công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa các huyện.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủtrưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Các Bộ: Y tế; Tư pháp;
- Viện Pháp y Quốc gia;
- TTr. Tnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tnh ủy;
- Các S, Ban, Ngành tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộctỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công an tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông