ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1367/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 10 năm 2012.

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CÁC CẤP, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26/6/2003;

Căn cứ Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với DNNN, DN và dự án có vốn ĐTNN và Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với DNNN, DN và dự án có vốn ĐTNN;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện và áp dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê các cấp, chế độ báo cáo thống kê cơ sở trên địa bàn tỉnh (có kế hoạch kèm theo).

Điều 2: Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, tổ chức thực hiện đảm bảo các quy định của nhà nước.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, doanh nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- Các huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ;
- Lưu: VT, KTTH, Công báo.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CÁC CẤP; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.
(Kèm theo Quyết định số: 1367/ QĐ-UBND ngày 18/10 /2012 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh thời kỳ 2011-2020 và những năm tiếp theo; bảo đảm tính phù hợp, khả thi và tính so sánh quốc tế trong quá trình thu thập, xử lý và công bố số liệu thống kê ở các cấp. Đồng thời, góp phần thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê (ban hành theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ - gọi tắt là Đề án 312);

- Nhằm thống nhất sử dụng các chỉ tiêu thống kê ở từng cấp và cơ quan được phân công thu thập, tổng hợp, công bố, thẩm định số liệu thống kê; đồng thời nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức và thực hiện, sử dụng có hiệu quả nguồn thông tin thống kê phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản trên phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả và là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp, trong đó ngành Thống kê là đơn vị lòng cốt.

II. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CÁC CẤP VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ

1. Hệ thống chỉ tiêu Quốc gia

1.1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê (sau đây viết tắt là HTCTTK) quốc gia: là tập hợp những chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh tế - xã hội chủ yếu của đất nước, là cơ sở để phân công, phối hợp trong hoạt động thống kê, xây dựng chương trình điều tra thống kê quốc gia, xây dựng chế độ báo cáo thống kê tổng hợp và chế độ báo cáo thống kê cơ sở, được Bộ KH-ĐT (Tổng cục Thống kê -TCTK) và các Bộ, Ngành biên soạn giúp Thủ tướng Chính phủ ban hành theo nguyên tắc:

(1) Đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng, Nhà nước và Chính quyền các cấp;

(2) Đảm bảo tính độc lập khách quan về chuyên môn nghiệp vụ thống kê; tăng cường các chỉ tiêu về chất lượng, hiệu quả và các chỉ tiêu về môi trường;

(3) Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các Hệ thống chỉ tiêu thống kê;

(4) Bảo đảm sự phân công, phân cấp rõ ràng giữa hệ thống thống kê tập trung và Hệ thống thống kê Bộ, ngành; đồng thời nâng cao vai trò quản lý nhà nước về thống kê, hiệu quả thẩm định của Hệ thống thống kê tập trung đối với hoạt động thống kê của Bộ, ngành;

(5) Bảo đảm tính phù hợp và khả thi trong quá trình thu thập, xử lý và công bố các Hệ thống chỉ tiêu thống kê;

(6) Đảm bảo tính so sánh quốc tế.

1.2. Số lượng và nội dung

- Hệ thống chỉ tiêu này gồm 350 chỉ tiêu (nhóm chỉ tiêu) thuộc 21 lĩnh vực. Trong đó, đã phân tổ thu thập thông tin cho cấp tỉnh là 235 chỉ tiêu. So với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia cũ (ban hành theo Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24/11/2005), hệ thống chỉ tiêu thống kê mới tăng thêm 76 chỉ tiêu: Chỉ tiêu do Bộ, ngành chịu trách nhiệm thu thập tổng hợp từ 166 tăng lên 198 chỉ tiêu (trong đó có 19 chỉ tiêu TCTK phối hợp thực hiện); Chỉ tiêu do TCTK chịu trách nhiệm thu thập tổng hợp từ 108 tăng lên 152 chỉ tiêu.

- Mỗi chỉ tiêu được giải thích theo kết cấu: Mục đích, ý nghĩa; khái niệm, nội dung, phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; nguồn số liệu.

