ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1367/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬNCÁC ĐỀ ÁN, ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC CỦA CÁC CÁNHÂN THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC KẠN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆUCHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP TỈNH, CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP TOÀN QUỐC NĂM HỌC 2012 - 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày26/11/2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởngngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số: 42/2010/NĐ-CP ngày15/4/2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thiđua - Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khenthưởng;

Căn cứ Thông tư số: 02/2011/TT-BNV ngày24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số: 881/QĐ-UBND ngày 27/5/2011của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nhiệmvụ xét duyệt, đánh giá, công nhận các đề tài khoa học, sáng kiến, kinh nghiệm,giải pháp trong công tác của các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹthi đua cấp tỉnh, Chiến sỹ thi đua toàn quốc;

Theo đề nghị của Hội đồng Khoa học và Công nghệtỉnh tại Tờ trình số: 39/TTr-HĐKHCN ngày 19/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 47 đề án, đề tài, sáng kiến,kinh nghiệm, giải pháp trong công tác của các cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đàotạo tỉnh Bắc Kạn được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Chiếnsỹ thi đua cấp toàn quốc năm học 2012 - 2013 (như danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng Thi đua -Khen thưởng tỉnh trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, đề nghịcông nhận danh hiệu cho các cá nhân đủ điều kiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Giám đốc Sở Khoahọc và Công nghệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Cao đẳngCộng đồng Bắc Kạn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị cóliên quan và các cá nhân có đề án, đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, giải phápđược công nhận tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

DANH SÁCH

CÁC ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN,SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP CỦA CÁC CÁ NHÂN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐƯỢC ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH”, “CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀNQUỐC” NĂM HỌC 2012 - 2013
(Kèm theo Quyết định số: 1367/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhândân tỉnh Bắc Kạn)

TT

Tên đề tài, đề án, sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp

Tác giả

Đơn vị

Ghi chú

Điểm đánh giá

Xếp loại

I

CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TOÀN QUỐC

1

Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh.

Âu Thị Hồng Thắm

Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

76,2

B

II

CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH

2

Đề án: Xây dựng nhà nội trú dân nuôi và các công trình thiết yếu cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 - 2015.

Đoàn Văn Hương

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn

Thành viên tham gia thực hiện đề án.

Phê duyệt tại Nghị quyết số: 13/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012 của HĐND tỉnh

3

Đề án: Xây dựng nhà nội trú dân nuôi và các công trình thiết yếu cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 - 2015.

Lê Thị Hương

Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên-Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn.

Thành viên tham gia thực hiện đề án.

Phê duyệt tại Nghị quyết số: 13/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012 của HĐND tỉnh

4

Đề án: Thành lập trường Phổ thông dân tộc Nội trú Chợ Mới.

Đồng Thị Vân Thoa

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thành viên tham gia thực hiện đề án.

Phê duyệt tại Quyết định số: 821/QĐ-UBND ngày 28/5/2012 của UBND tỉnh.

5

Đề án: Thành lập trường Phổ thông dân tộc Nội trú Chợ Mới.

Vũ Trọng Tính

Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn.

Thành viên tham gia thực hiện đề án.

Phê duyệt tại Quyết định số: 821/QĐ-UBND ngày 28/5/2012 của UBND tỉnh

6

Đề án: Thành lập trường Phổ thông dân tộc Nội trú Chợ Mới.

Triệu Quang Phong

Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn

Thành viên tham gia thực hiện đề án.

Phê duyệt tại Quyết định số: 821/QĐ-UBND ngày 28/5/2012 của UBND tỉnh.

7

Nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường Mầm non Thanh Bình.

Nguyễn Thị Nguyệt

Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Bình, huyện Chợ Mới

86,7

B

8

Một số giải pháp quản lý nhằm xây dựng và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non giai đoạn 2010 - 2015 trên địa bàn thị xã Bắc Kạn.

Chu Thị Loan

Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bắc Kạn;

86,3

B

9

Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở Bắc Kạn.

Nguyễn Thị Thái Hà

Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bắc Kạn, thị xã Bắc Kạn;

85,2

B

10

Sử dụng phần mềm MAPLE hỗ trợ dậy giải bài tập môn phép tính vi phân và tích phân hàm một biến cho sinh viên trường cao đẳng cộng đồng Bắc Kạn.

Hà Văn Nhiếp

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

85,0

B

11

Nâng cao chất lượng dinh dưỡng - sức khỏe cho trẻ trong trường mầm non.

Nông Thị Đèm

Tổ trưởng chuyên môn Mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Na Rì

84,8

B

12

Một số giải pháp rèn kỹ năng học phân môn luyện từ và câu bằng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tích cực cho học sinh lớp 4 Ttrường Tiểu học Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Đào Thị Phương

Giáo viên Trường Tiểu học Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn

83,0

B

13

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cấp tiểu học của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bắc Kạn.

Nông Thị Nam

Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bắc Kạn;

82,3

B

14

Sử dụng lượng giác để chứng minh bất đẳng thức.

Vũ Thị Tuyết

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn;

81,5

B

15

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở cấp tiểu học.

Lý Thị Lệ Hà

Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bắc Kạn;

80,7

B

16

Một số giải pháp hướng dẫn trẻ sử dụng đồ dùng, đồ chơi trong các hoạt động ở lớp mẫu giáo 5-6 tuổi.

HoàngThị Thanh Vân

Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn

80,3

B

17

Sử dụng một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử.

