ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1367/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT TIẾP NHẬN DỰ ÁN "THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LẤY TRẺ EMLÀM TRỌNG TÂM TẠI THỪA THIÊN HUẾ" DO CƠ QUAN VIỆN TRỢ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾÚC (AUSAID) TÀI TRỢ THÔNG QUA TỔ CHỨC CỨU TRỢ TRẺ EM QUỐC TẾ (SCI)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chếquản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướngdẫn thi hành Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ vềviệc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc Quy định chếđộ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoàithuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quychế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh ThừaThiên Huế;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tại Tờ trình số 1276/SKHĐT-KTĐN ngày 16 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhậndự án viện trợ không hoàn lại "Thích ứng với biến đổi khí hậu lấy trẻ emlàm trọng tâm tại Thừa Thiên Huế" do Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tếÚc (AusAID) tài trợ thông qua tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam (SCI)với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Thích ứng với biếnđổi khí hậu lấy trẻ em làm trọng tâm tại Thừa Thiên Huế.

2. Tổ chức tài trợ: Cơ quan Việntrợ Phát triển Quốc tế Úc (AusAID) tài trợ thông qua Tổ chức Cứu trợ trẻ emquốc tế tại Việt Nam.

3. Địa bàn thực hiện dự án: 03 xãVinh Hà, Vinh Phú, Vinh Thái huyện Phú Vang và 04 xã Quảng An, Quảng Lợi, QuảngThái, Quảng Thành huyện Quảng Điền.

4. Mục tiêu của dự án: Xây dựngnăng lực thích ứng cộng đồng và trẻ em dễ bị tổn thương để giảm thiểu tác độngcủa biến đổi khí hậu.

5. Các hoạt động chính của dự án:

- Xây dựng tài liệu truyền thông vàtổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.

- Xây dựng công cụ đánh giá tìnhtrạng dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu (CVCA).

- Thu thập số liệu và đánh giá tìnhtrạng dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu tại cộngđồng.

- Xây dựng các mô hình cộng đồng:nông nghiệp, giảm thiểu rủi ro thiên tai, giảm thiểu rủi ro thiên tai tạitrường học, lập kế hoạch sử dụng đất và nước.

- Tổ chức các lớp tập huấn.

- Nghiên cứu phổ biến các chínhsách có liên quan của nhà nước.

(Chi tiết hoạt động tại văn kiệndự án)

6. Tổng vốn dự án: Vốn tài trợ củaCơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Úc (AusAID) tài trợ thông qua Tổ chức Cứutrợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam: 7.332.850.000 VNĐ, trong đó:

- Ngân sách do Sở Tài nguyên và Môitrường quản lý thực hiện: 3.072.950.000 VNĐ.

- Ngân sách do Hội Chữ thập đỏ tỉnhquản lý thực hiện: 856.900.000 VNĐ.

- Ngân sách do tổ chức SCI quản lýthực hiện: 3.403.000.000 VNĐ, bao gồm ngân sách do SCI triển khai thực hiệnhoạt động cộng đồng và chi trả cho các đơn vị tư vấn như Trung tâm Phát triểnNông thôn Miền trung (CRD), Trung tâm Sống và Học tập vì Cộng đồng (L&L),Trung tâm Phát triển Tài nguyên (TNC) để thực hiện các hoạt động: Mô hình thíchứng nông nghiệp cấp cộng đồng, xây dựng và in tài liệu truyền thông, công cụđánh giá rủi ro khí hậu và năng lực cộng đồng, thực hiện TOT về thích ứng lấytrẻ em làm trọng tâm, điều tra ban đầu và cuối dự án, đánh giá giữa kỳ…

(Chi tiết ngân sách tại văn kiệndự án)

7. Thời gian thực hiện dự án: tháng7 năm 2013 đến tháng 11 năm 2014.

8. Tổ chức thực hiện:

- Chủ quản dự án: Ủy ban nhân dântỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan tiếp nhận dự án: Sở Tàinguyên và Môi trường.

- Quản lý thực hiện dự án: Ủy ban nhândân tỉnh thành lập Ban Quản lý dự án "Thích ứng với biến đổi khí hậu lấytrẻ em làm trọng tâm tại Thừa Thiên Huế" gồm các thành viên của Sở Tàinguyên và Môi trường và Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2.

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường có trách nhiệm:

- Chủ trì phối hợp với các ngànhchức năng tham mưu việc lập Ban quản lý dự án "Thích ứng với biến đổi khíhậu lấy trẻ em làm trọng tâm tại Thừa Thiên Huế" và Quy chế hoạt động củaBan quản lý dự án trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Phối hợp với Sở Tài chính thựchiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán ngân sách đốivới khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị;

- Phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnhThừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, Quảng Điền và các ngành chứcnăng tổ chức thực hiện các hoạt động của dự án theo đúng quy định hiện hành.

2. Trưởng Đại diện Tổ chức Cứu trợtrẻ em quốc tế tại Việt Nam có trách nhiệm:

Phối hợp với Ban quản lý dự án lậpkế hoạch các hoạt động, kinh phí thực hiện hàng năm và tổng thể dự án, định kỳbáo cáo Ban quản lý dự án các hoạt động triển khai đúng với quyết định phêduyệt tiếp nhận dự án; chịu trách nhiệm pháp lý về việc quản lý, sử dụng, thanhquyết toán khoản kinh phí mà tổ chức được giao thực hiện trước nhà tài trợ vàtheo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyênvà Môi trường, Công an tỉnh; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện Quảng Điền, Phú Vang, Trưởng Đại diện Tổ chứcCứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam (SCI), Thủ trưởng các cơ quan liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: KH-ĐT,TC; PACCOM (kèm HS);
- VP Tổ chức AusAID tại VN (để biết);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐ: VPUB và các CV: VX, ĐN;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