ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 137/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 1983

QUYẾT ĐỊNH

VỀGIÁ BÁN LẺ THEO GIÁ KINH DOANH THƯƠNG NGHIỆP ÁP DỤNG CHO THƯƠNG NGHIỆP XÃ HỘICHỦ NGHĨA VÀ TƯ THƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Uỷ ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-TU ngày 30-9-1982 về những công tác cấp bách nhằm tăng cường thương nghiệp xã hộichủ nghĩa, đẩy mạnh cải tạo tư thương thực hiện việc quản lý ổn định thị trường;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay điều chỉnhgiá bán lẻ một số mặt hàng thiết yếu của thương nghiệp xã hội chủ nghĩa như sau:

Tên hàng, quy cách, phẩm chất

Đơn vị tính

Giá bán tối đa theo giá KDTN tham gia thị trường

1. Thịt heo ba rọi

đ/kg

80,00

2. Nước mắm: loại 15 độ đạm

loại 11-12 độ đạm

đ/lít

_

9,00

7,00

3. Rau quả, củ :

- Rau lá bình quân

- Rau muống bình quân loại 1

- Qủa, củ bình quân

đ/kg

_

_

4,00

1,50

6,00

4. Củi bình quân

đ/ste

550,00

Điều 2.- Đối với các chợđầu cầu, Sở Thương nghiệp, Sở Lương thực phối hợp với quản lý thị trường thànhphố thực hiện chủ trương và kế hoạch của Uỷ ban Nhân dân thành phố về cải tạo,tổ chức lại ngành hàng trong năm 1983, bảo đảm cho thương nghiệp xã hội chủnghĩa vươn lên nắm được khâu bán buôn ; Sở Thương nghiệp cùng với Uỷ ban vậtgiá thành phố hướng dẫn giá bán các mặt hàng : gạo, thịt heo, nước mắm, củi,rau ở các chợ đầu cầu cho phù hợp.

Điều 3.- Các tổ chứcthương nghiệp xã hội chủ nghĩa và tư thương phải thực hiện việc niêm yết giá vàchỉ được bán theo giá đã niêm yết.

Các tổ chức thương nghiệp xã hộichủ nghĩa phải cải tiến phương thức và tổ chức mạng lưới bán lẻ 4 mặt hàng trênđây trực tiếp đến người tiêu dùng.

Các cấp chánh quyền và các cơquan có chức năng quản lý thị trường cần phối hợp chặt với các đoàn thể, huyđộng các tổ chức quần chúng và tổ dân phố tham gia tích cực việc kiểm tra, kiểmsoát hoạt động bán lẻ các mặt hàng này trong thương nghiệp xã hội chủ nghĩa vàtư thương kinh doanh.

Điều 4.- Uỷ ban vật giáthành phố, Sở Thương nghiệp, Ban quản lý thị trường có trách nhiệm tổ chức,kiểm tra, đôn đốc thực hiện quyết định này.

Điều 5.- Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ban hành, các quy định trái với quyết định này đều bãibỏ. Trước khi thi hành giá mới, ngành thương nghiệp kiểm kê tồn kho và hạchtoán chênh lệch giá theo chế độ ban hành.

Điều 6.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện,Thủ trưởng các sở, ban, ngành có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn