ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng thẩm định thiết kế cơ sở

____________________

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2724/2005/QĐ-UBND ngày 05/7/2005 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy định thực hiện một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình, chất lượng công trình xây dựng; Căn cứ Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Long An về việc hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Công Thương kể từ ngày 07/4/2008;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-SCT ngày 11/9/2008 của Sở Công Thương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế nhân sự của các phòng chuyên môn thuộc Sở;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thành viên Hội đồng thẩm định thiết kế cơ sở, gồm các ông, bà sau:

1. Ông Nguyễn Minh Hạ, Giám đốc Sở, - Chủ tịch Hội đồng

2. Ông Dương Văn Hoàng Hoanh, Phó Giám đốc Sở - Phó CT Hội đồng

3. Ông Lê Tấn Hùng, Q.TP Quản lý Công nghiệp - Thành viên

4. Ông Huỳnh Thái Chuyên, TP Kế hoạch-Tài chính - Thành viên

5. Bà Lương Thị Bích Thủy, TP. Kỹ thuật an toàn-MT - Thành viên

6. Ông Phạm Văn Phong, Phó TP Quản lý Công nghiệp - Thành viên

7. Ông Trần Tấn Lộc, Phó TP Quản lý điện năng - Thành viên

8. Bà Huỳnh Thị Thúy, CVC phòng QL Công nghiệp - Thành viên

9. Bà Trần Thị Ngọc Ánh, CV phòng Kỹ thuật AT-MT - Thành viên

10. Ông Phan Thành Đẳng, CS phòng QL Công nghiệp - Thành viên

11. Bà Đặng Thị Bé Chính, Kế toán trưởng - Thành viên

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành trừ công trình công nghiệp vật liệu xây dựng (theo quy định tại mục 2, điều 8, chương II Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 08/2/2007 của UBND tỉnh Long An).

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên sẽ do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng: Quản lý Công nghiệp; Kế hoạch-Tài chính; Quản lý điện năng; Kỹ thuật an toàn-Môi trường và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định này thay thế Quyết định số 40/QĐ-SCT ngày 28/4/2008 của Sở Công Thương và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

phó giám đốc

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Hồng