ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1369/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN TĂNGCƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TIỀM LỰC VĂN PHÒNG SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của BộTài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm traquyết toán số: 70/BC-STC ngày 12/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất và tiềm lực văn phòng SởKhoa học và Công nghệ năm 2009.

- Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn.

- Địa điểm đầu tư: Thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn.

- Thời gian: Khởi công 15/12/2009; hoàn thành 31/12/2009.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn

Được duyệt

Thực hiện

Thu hồi

Tổng cộng

1.174.267.000

1.175.056.000

789.000

- Vốn Ngân sách Nhà nước

1.174.267.000

1.175.056.000

789.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số

1.283.498.000

1.174.267.000

- Mua sắm thiết bị

1.183.498.000

1.170.853.000

- Chi khác

0

3.414.000

- Dự phòng

100.000.000

-

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trịtài sản:Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Chủ đầu tư quản lý

Giao cho đơn vị khác quản lý

Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

1.174.267.000

1. Tài sản cố định

1.174.267.000

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và cácđơn vị có liên quan:

1.Trách nhiệm của Chủ đầu tư - Sở Khoa học và Côngnghệ tỉnh Bắc Kạn:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư côngtrình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước với số tiền là: 1.174.267.000 đồng.

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 30/06/2013:

Số vốn đã thanh toán: 1.175.056.000 đồng.

Nợ phải thu: 4.203.000 đồng(Công ty TNHH KT và Công nghệ chuyên dụng).

Nợ phải trả: 3.414.000 đồng (Sở Tài chính).

- Được phép ghi tăng tài sản đầu tư bằng nguồn vốn ngânsách nhà nước là 1.174.267.000 đồng.

2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Kho bạc Nhànước có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thu hồi khoản thanh toán vượt vàtất toán tài khoản dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệvà Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường