ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương

___________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/03/2006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập;

Căn cứ Công văn số 3040/BGD &ĐT-TCCB ngày 17/04/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn một số điều trong “Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 705/SGD &ĐT ngày 15/05/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh (kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã triển khai và tổ chức thực hiện tốt Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã Thủ Dầu Một chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 111/2005/QĐ-UB ngày 23/06/2005 của UBND tỉnh Bình Dương.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Sơn