1.3. Lộ trình thực hiện: Có 297 chỉ tiêu nhóm A (áp dụng từ năm 2011); 36 chỉ tiêu nhóm B (áp dụng từ năm 2015) và 17 chỉ tiêu nhóm A, B.

2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

2.1. HTCTTK cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là tập hợp những chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh tế xã hội chủ yếu của các cấp ở địa phương, được Bộ kế hoạch và Đầu tư (TCTK) và các Bộ, ngành biên soạn theo nguyên tắc:

(1) Đáp ứng nhu cầu thông tin của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành; đồng thời đáp ứng cơ bản yêu cầu quản lý, điều hành kinh tế-xã hội của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương các cấp;

(2) Bảo đảm tính thống nhất về chỉ tiêu, kỳ công bố, phương pháp tính, cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và lộ trình thực hiện trên phạm vi cả nước;

(3) Bảo đảm tính khả thi và tính cân đối giữa các chỉ tiêu kinh tế và xã hội;

(4) Bảo đảm tính phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các ngành, các cấp;

(5) Bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính.

2.2. Danh mục HTTCTK cấp tỉnh, huyện, xã

- Cấp tỉnh: Gồm 242 chỉ tiêu (nhóm chỉ tiêu) thuộc 19 lĩnh vực, trong đó có 235 chỉ tiêu được phân cấp từ HTTCTK quốc gia; có 75 chỉ tiêu phân tổ đến cấp huyện; có 93 chỉ tiêu do Cục Thống kê/TCTK chịu trách nhiệm thu thập và tổng hợp, 149 chỉ tiêu do các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện (trong đó có 14 chỉ tiêu Cục Thống kê phối hợp thực hiện).

- Cấp huyện: Gồm 80 chỉ tiêu thuộc 3 lĩnh vực, trong đó có 27 chỉ tiêu được phân tổ đến cấp xã; có 27 chỉ tiêu do Chi cục Thống kê chịu trách nhiệm thu thập và tổng hợp, 53 chỉ tiêu do phòng, ban, đơn vị thực hiện (trong đó có 4 chỉ tiêu Chi cục Thống kê phối hợp thực hiện.

- Cấp xã: Gồm 27 chỉ tiêu thuộc 3 nhóm lĩnh vực do UBND xã chịu trách nhiệm thu thập và tổng hợp, trong đó có 14 chỉ tiêu phân tổ đến thôn/khu phố.

3. Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư nước ngoài

3.1. Chế độ báo cáo thống kê doanh nghiệp: Là một hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở được thiết kế để thu thập các thông tin về tình hình và kết quả SXKD của đơn vị hằng tháng, quý, 6 tháng và năm. Trong đó qui định rõ về đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, thời hạn nhận báo cáo.

3.2. Danh mục biểu mẫu báo cáo: Gồm 37 biểu mẫu kèm theo giải thích cách lập biểu và cách ghi từng chỉ tiêu cụ thể trong từng biểu mẫu. Số lượng gồm, Báo cáo tháng: 10 biểu; Báo cáo quý: 04 biểu; Báo cáo 6 tháng: 01 biểu; Báo cáo năm: 22 biểu.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Cục Thống kê tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến đến lãnh đạo các cấp; tập huấn cho người làm công tác thống kê trên địa bàn tỉnh về Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, cấp tỉnh, huyện, xã và Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

a) Nội dung: Triển khai các văn bản của Nhà nước về Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; Chế độ báo cáo thống kê doanh nghiệp đến các đối tượng theo qui định

b) Thời gian và thành phần tham dự

- Thời gian: 01 ngày. Dự kiến đầu tháng 11 năm 2012

- Thành phần tham dự:

+ Đại diện Lãnh đạo Tỉnh.

+ Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh có liên quan: 01 lãnh đạo đơn vị và 01 cán bộ phụ trách công tác thống kê.

+ Đại diện Lãnh đạo huyện/thị/thành uỷ: 01 đại biểu/cơ quan.

