CHỦ TỊCH NƯỚC
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 09/TTr-CP ngày 16/01/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Bungari (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về ranh giới thửa đất xử lý thế nào ? Mức bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ?

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA BUNGARI ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-CTN ngày 06 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch nước)
1. Nguyễn Thị Thục Anh, sinh ngày 18/3/1983 tại Hà Nội
Hiện trú tại: số 43, nhà số 43, phố Sredna Gora, quận Vuzradane, thành phố Sofia
Giới tính: Nữ
2. Lê Mai Thảo Nguyên, sinh ngày 04/6/1992 tại Bugari
Hiện trú tại: căn hộ số 74, tầng 2 cửa G, nhà số 22, khu chung cư Dianabad, quận Izgrev, thành phố Sofia
Giới tính: Nam

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tiền đền bù đất khi có tranh chấp ? Mức thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất ?

3. Vũ Thị Vân, sinh ngày 14/3/1963 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: căn hộ số 15, tầng 5, của B, nhà số 8, phố 21 - ViVek, quận Stolichna, Sofia
Giới tính: Nữ
4. Mai Văn Huynh, sinh ngày 01/01/1964 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: căn hộ số 7, tầng 2, nhà số 65, khu Lev Tolstoi, quận Stolichna, thành phố Sofia 1220
Giới tính: Nam
5. Trần Văn Thành, sinh ngày 07/9/1954 tại Hà Nội
Hiện trú tại: căn hộ số 24, tầng 8, của B, nhà số 2, khu Trackia, thành phố Radomir.
Giới tính: Nam

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai khi không có giấy tờ quyền sử dụng đất ? Cách tặng cho đất cho con ?