Lý Thị Lam

Giáo viên Trường Phổ thông cơ sở Hữu Thác, huyện Na Rì

77,5

B

18

Một số phương pháp giúp học sinh lớp 6 tự học môn tiếng Anh.

Nguyễn Duy Lê

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Kim Lư, huyện Na Rì

76,4

B

19

Một số kinh nghiệm về quản lý dạy và học trong trường THPT Bắc Kạn.

Hà Nam Huy

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

76,0

B

20

Nâng cao năng lực quản lý của Ban Quản lý dự án đối với công tác xây dựng cơ bản trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn.

Lê Thị Minh Hạnh

Trường Phòng Kế hoạch - Tài vụ trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

76,0

B

21

Nhận thức và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức ở trường tiểu học Phùng Chí Kiên.

Hoàng Thị Lan

Hiệu trưởng Trường tiểu học Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn

74,7

B

22

Phương pháp dạy luật chính tả cho học sinh lớp 1.

Nông Thị Yến

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bằng Vân, huyện Ngân Sơn

74,5

B

23

Những giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

Lý Thị Thuyền

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

74,5

B

24

Hướng dẫn cách xác định kiểu gen ở bài tập chương II “Tính quy luật của hiện tượng di truyền”- sinh học lớp 12.

Lý Thị Thủy

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn

73,6

B

25

Một số kinh nghiệm giáo dục ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua các bài ca dao - đồng dao ở trường mầm non.

Triệu Thị Duyên

Giáo viên Trường Mầm non Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn

73,5

B

26

Một số biện pháp của việc sử dụng trò chơi đóng kịch để nâng cao khả năng cảm thụ tác phẩm văn học.

Vy Thị Phấn

Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thượng Giáo, huyện Ba Bể

73,3

B

27

Phương pháp hướng dẫn kỹ năng cảm thụ âm nhạc cho học sinh lớp 4.

Hoàng Thị Kim Dung

Giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông

72,4

B

28

Phương pháp tính thể tích khối đa diện.

Hà Thị Tuyết

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn

72,3

B

29

Một số kinh nghiệm quản lý chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Hoàng Kim Minh

Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới

72,3

B

30

Giúp học sinh ghi nhớ kiến thức mới trong giờ học toán cấp trung học cơ sở.

Nông Thị Tuyết

Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Yến Lạc, huyện Na Rì

71,8

B

31

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý lớp 7.

Nguyễn Thị Oanh

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Yến Lạc, huyện Na Rì;

71,1

B

32

Thực trạng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học hiện nay.

Chu Thị Thanh

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bằng Vân, huyện Ngân Sơn

71,0

B

33

Một số kinh nghiệm và giải pháp trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số:03-CT/TW “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2012 - 2013.

Nguyễn Xuân Huyên

Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc Nội Trú huyện Ba Bể

69,2

C

34

Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 2 viết đoạn văn ngắn.

Vi Thị Thương

Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ ở Nà Khoang, huyện Ngân Sơn

68,9

C

35

Phương pháp dạy kỹ năng viết cho học sinh Trung học cơ sở.

Nguyễn Thị Hà

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Bằng Vân, huyện Ngân Sơn

68,9

C

36

Một số kinh nghệm trong việc thực hiện công tác "Xã hội hóa giáo dục" ở trường Trung học cơ sở Vi Hương.

Vũ Thị Lĩnh

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Vi Hương, huyện Bạch Thông

66,6

C

37

Phương pháp phát triển sức bền cho học sinh khối 9 trường Trung học cơ sở Yến Lạc.

Nguyễn Văn Hiệu

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Yến Lạc, huyện Na Rì

65,2

C

38

Hướng dẫn học sinh ôn tập chuyên đề ANĐEHIT - XETON.

Bùi Thị Kim Dung

Giáo viên trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn

64,4

C

39

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trường Mầm non.

Tiêu Thị Chinh

Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Thượng, huyện Chợ Đồn

64,3

C

40

Một số kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp.

Nguyễn Tâm Thảo

Giáo viên Trường Tiểu học Bộc Bố, huyện Pác Nặm

63,7

C

41

Giúp học sinh lớp 2 viết đoạn văn ngắn trong giờ tập làm văn.

Nông Thị Hằng

Giáo viên Trường Phổ thông cơ sở Lương Thành, huyện Na Rì

63,3

C

42

Sử dụng trò chơi dân gian trong việc hình thành biểu tượng hình dạng cho trẻ mẫu giáo.

Trương Thị Hạnh

Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

61,3

C

43

Một số biện pháp dạy và rèn chữ viết cho học sinh lớp 1

Hà Thị Hường

Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

61,0

C

44

Giáo viên chủ nhiệm với việc giáo dục đạo đức học sinh trong trường trung học phổ thông.

Hoàng Văn Yên

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

60,8

C

5

Chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1.

Nông Thị Sen

Giáo viên Trường Mầm non Nghiên Loan, huyện Pác Nặm

59,3

C

46

Một số phương pháp huấn luyện môn nhảy cao Trung học cơ sở.

Nguyễn Văn Tân

Giáo viên Trường THCS Đổng Xá, huyện Na Rì

56,5

C

47

Hướng dẫn "giải toán có lời văn" ở lớp 1

Triệu Thị Trang

Giáo viên Trường Tiểu học Yên Thượng, huyện Chợ Đồn

55,7

C