+ Đại diện UBND huyện/thị xã/thành phố: 01 lãnh đạo UBND và 01 lãnh đạo văn phòng.

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND huyện/thị xã/thành phố: 01 đại biểu/cơ quan.

+ Ngành Thống kê: Cấp tỉnh, toàn bộ cán bộ công chức làm nghiệp vụ thống kê. Cấp huyện: Chi cục trưởng và 01 công chức thống kê.

c) Giảng viên: Lãnh đạo Cục Thống kê và các Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng Cục Thống kê.

d) Tài liệu:

- Tài liệu phổ biến: Các văn bản do UBND tỉnh phát hành

- Tài liệu tập huấn: Do TCTK in và Cục Thống kê phát 01 bộ/đại biểu, gồm:

+ Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

+ Chế độ báo cáo thống kê doanh nghiệp.

2. Cục Thống kê phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức Hội nghị phổ biến Chế độ báo cáo thống kê doanh nghiệp

a) Nội dung: Quán triệt Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê doanh nghiệp và hướng dẫn thực hiện Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê.

b) Thời gia và thành phần tham dự

- Thời gian: 0,5 ngày. Dự kiến cuối tháng 10 năm 2012.

- Thành phần tham dự: Mỗi doanh nghiệp mời 02 đại biểu phụ trách công tác thống kê.

c) Giảng viên: Lãnh đạo Cục Thống kê và các Trưởng phòng nghiệp vụ.

d) Tài liệu:

- Tài liệu phổ biến: Các văn bản do UBND tỉnh phát hành.

nghiệp.

3. Cục Thống kê thực hiện phổ biến hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã đến cấp xã.

a) Nội dung và hình thức: Cục Thống kê chỉ đạo các Chi cục Thống kê cấp huyện tổ chức lồng ghép nội dung phổ biến hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã trong Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp (dự kiến trong tháng 12/2012) đến Lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách công tác thống kê cấp xã, phường, thị trấn.

b) Tài liệu:

- Tài liệu phổ biến: Các văn bản do UBND tỉnh phát hành

- Tài liệu tập huấn: Do Tổng cục Thống kê phát hành.

IV. KINH PHÍ:

Kinh phí cho việc phổ biến, triển khai, tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và Chế độ báo cáo thống kê cơ sở thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 và Thông tư số 223/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Về trách nhiệm thu thập, tổng hợp của các cơ quan, đơn vị ở các cấp:

1.1. Chủ tịch UBND các cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc quyền quản lý thực hiện việc thu thập, tổng hợp thông tin thống kê theo các chỉ tiêu thống kê được phân công, cung cấp cho cơ quan Thống kê cùng cấp. (Danh mục chỉ tiêu kèm theo cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, phối hợp quy định ở cuốn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã).

1.2. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các phòng thuộc cơ quan Cục Thống kê, Chi cục Thống kê cấp huyện và thống kê cấp xã thực hiện việc thu thập, tổng hợp chung và công bố thông tin thống kê theo các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã phục vụ yêu cầu của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và các cơ quan, lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp ở địa phương cũng như các đối tượng dùng tin khác theo qui định của pháp luật.

2. Về công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 312:

2.1. Cục Thống kê phối hợp với Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài phát thanh cấp huyện và các phương tiện thông tin đại chúng khác tổ chức tuyên truyền thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và Chế độ báo cáo thống kê cơ sở trên địa bàn tỉnh.

2.2. Tài liệu tuyên truyền:

- Sổ tay “Hỏi-Đáp về Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê các cấp và Chế độ báo cáo thống kê cơ sở” do Tổng cục Thống kê in và cấp phát cho Cục Thống kê;

- Các tin, bài viết do công chức ngành Thống kê biên tập, phóng viên báo, đài đưa tin; trả lời phỏng vấn báo, đài của lãnh đạo các cấp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan ở các cấp gửi ý kiến về Cục Thống kê để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung khi cần thiết./.