UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2020

-----------------------------------------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TTLB-BNNPTNT-KHĐT-TC ngày 13/4/2011 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ trướng Chính phủ ;

Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ – UBND ngày 29/11/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 – 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 114/TTr-SNN ngày 18/7/2011 trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các ngành về việc phê duyệt Kế hoạch Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2020 (có bản Kế hoạch cụ thể kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt; tổng hợp kết quả thực hiện và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch, đề xuất giải quyết, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố để chỉ đạo, thực hiện, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình cụ thể từng giai đoạn và hàng năm.

Điều 3: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, Các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, xã, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Trung Thoại